8591/2018 Ειρ. Αθηνών

Αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 περί ρύθμισης οφειλών φυσικών υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Ορισμός μηνιαίων δόσεων στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 2 ν. 3869/2010 και του άρθρου 9 παρ. 2 περί διάσωσης της πρώτης κατοικίας, μετά την πάροδο της χρονικής περιόδου της πρώτης ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, ανερχόμενες στα 2/3 της εμπορικής αξίας του ακινήτου κύριας κατοικίας. Κούρεμα κατά 60% και πλέον της συνολικής οφειλής.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

(ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡ.ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ)

Αριθμός 8591/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ………….., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως, ………….. .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Μαρτίου 2018 για να δικάσει την υπόθεση:

Της αιτούσας ……………………. του ……………….., κατοίκου ……………. Αττικής επί της οδού ……………αρ……., με ΑΦΜ …………….., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας που κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή της (άρθρα 5 Ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ), ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «…………………………» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……………..αρ….. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, …………………...

Του μετέχοντας στη δίκη εγγυητή, ο οποίος κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευσή του (άρθρο 13 παρ. 1 Ν.4161/2013 το οποίο τροποποίησε το άρθρο 5 ν. 3869/2010), ………………………. του ………………, κατοίκου …………………….. Αττικής επί οδού …………..αρ….., ο οποίος δεν εμφανίστηκε, ούτε παραστάθηκε δια πληρεξουσίου δικηγόρου.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 10-10-2017 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης …………/2017 και προσδιορίσθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά της εγγραφής της σε αυτό και παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους. Το δε Δικαστήριο,

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τη με αριθμό …………….. έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ………………….., την οποία μετ’ επικλήσεως προσκομίζει η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την παρούσα δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον εγγυητή, …………………... 0 τελευταίος, όμως, δεν εμφανίστηκε στην παρούσα δικάσιμο, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικος όπως συνάγεται από τον συνδυασμό των άρθρων 271 παρ. 1 και 2,272, 741 και του αναλογικώς εφαρμοζομένου 754 ΚΠολΔ.

Με την υπό κρίση αίτησή της, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά συζητήσεως της παρούσας, αλλά και με τις προτάσεις της (άρθρα 224, 236,256 σε συνδυασμό με τα άρθρα 744,745,751 ΚΠολΔ}, η αιτούσα εκθέτει ότι είναι φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν έχει εμπορική ιδιότητα και πτωχευτική ικανότητα και έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη κατάσταση αδυναμίας πληρωμής των περιγραφόμενων στην αίτηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την πιστώτριά της. Εν συντομία, η αιτούσα αναφέρει ότι είναι άγαμη και από το έτος 2006 μέχρι το έτος 2012 εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος με καθαρές αποδοχές 1.184,44€. Ότι στη συνέχεια απολύθηκε από τη θέση αυτή και εργάστηκε στους αναφερόμενους στην αίτηση εργοδότες, για τα χρονικά διαστήματα από 4-5-2012 έως 15-9-2015 με μεικτές αποδοχές 879,12€ και από 7/12/2016 έως τα τέλη του έτους 2017, με μεικτές αποδοχές 232,09€, ενώ από τις αρχές Φεβρουάριου του τρέχοντος έτους εργάζεται στο «……………………………………», με καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους 800,00€. Ότι ακόμη, μέχρι το Μάιο του έτους 2016, το εισόδημα από την εργασία της συμπλήρωνε το μίσθωμα ύψους 500,00€ που ελάμβανε από την εκμίσθωση ενός καταστήματος επί της οδού ……………αρ…………. στην ……………, του οποίου όμως η μίσθωση έληξε και δεν έχει καταστεί δυνατή μέχρι σήμερα η εκ νέου εκμίσθωσή του. Καταλήγει ότι, λόγω της μείωσης που έχει υποστεί το προσωπικό της εισόδημα κατά τα τελευταία έτη, έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την ανωτέρω πιστώτριά της, χωρίς προοπτική βελτίωσης και ζητά τη ρύθμιση των χρεών της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που προτείνει και την εν συνεχεία απαλλαγή της από τις υπόλοιπες οφειλές, καθώς και να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία της, την οποία συνιστούν ένα διαμέρισμα β'ορόφου, επιφάνειας κυρίων χώρων 80,70 τ.μ., καθώς και μία αποθήκη του υπογείου ορόφου, επιφάνειας 3,90 τμ., που βρίσκονται σε πολυκατοικία, κείμενη στο Δήμο …………….. Αττικής επί της οδού ………………..αρ…… και ανήκουν σε αυτήν κατά πλήρη κυριότητα, όπως και τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία που αναφέρονται στην υπό κρίση αίτηση (ισόγειο κατάστημα).

