770/2016 Ειρ. Λαυρίου

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΘΡ. 3 ΠΑΡ. 2 Ν.3869/2010

Αριθμός απόφασης 770/ 2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη …… , τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη γραμματέα ……………… . Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 23.9.2016 για να δικάσει την υπόθεση: ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : ………… του ………., κατοίκου Αθηνών , οδός ……….., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Κων/νου Τσουκαλά. ΤΗΣ ΚΑΘ ΉΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα κι εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της ……………... Φέρεται προς συζήτηση η από 9.11.2015 με αρ. κατ. 4232/10.11.2015 αίτηση του αρθρ. 4 Ν. 3869/2010 με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Για τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής ορίσθηκε δικάσιμος η 10.3.2016 και ύστερα από αναβολή η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν στο ακροατήριο. Το Δικαστήριο μετά την εκφώνηση της άνω υποθέσεως από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ Με την κρινόμενη αίτηση η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου ( άρθρο 3 του Ν. 3869/2010 ) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η άνω οφειλέτρια και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκαν όσα προβλέπονται στο αρθρ. 4 παρ. 2 Ν. 3869/2010 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από την παρ.4 του άρθρου 1 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015), και καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 2 της υποπαρ Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14-8-2015), τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά τις 19.8.2015 , αφού προσκομίστηκαν τα αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη έγγραφα καθώς επίσης και η από 10.11.2015 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της , των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία, ενώ όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 3469/11.11.2015 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στον …………. , ο οποίος φέρεται ως εγγυητής , πρόσωπο προς το οποίο επιδίδεται η αίτηση σύμφωνα με το αρθρ. 5 παρ. 1 Ν. 3869/2010. Επίσης , από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της (άρθρο 13 παρ.2 Ν.3869/2010). Περαιτέρω η κρινόμενη αίτηση στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που προβλέπονται από το αρθρ. 4 παρ. 1 Ν.3869/2010, είναι επαρκώς ορισμένη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ.3, 8,9 και 11 του Ν.3869/2010, πρέπει επομένως να ερευνηθεί στην συνέχεια και από την ουσιαστική της Βασιμότητα , εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριας της . Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης που περιέχεται στα πρακτικά της δίκης, από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (αρ. 744 ΚΠολΔ) και την επ' ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα γεννήθηκε το έτος 1976, είναι έγγαμη , έχει ένα τέκνο ηλικίας 11 ετών και κατοικεί στην Αθήνα σε ιδιόκτητη κατοικία. Σήμερα δεν εργάζεται και είναι κάτοχος δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ, ωστόσο κατά το παρελθόν εργαζόταν ως καθαρίστρια - οικιακή Βοηθός χωρίς σταθερή απασχόληση. Ο σύζυγος της, ………………. , ηλικίας 47 ετών είναι ιδιωτικός υπάλληλος και οι μηνιαίες αποδοχές του ανέρχονται σήμερα στο καθαρό ποσό των 470,00 Ο €. Το οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας δεν ξεπερνούσε τα 7.000 € ετησίως κατά τη διετία 2013-2014, το 2012 ήταν 8.000 € περίπου και το 2011 ήταν 5.900 €, ενώ το 2010 ήταν πάνω από 12.000 €. Το 2015 το οικογενειακό της εισόδημα ήταν 7.252,13 €. Από τη δήλωση στοιχείων ακίνητης περιουσίας (Ε9) του έτους 2016 , το εκκαθαριστικό σημείωμα ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του ιδίου έτους και το φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου , προκύπτει ότι η αιτούσα είναι εμπράγματος δικαιούχος δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100% ενός διαμερίσματος τετάρτου ορόφου, έτους κατασκευής 1962 , επιφάνειας κυρίων χώρων 96,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων , επί της οδού ………………. . Η αντικειμενική αξία του δικαιώματος της αιτούσας επί του άνω ακινήτου , του οποίου ζητείται η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση επειδή πρόκειται για το περιουσιακό της στοιχείο το οποίο ζητεί να προστατευθεί ως κύρια κατοικία της, ανέρχεται στο ποσό των 96.048 €. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο αυτά προς τους ανέγγυους όσο και αυτά προς τους ενέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, εκτός από τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εντοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο εκδόσεως της παρούσας απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 Ν. 3869/2010). Η αιτούσα οφείλει συνολικά 106.079,03 € και συγκεκριμένα οφείλει α) 19.533,40 € από την υπ' αριθμ. 0010/2039/00002216419 σύμβαση στεγαστικού δανείου β) 86.545,63 € από την υπ' αριθμ. 