Με το παραπάνω περιεχόμενο, η υπό κρίση αίτηση αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741επ, ΚΠολΔ (άρθρα 3 και 4 Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4161/2013), εφόσον για το παραδεκτό τής προσκομίζονται: α) η από 16-10-2017 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία και β) τα απαιτούμενα εκ του άρθρου 4 § 2 του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο Α4 του Ν.4336/2015 έγγραφα. Επίσης, από την από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας για ρύθμιση των χρεών της στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας (υπ'αριθμ. 302/2-5-2018 βεβαίωση της Γραμματέως του παρόντος Δικαστηρίου). Ακόμη, η υπό κρίση αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενης της ενστάσεως της καθ ης περί αοριστίας, αφού περιέχει τα απαραίτητα για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής της βασιμότητας στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1 εδ.β' του Ν.3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 1 της ΥΠΟΠΑΡ. Α4 της ΠΑΡ.Α του άρθρου 2 Ν.4336/2015. Εξάλλου, η αναντιστοιχία που επικαλείται η παριστάμενη πιστώτρια μεταξύ των εσόδων της αιτούσας που αναφέρονται στην υπό κρίση αίτηση και του κόστους διαβίωσής της, κρίνεται ότι δεν δημιουργεί αοριστία, αλλά σχετίζεται με την ουσιαστική βασιμότητα της αιτήσεως και τη διατασσόμενη απόδειξη (Ειρ.Πολυγύρου 64/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, η υπό κρίση αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4,5,6 παρ,3,8,9 και 11 του Ν.3869/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 12,13,14,16, 17 του Ν.4161/2013, τα άρθρα 1-4 της ΥΠΟΠΑΡ. Α4 της ΠΑΡ.Α του άρθρου 2 Ν. 4336/2015 και το άρθρο 14 του Ν. 4346/2015, πλην του αιτήματος εξαίρεσης από την ρευστοποίηση και της λοιπής -πέραν της κύριας κατοικίας- ακίνητης περιουσίας της αιτούσας, αφού από τη σαφή διατύπωση του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010, συνάγεται ότι υπάρχει δυνατότητα υποβολής αιτήματος εξαίρεσης της εκποίησης μόνο της κύριας κατοικίας του οφειλέτη, ενώ δεν δύναται ο αϊτών να ζητήσει την εξαίρεση άλλου ακινήτου ή την εξαίρεση από την εκποίηση κινητών πραγμάτων (I. Βενιέρης - θ. Κατσάς, Εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα Φυσικά Πρόσωπ, 2016, σελ. 604 επ.). Συνεπώς, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη η αίτηση πρέπει, εφόσον κατά την ορισθείσα ημέρα επικύρωσης δεν επιτεύχθηκε προδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της καθ'ης-πιστώτριάς της, να εξεταστεί παραπέρα και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, αφού καταβλήθηκαν και τα νόμιμα τέλη συζητήσεώς της (βλ. τα υπ'αριθμ. …………………. γραμμάτια προκαταβολής εισφορών και ενσήμων ΔΣΑ).

Η μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια αρνήθηκε την υπό κρίση αίτηση και επιπλέον, προέβαλε την ένσταση καταχρηστικής άσκησης αυτής, υποστηρίζοντας εν συντομία ότι η αιτούσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.3869/2010, καθώς δεν βρίσκεται σε κατάσταση γενικής και μόνιμης αδυναμίας πληρωμών .Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, διότι τα παραπάνω επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα, δεν καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του ένδικου δικαιώματος της αιτούσας, καθόσον η κατάθεση της κρινόμενης αίτησης για τη ρύθμιση των χρεών της με απαλλαγή από αυτά, παρέχεται από τις διατάξεις του Ν.3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και βρίσκει τη νομιμοποίησή της ευθέως στο ίδιο το κοινωνικό κράτος δικαίου. Εξάλλου, ο ίδιος νόμος αξιώνει μεν από τον οφειλέτη τη σύνταξη της αίτησης με στάθμιση των δικών του συμφερόντων και αυτών των πιστωτών, πλην όμως αυτός δύναται να προτείνει στα πλαίσια του άρθρου 8 παρ. 5 καί χαμηλών καταβολών σχέδιο πληρωμών. Σε κάθε περίπτωση, αν το Δικαστήριο κρίνει μη εύλογο και αποδεκτό το σχέδιο αποπληρωμής του οφειλέτη, επεμβαίνει και διαμορφώνει αυτό, αποκλίνοντας από τα αιτηθέντα (βλ. I. Βενιέρης-Θ.Κατσάς, Εφαρμογή του Ν 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, έκδοση 3η, 2016, σελ. 250, ΕιρΝίκαιας 4/2014 ΝΟΜΟΣ),

Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την απόφαση πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδοση, για κάποια από τα οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατωτέρω, χωρίς πάντως να παραλείπεται Κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261, 352 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά που ασκούν ουσιώδη επιρροή στην έκβαση της δίκης: Η αιτούσα, ηλικίας 41 ετών, είναι άγαμη και από τις 4/9/2006 έως τις 31/12/2012 εργαζόταν ως ιδιωτική υπάλληλος στο σωματείο με την επωνυμία «…………………………………………….», με μηνιαίο μισθό που -κατά το τελευταίο έτος της εργασίας της- έφθανε το ποσό των 1.184,00€ (καθαρά). Από τη θέση αυτή η αιτούσα απολύθηκε κατά την ανωτέρω ημερομηνία, λαμβάνοντας αποζημίωση απόλυσης, ύψους 5.203,66€ και ενεγράφη στον ΟΑΕΔ, από τον οποίο επιδοτήθηκε με τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω. Στις 4-5-2012 η αιτούσα προσελήφθη σε αρτοποιείο της εταιρίας «……………………………..», προκειμένου να εργαστεί με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, με μηνιαίες αποδοχές 879,12€ (μεικτά). Ωστόσο, στις 15-9-2015 απολύθηκε από την παραπάνω εργασία της, λαμβάνοντας αποζημίωση απόλυσης 2.051,28€ και ακολούθως, στις 7-12-2016 προσελήφθη από την εταιρία «…………………………..», με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης και μηνιαίες καθαρές αποδοχές 194,96€. Από την τελευταία αυτή εργασία της, η αιτούσα αποχώρησε στις 31-12-2017 και στις 4-1-2018 ξεκίνησε να εργάζεται στο «………………………………..» και έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στα πλαίσια κοινοτικών και συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. ενεργειών. Στην εταιρία αυτή η αιτούσα εργάζεται με σύμβαση αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης και σι μηνιαίες καθαρές αποδοχές της ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 800,00€ (βλ εκκαθάριση μισθοδοσίας Φεβρουαρίου 2018). Περαιτέρω, την κύρια κατοικία της αιτούσας συνιστούν η υπό στοιχεία Βήτα ένα (Β1) οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας κυρίων χώρων 80,70 τ.μ., έτους κατασκευής 2005, στην οποία ανήκει το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης της θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου της πρασιάς με στοιχεία Πι πέντε (Π5), επιφάνειας 10,15 τμ., καθώς και η με στοιχεία Ύψιλον τέσσερα (Υ4) οριζόντια ιδιοκτησία-αποθήκη του υπογείου ορόφου, επιφάνειας 3,90 τμ., που βρίσκονται σε πολυκατοικία, κείμενη στο ……………. Αττικής στη θέση «……………»και επί των οδών …………….