0010/2039/00002216415 σύμβαση στεγαστικού δανείου. Οι παραπάνω απαιτήσεις είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες με προσημείωση υποθήκης επί του ακινήτου περιουσιακού στοιχείου της αιτούσας που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία της. Το χρέος της αιτούσας προέρχεται από στεγαστικό δάνειο που έλαβε το έτος 2008 για την αγορά της κύριας κατοικίας της. Ο σύζυγος της εγγυήθηκε για τη λήψη του δανείου αυτού καθώς η ίδια δεν διέθετε επαρκές ατομικό εισόδημα. Το δάνειο εξυπηρετούνταν κανονικά από την αιτούσα, ωστόσο ο σύζυγος της το 2010 έμεινε άνεργος κι επανήλθε στην εργασία περίπου δύο έτη αργότερα, με μικρότερες όμως αποδοχές. Το 2012 η αιτούσα επιχείρησε να ρυθμίσει το χρέος της προς την καθ' ής με νέα συμφωνία καθώς τότε αντιμετώπιζε μεγάλο πρόβλημα ως προς την τήρηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Ωστόσο ούτε με τη νέα ρύθμιση μπόρεσε να είναι συνεπής λόγω του μειωμένου οικογενειακού εισοδήματος που δεν επαρκούσε καν για την κάλυψη των Βιοτικών αναγκών της ιδίας και της οικογένειας της με αποτέλεσμα να περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής στις αρχές του 2015, αφού από το 2011 μέχρι τότε ουσιαστικά το δάνειο πληρωνόταν με τη βοήθεια συγγενικών της προσώπων. Η αδυναμία της αυτή δεν οφείλεται σε δική της υπαιτιότητα , ούτε αποδείχθηκαν περιστατικά που να συνιστούν επίδειξη καταχρηστικής εκ μέρους της συμπεριφοράς ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων της. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της αιτούσας και της οικογένειας της καλύπτεται σήμερα εν μέρει από το μικρό εισόδημα του συζύγου της. Παρ' όλα αυτά προτίθεται να καταβάλει 150,00 € συνολικά για τη ρύθμιση του χρέους της από την οικονομική Βοήθεια που δέχεται από συγγενικά της πρόσωπα , πρόταση που πρέπει να γίνει δεκτή στα πλαίσια της ρύθμισης του αρθρ. 8 παρ. 1 Ν. 3869/2010 για χρονικό διάστημα μίας τριετίας εισόδημα . Επίσης δεν συντρέχει λόγος εφαρμογής του αρθρ. 8 παρ. 5 Ν. 3869/2010 καθώς δεν αναμένεται να Βελτιωθεί το εισόδημα της κατά την επόμενη τριετία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να προσδιορισθούν μηνιαίες καταβολές επί τριετία ύψους 150,00 ευρώ. Μετά τη λήξη της τριετίας η οποία ξεκίνησε από τις 10.12.2015 (ημερομηνία χορήγησης προσωρινής διαταγής) η αιτούσα θα έχει καταβάλλει ποσό 5.400 ευρώ από την ανωτέρω αιτία. Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, μετά την αντικατάσταση του από το αρθρ. 17 Ν. 4161/2013 που εξακολουθεί να ισχύει για τις αιτήσεις που κατατέθηκαν έως 31.12.2015, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, θα πρέπει να γίνει ρύθμιση για την ικανοποίηση της καθ' ής η οποία, θα ανέλθει σε συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 80% της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος της αιτούσας επ' αυτής. Η αξία του δικαιώματος της αιτούσας επί της παραπάνω κατοικίας , ανέρχεται σε 96.048 ευρώ και δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για έγγαμους φορολογούμενους (250.000 €) , προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτείται για την εξαίρεση της από την εκποίηση, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη εν προκειμένω διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 3869/2010. Για την διάσωση λοιπόν της κύριας κατοικίας της θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας του παραπάνω δικαιώματος δηλαδή ποσό 76.838 €. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυτού, πρέπει να οριστεί σε είκοσι έτη (240 μηνιαίες δόσεις) . Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτής της ρύθμισης, θα ανέρχεται σε 320,00 ευρώ μηνιαίως, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά τη συμπλήρωση του χρόνου της τριετίας που αφορά τη ρύθμιση του αρθρ. 8 παρ. 1 Ν. 3869/2010, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να της παρασχεθεί περίοδος χάριτος ώστε να δύναται να είναι συνεπής με την πρώτη ρύθμιση. Μετά, όμως, την εξάντληση του ποσού με το οποίο συμπληρώνεται το ποσοστό επί της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος επί της άνω κατοικίας, της οποίας ζητείται η εξαίρεση από την εκποίηση, η αιτούσα απαλλάσσεται από υπόλοιπο των χρεών της, καθώς δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση σε αυτήν. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει:;• δεκτή ως Βάσιμη κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας"' σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τα χρέη της έναντι της πιστώτριας της, τα οποία περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση της κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ.1 του Ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010. ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων. Δέχεται την αίτηση. Καθορίζει τις μηνιαίες επί μία τριετία καταβολές της αιτούσας προς την καθ' ής στο ποσό των 150,00 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα. Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας ήτοι ένα διαμέρισμα τετάρτου ορόφου, επιφάνειας κυρίων χώρων 96,00 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο Αθηναίων , επί της οδού …………., του οποίου η αιτούσα είναι εμπράγματος δικαιούχος δικαιώματος πλήρους κυριότητας κατά ποσοστό 100%. Επιβάλλει στην αιτούσα να καταβάλει για τη διάσωση της άνω κατοικίας της το ποσό των 76.838 ευρώ που θα καταβληθεί στην πιστώτρια της κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας σε 240 μηνιαίες δόσεις των 320,00 ευρώ. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει μετά τη συμπλήρωση του χρόνου της τριετίας που αφορά τη ρύθμιση του αρθρ. 8 παρ. 1 Ν. 3869/2010, θα γίνει δε χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας. Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου στις 11 Οκτωβρίου 2016 από τον Ειρηνοδίκη σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.