αρ….. και ………αρ,….. Οι εν λόγω οριζόντιες ιδιοκτησίες ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στην αιτούσα, περιήλθαν δε σε αυτήν δυνάμει του υπ'αριθμ. …………… συμβολαίου αγοραπωλησίας οριζοντίων ιδιοκτησιών της Συμβολαιογράφου Αθηνών, ………………. και η συνολική εμπορική τους αξία εκτιμάται στο ποσό των 125.000,00€, λαμβανομένης υπόψη της αντικειμενικής αξίας τους, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 111.601,·43€ (βάσει δήλωσης εκκαθάρισης ΕΝ.Φ.Ι.Α 2017), της παλαιότητας της κατασκευής τους, της περιοχής στην οποία βρίσκονται, του εμβαδού τους, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ακινήτων, συνεκτιμωμένης με τα ανωτέρω και της από 14-8-2017 μελέτης εκτίμησης εμπορικής αξίας του πολιτικού μηχανικού, ………………. Πέραν όμως της κύριας κατοικίας της, στην αιτούσα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα το υπ'αριθμόν τέσσερα (4) κατάστημα του ισογείου ορόφου, επιφάνειας κυρίων χώρων 48,60τμ και βοηθητικών 48,60τμ, έτους κατασκευής 1971, το οποίο βρίσκεται στο ………………. και επί της οδού ……………αρ…... Το εν λόγω ακίνητο, σημερινής αντικειμενικής αξίας 61.585,92€ (βλ. δήλωση εκκαθάρισης ΕΝΦΙΑ 2017], απέκτησε η αιτούσα το έτος 1996 λόγω γονικής παροχής από τον πατέρα της και επί σειρά ετών εκμίσθωνε προκειμένου να ενισχύσει το προσωπικό της εισόδημα (βλ. παρακάτω φορολογικά στοιχεία]· Όμως, το Μάιο του έτους 2016, έληξε η τελευταία σύμβαση μίσθωσης, βάσει της οποίας η αιτούσα εισέπραττε μηνιαίως το ποσό των 500,00€ καί έκτοτε, παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της (βλ προσκομιζόμενες αγγελίες και εντολή ανάθεσης σε μεσίτη) δεν έχει καταφέρει να το εκμισθώσει. Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία που προσκομίζει η αιτούσα, προκύπτει άτι το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά της (προ φόρου/εισφοράς), από τις παραπάνω πηγές (εργασία/εκμίσθωση ακινήτου) ανερχόταν το έτος 2004 στο συνολικό ποσό των 16.334,34€ (5.977,02€ από ακίνητα, 9.721,32€ από μισθωτές υπηρεσίες και 636,00€ από ελευθέρια επαγγέλματα], το έτος 2005 στο συνολικό ποσό των 18.304,08€ (6.335,66€ από ακίνητα, 10.802,42€ από μισθωτές υπηρεσίες και 1.166,00€ από ελευθέρια επαγγέλματα), το έτος 2006 στο συνολικό ποσό των 19.559,41€ (6.715,85€ από ακίνητα, 11.548,57€ από μισθωτές υπηρεσίες και 1.294,99€ από ελευθέρια επαγγέλματα), το έτος 2007 στο συνολικό ποσό των 21.068,75€ (7.132,00€ από ακίνητα και 11.548,57€ από μισθωτές υπηρεσίες), το έτος 2008 στο συνολικό ποσό των 24.996,74£ (7.474,14€ από ακίνητα και 17.522,60€ από μισθωτές υπηρεσίες), το έτος 2009 στο συνολικό ποσό των 25.721,39€ (7.895,48€ από ακίνητα και 17.825,91€ από μισθωτές υπηρεσίες), το έτος 2010 στο συνολικό ποσό των 26.247,44€ (8.393,76€ από ακίνητα καί 17.853,68€ από μισθωτές υπηρεσίες), το έτος 2011 στο συνολικό ποσό των 23.300,74€ (8.391,80€ από ακίνητα και 14.908,94£ από μισθωτές υπηρεσίες), το έτος 2012 στο συνολικό ποσό των 21.073,15€ (7.624,63€ από ακίνητα, 5.981,26€ από μισθωτές υπηρεσίες, 5.203,66€ από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και 2.263,58€ λόγω επιδόματος ανεργίας), το έτος 2013 στο συνολικό ποσό των 17.449,79€ (7.302,94€ από ακίνητα και 10.146,65€ από μισθωτές υπηρεσίες), το έτος 2014 στο συνολικό ποσό των 17.343,73€ (6.922,46€ από ακίνητα και 10.421,27€ από μισθωτές υπηρεσίες), το έτος 2015 στο συνολικό ποσό των 18.209,13€ (6.387,85€ από ακίνητα, 8.560,40€ από μισθωτές υπηρεσίες, 2.051,28€ από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά και 1.209,60€ λόγω επιδόματος ανεργίας) και το έτος 2016 στο συνολικό ποσό των 3.857,85€ (1.425,00€ από ακίνητα, 193>65€ από μισθωτές υπηρεσίες και 2.239,20€ λόγω επιδόματος ανεργίας), ενώ σήμερα λαμβάνει μηνιαίως από την εργασία της, το ποσό που αναφέρεται παραπάνω. Περαιτέρω, για την αγορά της παραπάνω αναφερόμενης κύριας κατοικίας της, η αιτούσα είχε λάβει το έτος 2007 ένα στεγαστικό δάνειο από την «………………..», ύψους 170.000,00€, στο οποίο συνεβλήθη ως εγγυητής ο πατέρας της, ……………... Έτσι, σήμερα πιστώτρια της αιτούσας είναι η καθ'ης ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «………………..» : α)ως ειδική διάδοχος των περιουσιακών στοιχείων της …………………. με την επωνυμία «……………………………», που εδρεύει στη …………………………), όπως μετονομάστηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «………………………..», καθολική διάδοχος της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «……………………….», τα οποία έχουν μεταβιβασθεί προς την ανωτέρω τράπεζα δυνάμει της με αριθμό 66/3/26-3-2013 αποφάσεως της ΕΠΑΘ της ΤτΕ, του υπ'αριθμ. 97/26-3-2013 Διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου που δημοσιεύθηκε στο υπ'αριθμ. 4640/26-3-2013 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της από 26-3-2013 σύμβασης πώλησης και μεταβίβασης και ειδικότερα ως ειδική διάδοχος της απαίτησης που απορρέει από την υπι αριθ. 10176000002799220 (MG0706000150) σύμβαση στεγαστικού δανείου, για την οποία της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, μέχρι τις 17-10-2017, το ποσό των 145.173.59€. προς εξασφάλιση δε της απαιτήσεως αυτής, έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επί της κύριας κατοικίας της, β)η ίδια ως άνω πιστώτρια από την υπ'αριθμ. …………………….. σύμβαση πιστωτικής κάρτας, για την οποία η αιτούσα της οφείλει, μαζί με τους τόκους και τα έξοδα, το ποσό των 12.29€. όπως τα υπόλοιπα των παραπάνω απαιτήσεων εισφέρονται με τις από 29-8- 2017 και 22-3-2018 βεβαιώσεις οφειλών της καθ'ης. Συνολικά λοιπόν, η αιτούσα οφείλει στην πιστώτριά της το ποσό των 145.185.88€. Όπως προκύπτει από τα παραπάνω μναφερόμενα, αλλά καί από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο, οι τρέχουσες οφειλές της προέρχονται από τη λήψη του προαναφερθέντος στεγαστικού δανείου για την αγορά της κύριας κατοικίας της. Η μηνιαία δόση για την αποπληρωμή του δανείου αυτού ανερχόταν στο ποσό των 980,00€ (βλ αναλυτική κίνηση δανειακού λογαριασμού που προσκομίζει η καθ'ης) και η αιτούσα την εξυπηρετούσε από το εισόδημα που είχε από τις παραπάνω πηγές (εργασία- εκμίσθωση καταστήματος), το οποίο ανερχόταν στο ποσό των 1.700,00€ κατά μέσο όρο μέχρι το έτος 2012 (βλ φορολογικά στοιχεία, μετά την αφαίρεση του αναλσγούντος φόρου). Ωστόσο, αν και εύλογα προσδοκούσε στη διατήρηση του εισοδήματος της στα ίδια επίπεδα, τα πράγματα δεν εξελίχθησαν ομαλά από τα τέλη του έτους 2012 και εφεξής, καθώς η αιφνίδια απώλεια της σταθερής εργασίας της στο; «……………………………….» και η αδυναμία της έκτοτε να βρει σταθερή εργασία που θα της αποφέρει αντίστοιχο εισόδημα, αλλά και η απουσία ευκαιριών εκμετάλλευσης (εκμίσθωσης) μετά το Μάιο του έτους 2016, του ιδιόκτητου καταστήματος που διαθέτει στην Καλλιθέα, μετέβαλαν τις συνθήκες διαβίωσης της και οδήγησαν στην αδυναμία της να αντάπεξέλθει στην άνω δανειακή της υποχρέωση, η οποία -παρά τις προσπάθειες ρύθμισης που κατέβαλε (βλ. την από 21-6-2016 πράξη ρύθμισης)- κατέστη μόνιμη και γενική στα μέσα του έτους 2017. Σήμερα δε το μηνιαίο εισόδημά της, ύψους 800,00€, δεν επαρκεί για την αποπληρωμή της οφειλόμενης δόσης και την κάλυψη των δαπανών διαβίωσής της, τις οποίες η ίδια προσδιορίζει στο ποσό των 650,00€. Συνεπώς, υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται και ειδικότερα ότι η αιτούσα, η οποία δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών της και επομένως, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του Ν.3869/2010, προκειμένου να ρυθμιστούν οι οφειλές της και να εξαιρεθεί από τη ρευστοποίηση η κύρια κατοικία της, όπως ορίζεται στη συνέχεια της παρούσας. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών της αιτούσας θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στην πιο πάνω πιστώτρια, ο χρόνος των οποίων ορίζεται σε τρία χρόνια (άρθρ. 8 παρ. 2 εδ.α' Ν. 3869/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρ. 1 περ. 17 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4 Κεφάλαιο Α' Ν. 4336/2015) προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, αυτό θα καθορισθεί, αφού συνεκτιμηθεί το τρέχον εισόδημά της και το κόστος των μηνιαίων δαπανών διαβίωσής της. Έτσι, το προς διάθεση στην καθ'ης ποσό πρέπει να οριστεί σε εκατόν πενήντα ευρώ (150,0Ο€), ενώ, εξαιτίας της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας των τελευταίων ετών, εκτιμάται ότι η οικονομική της κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά στο μέλλον, κατά τρόπο που να αφήνει περιθώριο αναπροσαρμογής και ορισμού μεγαλύτερων καταβολών. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών επί τριετία η αιτούα θα έχει καταβάλει συνολικά 5.400,00€. Ακολούθως, όπως προαναφέρθηκε, στην αιτούσα ανήκες πέραν του ακινήτου της κύριας κατοικίας της το υπ'αριθμόν (4) κατάστημα του ισογείου ορόφου, επιφανείας κυρίων χώρων 48,60τμ και βοηθητικών 48,60τμ, που βρίσκεται στο Δήμο ……………. και επί της οδού ………..αρ……... Το εν λόγω ακίνητο είναι αναγκαίο να εκποιηθεί, καθόσον κρίνεται ότι η ρευστοποίησή του μπορεί να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση της καθ'ης και συνεπώς, η παραπάνω ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2 Ν.3869/2010 θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ.1 του ίδιου νόμου. Επομένως, πρέπει να διοριστεί εκκαθαριστής από τον προβλεπόμενο στο άρθρο 371 ΚΠολΔ κατάλογο των πραγματογνωμόνων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό, ο οποίος θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του Δικαστηρίου αυτού, με σχετική επισημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο παρόν Δικαστήριο. Το έργο του θα συνίσταται, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 παρ.1 Ν.3869/2010), στην εντός τριάντα (30) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων του εκποίηση με ελεύθερη πώληση του προαναφερομένου ακινήτου της αιτούσας κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο (όπως π.χ. αγγελία στο διαδίκτυο, προσφορά στην πιστώτρια ή σε κάθε περίπτωση οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο κρίνει κατά την κρίση του) με ελάχιστο τίμημα, το ποσό της σημερινής αντικειμενικής του αξίας 61.585,92€, η οποία δεν υπολείπεται της εμπορικής του αξίας. Σημειωτέον ότι η εκποίηση με πλειστηριασμό ενώπιον συμβολαιογράφου, δεν κρίνεται ότι πρέπει να ακολουθηθεί, διότι θα επιβαρύνει με επιπλέον έξοδα τη διαδικασία καί τον οφειλέτη, πράγμα το οποίο δεν συνάδει με το πνεύμα του νόμου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η σύνταξη πίνακα διανομής κατ’ άρθρο 153 παρ.1 Πτ.Κ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στην καθ'ης πιστώτρια, ώστε να προβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις της με ανακοπή κατ' άρθρο 161 ΠτΚ. Με βάση τον πίνακα αυτό ο εκκαθαριστής θα προβεί στη διανομή του ποσού από την εκποίηση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 παρ.1 Ν.3869/ 2010, 975, 976 Και 1007 ΚΠολΔ. Ακόμη, στον εκκαθαριστή ανατίθεται το έργο της έγγραφης ενημέρωσης, αμέσως με την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος της εκποίησης, της αιτούσας και της πιστώτριάς της, για το ακριβές υπόλοιπο των οφειλών της προς αυτήν, μετά την κάλυψη και των λοιπών εξόδων που θα προκόψουν από τη διαδικασία εκποίησης. Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό [άρθρα 81 και 154 παρ.1 ΠτΚ). Η παραπάνω ρύθμιση των οφειλών της αιτούσας θα πρέπει να συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει σήμερα μετά την αντικατάστασή του από το άρθρ. 14 του Ν. 4346/2015, εφόσον με τις καταβολές επί τριετία δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση της απαίτησης της πιστώτριάς της και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, συντρέχουν δε σωρευτικά οι προϋποθέσεις που τάσσονται από το εν λόγω άρθρο, καθόσον: α)η υπό στοιχεία (Β1) οριζόντια ιδιοκτησία- διαμέρισμα, καθώς και η με στοιχεία (Υ4) οριζόντια ίδιοκτησία-αποθήκη του υπογείου ορόφου επί των οδών Χρονοπούλου αρ.81 και Διαγόρα αρ.17, αποτελούν την κύρια κατοικία της αιτούσας, β) στερείται εισοδήματος που να υπερβαίνει το 170% των ευλόγων δαπανών διαβίωσης (650,00€ δαπάνες διαβίωσης χ 170% = 1.105,00€ βλ άρθρ. 9 παρ. 2 που παραπέμπει στο άρθρ. 5 παρ. 3 ως προς τον καθορισμό των δαπανών διαβίωσης σε συνδυασμό με απόφαση ΤτΕ 54/15.12.2015 ΦΕΚ 2740), γ) η αντικειμενική αξία της παραπάνω κύριας κατοικίας της δεν υπερβαίνει το ποσό των 180.000€ που προβλέπεται για άγαμο οφειλέτη και δ) η πιστώτρια της, στα πλαίσια του άρθρου 338 ΚΠολΔ, δεν επικαλέστηκε ούτε απέδειξε ως όφειλε ότι η αιτούσα δεν ήταν συνεργάσιμη δανειολήπτης κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας των τραπεζών. Συνεπώς, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου για την ένταξη της κατοικίας της στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 για εξαίρεση από την εκποίηση. Για τη διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας της, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει το ποσό που θα ελάμβαναν οι πιστωτές της, σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλ. οφείλει να καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί στα 2/3 της εμπορικής αξίας της κύριας κατοικίας της (βλ. αρθρ. 954 παρ. 2 και 993 παρ. 2 εδ. γ' ΚΠολΔ), αφαιρουμένων των εξόδων της αναγκαστικής εκτέλεσης. Επομένως, η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων της καθ'ης πιστώτρίας της αιτούσας, θα προχωρήσει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της κύριας κατοικίας της, συνολικού ύψους 80.333,00€. Το παραπάνω ποσό του ανταλλάγματος κρίνεται ότι θα επιτυγχανόταν από την αναγκαστική εκποίηση των οριζόντιων ιδιοκτησιών της κύριας κατοικίας της, δοθέντος ότι η συνολική εμπορική τους αξία ανέρχεται σε 125.000€, αφαιρουμένων των εξόδων εκτέλεσης, που εκτιμώνται στο ποσό των 3.ΟΟ0,0Ο€ περίπου. Το ποσό αυτό των 80.333,00€ αποτελεί το υποχρεωτικό αντάλλαγμα για τη διάσωση της κατοικίας της αιτούσας, ο δε χρόνος της τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε 300 μήνες (βλ. διάρκεια στεγαστικού δανείου). Έτσι, το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 267,77€, δηλαδή 80.333,00€ : 300 μήνες. Παράλληλα, θα πρέπει να χορηγηθεί σε αυτήν περίοδος χάριτος 36 μηνών, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω των καταβολών του άρθρου 8 παρ.2 Ν.3869/2010 και να επιβαρυνθεί με δύο μηνιαίες δόσεις, με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις της. Η καταβολή λοιπόν, των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας της αιτούσας, θα ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο των καταβολών του άρθρου 8 παρ.2 Ν.3869/2010, εντός των πρώτων πέντε (5) εργασίμων ημερών εκάστου μηνός και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κατά τον παραπάνω τρόπο, η αιτούσα θα έχει καταβάλει το μέγιστο της δυνατότητας αποπληρωμής της, ενώ κρίνεται ότι η οικονομική της κατάσταση δεν αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά στο μέλλον, ώστε να καταλείπεται περιθώριο αναπροσαρμογής και ορισμού μεγαλύτερων καταβολών. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που η διαδικασία της εκποίησης- ρευστοποίησης του άρθρου 9 παρ.1 τελεσφορήσει και επέλθει εξόφληση μέρους των επίδικων χρεών σε χρόνο μικρότερο από αυτόν που έχει οριστεί από το Δικαστήριο, είναι δυνατή η αναπροσαρμογή των μηνιαίων δόσεων με μεταρρύθμιση της απόφασης κατ' άρθρο 758 ΚΠοΔ (βλ Γ.Κομπολίτης: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869/2010- Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ», Εισήγηση της 12 -10-2016 σε σεμινάριο επιμορφώσεως Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, σελ* 56).

Σύμφωνα με όλα αυτά, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τα χρέη της έναντι της καθ'ης, τα οποία περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή της κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ.1 του Ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του εγγυητή και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις επί τριάντα έξι μήνες μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς την καθ'ης πιστώτριά της στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των επιμέρους απαιτήσεων που διατηρεί σε βάρος της, το οποίο θα ξεκινήσει να καταβάλλεται εντός των πέντε (5) πρώτων εργασίμων ημερών κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από τη δημοσίευση της παρούσας. ?

ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαριστή της περιουσίας του το δικηγόρο Αθηνών, θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων από το Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική επισημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Το έργο του εκκαθαριστή θα συνίσταται στην εντός τριάντα (30) μηνών από την ανάληψη των καθηκόντων , εκποίηση με ελεύθερη πώληση του αναφερομένου στο σκεπτικό της παρούσας ακινήτου, πλήρους κυριότητας της αιτούσας, ήτοι του υπ' Αριθμ. τέσσερα (4) καταστήματος του ισογείου ορόφου, επιφάνειας κυρίων χώρων 48,60τμ και βοηθητικών 48,60τμ, έτους κατασκευής 1971, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο ……………. και επί της οδού …………..αρ……, με ελάχιστο τίμημα το ποσό των 61.585,92€ και τιμή πρώτης προσφοράς ίση με το ποσό αυτό, θα αναλάβει επίσης τη σύνταξη του πίνακα διανομής για από το τίμημα που θα επιτευχθεί από την εκποίηση του ανωτέρω ακινήτου και την έγγραφη ενημέρωση της αιτούσας και της καθ'ης, για το ακριβές υπόλοιπο της οφειλής της προς αυτήν, μετά την κάλυψη και των λοιπών εξόδων που θα προκόψουν από τη διαδικασία εκποίησης, σύμφωνα και με όσα ορίζονται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι το δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί της υπό στοιχεία Βήτα ένα (Β1) οριζόντια ιδιοκτησίας-διαμερίσματος του δευτέρου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας κυρίων χώρων 80,70 τ.μ., καθώς και επί της με στοιχεία Ύψιλον τέσσερα (Υ4) οριζόντιας ιδιοκτησίας-αποθήκης του υπογείου ορόφου, επιφάνειας 3,90 τμ., που βρίσκονται σε πολυκατοικία, κείμενη στο Δήμο ……………… Αττικής στη θέση «……………» και επί των οδών …………..αρ … και ………..αρ…...

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ανωτέρω κατοικίας της, το ποσό των 80.333,00€, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει με 300 ισόποσες μηνιαίες καταβολές ποσού 267,77€, οι οποίες θα καταβάλλονται απευθείας προς την καθης-πιστώτριά της για την ικανοποίηση της απαιτήσεώς της που απορρέει από την αναφερόμενη στο σκεπτικό της παρούσας σύμβαση. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει τον πρώτο μήνα μετά την πάροδο των καταβολών του άρθρου 8 παρ.2 Ν.3869/2010, εντός των πρώτων πέντε (5) εργασίμων ημερών εκάστου μηνός και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου στις από την Ειρηνοδίκη …………….. σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίασή του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.