7/2014 Ειρ. Ολύμπιων

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (Ν. 3869/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

7/2014

Αρ. έκθεσης κατάθεσης: …/2013 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΩΝ

Συγκροτήθηκε νόμιμα από την Ειρηνοδίκη Ολυμπίων ________- και το Γραμματέα ___________ .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 11 Φεβρουαρίου 2014, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: __________, ο οποίος-παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ Π1ΣΤΩΤΡΙΩΝ οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748§2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής:,

Ι

α) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου ;της __________.

β) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 14.02.2013 αίτηση του, εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης …/28.02.2013, προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο της 25ης.06.2013 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και


γράφτηκε στο πινάκιο, οπότε η υπόθεση αυτή εκφωνήθηκε νόμιμα με τη σειρά του σχετικού πινακίου και συζητήθηκε.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση της υποθέσεως, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται ανωτέρω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την με αριθμό 6929Β/19.03.2013 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών __________, που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχική δικάσιμο της 25ης.06.2013. επιδόθηκε νόμιμα στην τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», εντός της προθεσμίας του μηνός από την κατάθεση της αιτήσεως. Από της ως άνω επιδόσεως η τελευταία κατέστη διάδικος εκ του νόμου, διότι, όπως στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 748 του ΚΠολΔ στα πλαίσια-της εκούσιας δικαιοδοσίας έχει ήδη κριθεί ότι ο τρίτος από της κλητεύσεώς του, καθίσταται διάδικος, (βλ. σχετικά ΟλΑΠ 974/1980 ΝοΒ 29 σελ. 294), για την ταυτότητα του νομικού λόγου, καθίσταται διάδικος και ο υποχρεωτικά καλούμενος πιστωτής υπό τους όρους και δυνάμει της διατάξεως της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010. Κατά τη δικάσιμο της 25ης.06.2013 η υπόθεση αναβλήθηκε εκ του πινακίου για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά τη συζήτηση της οποίας, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, η τελευταία δεν εμφανίστηκε, συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην, ενόψει του ότι η αναβολή της συζητήσεως και η εγγραφή της υποθέσεως στο πινάκιο θεωρείται ως κλήτευση, ως προς όλους τους διαδίκους, (αρθρ. 226 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 591 παρ. 1 ΚΠολΔ). Το Δικαστήριο ωστόσο κατά τις επιταγές της παρ. 2 του άρθρου 754 του ΚΠολΔ, θα προχωρήσει στην έρευνα της υποθέσεως σαν να είχε εμφανισθεί.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 του Ν. 4161/2013 για τις εκκρεμείς υποθέσεις, δηλαδή τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί κατά το άρθρο 4 πριν την 14.06.2013, ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου, ακόμα και αν αυτές δεν έχουν επιδοθεί προς τους πιστωτές, εφόσον ο Ν. 3869/2010 διέπεται από την εκούσια δικαιοδοσία, κατά την οποία η υποβολή της αίτησης κατά το άρθρο 747 παρ. 1 αρκεί και δεν χρειάζεται και η επίδοση της για να προκληθεί εκκρεμοδικία, κάτι το οποίο ισχύει και για τις μη γνήσιες υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, δηλαδή γι' αυτές στις οποίες επιβάλλεται για το παραδεκτό της συζήτησης η επίδοση της αίτησης σε κάποιο άλλο πρόσωπο, εφαρμόζεται η προδικασία του Ν. 3869/2010 ως ίσχυε πριν την τροποποίηση του με το Ν. 4161/2013. Ως προς τα λοιπά ζητήματα και τις λοιπές τροποποιήσεις στον Ν. 3869/2010 υπό το άρθρο 24 του 4161/2013 υπάρχει άμεση ισχύς και εφαρμογή. Οι αλλαγές που επήλθαν καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς αιτήσεις ως προς την αποπληρωμή των πιστωτών κατά τα άρθρα 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 καθώς δεν γίνεται λόγος γι' αυτές στο άρθρο 19 του 4161/2013 ενώ καταλαμβάνονται από την άμεση ισχύ του άρθρου 24 του 4161/2013. Ο οφειλέτης συνεπώς θα κληθεί να καταβάλλει από τρία έως πέντε έτη, προκειμένου να απαλλαγεί από τα χρέη του. Επίσης θα υπόκειται σε μηνιαίες καταβολές μέχρι 35 έτη που αντιστοιχούν στο 80% και όχι στο 85% της αντικειμενικής και όχι της πραγματικής αξίας της κύριας κατοικίας του, προκειμένου να διασώσει αυτήν από την εκποίηση.

Με την κρινόμενη αίτηση ο αιτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητά κατ' /ορθή εκτίμηση του δικογράφου την επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης και σε περίπτωση αποτυχίας της συμβιβαστικής επίλυσης, τη /ρύθμιση των χρεών του, με μηνιαίες καταβολές για χρονική περίοδο τεσσάρων ετών κατά τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 ως και την εξαίρεση της κυρίας κατοικίας του από την εκποίηση, κατά τη διάταξη του

S

άρθρου 9 παρ. 2 του ίδιου Νόμου.

Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση, η οποία κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του προισχύσαντος άρθρου 2§1 του ν. 3869/2010 σε συνδυασμό με "το άρθρο 19§3 του Ν. 4161/2013, από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, {όπως προκύπτει από την από 07.02.2013 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού του διαμεσολαβητή δικηγόρου Κωνσταντίνου Τσουκαλά, σε συνδυασμό με την από 28.02.2013 έκθεση κατάθεσης της αίτησης ρύθμισης στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου) και έχει εμπρόθεσμα και νομότυπα επιδοθεί στις καθων πιστώτριες με ορισμό δικασίμου για τη συζήτηση της, με πρόσκληση να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης κατά την προϊσχύουσα διάταξη του άρθρου 5§1 ν. 3869/2010.


σε συνδυασμό με αυτή του άρθρου 19 του Ν. 4161/2013), (βλ. τις υπ' αριθμ. 6929Β/19.03.2013, 6935Β/19.03.2013, εκθέσεις επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών __________) αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στη περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο αιτών, κατά τη προκείμενη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010), καθόσον τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. προϊσχύον άρθρο 2 ν. 3869/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 19§3 του Ν. 4161/2013), ο οποίος απέτυχε, προσκομίζονται δε νόμιμα και εμπρόθεσμα όλα τα έγγραφα της διάταξης του άρθρου 4§2 ν. 3869/2010, ήτοι η ως άνω βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τη μη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία (βλ. την προαναφερόμενη από 07.02.2013 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού του διαμεσολαβητή δικηγόρου Κωνσταντίνου Τσουκαλά και την από 28.02.2013 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος). Περαιτέρω, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του ίδιου Νόμου, αρχεία, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ιδίου στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους (βλ. την από 17-02-2014 βεβαίωση του Γραμματέως του Δικαστηρίου αυτού και τη υπ' αρίθμ. 666γ/13.05.2014 βεβαίωση του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Είναι αρκούντως ορισμένη, καθόσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν.3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και το συνολικό ύψος των βιοτικών του αναγκών, ουδέν άλλο δε στοιχείο απαιτείται για τη πληρότητα της. Δεν απαιτείται συγκεκριμένα η εξειδίκευση των βιοτικών αναγκών, καθώς το πραγματικό ύψος τους αποτελεί αντικείμενο απόδειξης. Ομοίως, δεν απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης η αναφορά του τρόπου ή των συνθηκών υπό τις οποίες περιήλθε σε αδυναμία πληρωμής (ή/και των λόγων που οδήγησαν τον αιτούντα σε οικονομική αδυναμία (βλ. Βενιέρη - Κατσά, «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3869/2010», σελ. 132, 137 και 2η έκδοση σελ. 85, 182, ΕιρΛαρ 106/2011 ΤΝΓ1 ΔΣΑ), ο χρόνος σύναψης των συμβάσεων ανάληψης των χρεών ή εν γένει ο χρόνος αν/ληψης των χρεών του (ΕιρΗρακλ 696/2011 ΤΝΠΔΣΑ, ΕιρΘεσσ 6329/2012 ΕιρΚιλκίς 30/2012 Nomos), ή on τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση έχουν αναληφθεί κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της, απορριπτόμενης ως εκ τούτων της προβληθείσας από την πρώτη πιστώτρια τράπεζα, ένστασης αοριστίας, ως ουσία αβάσιμης.

Συνεπώς η κρινόμενη αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9, 11 του Ν. 3869/2010, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4161/2013, πλην α) του αιτήματος να επικυρωθεί άλλως τροποποιηθεί το σχέδιο διευθετήσεως οφειλών, όπως από τον αιτούντα προτείνεται, κατ' άρθρο 7 του Ν. 3869/2010, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου αυτού από τους διαδίκους, κατά το ίδιο ως άνω άρθρο, (7 του Ν.3869/2010), δεν αποτελεί αντικείμενο της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας αυτών, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθετήσεως οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη^, συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το 'σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο,/co οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αιτήσεως στην Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι την συζήτηση δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές τους και

συνεπώς το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση και β) του αιτήματος να αναγνωρισθεί ότι ο αιτών θα απαλλαχθεί έναντι των πιστωτριών του από τα υπόλοιπα των χρεών του, το οποίο πρέπει να απορριφθεί, ως μη νόμιμο, αφού η αιτούμενη αναγνώριση, δεν αποτελεί υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας, κατ' αρθ. 739 του ΚΠολΔ, ώστε να κριθεί κατά την εφαρμοζόμενη εν προκειμένω διαδικασία, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 3869/2010, το αίτημα απαλλαγής από κάθε υπόλοιπο οφειλής αποτελεί αντικείμενο μεταγενέστερης αιτήσεως του οφειλέτη -αιτούντα, η οποία υποβάλλεται στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από αυτόν όλων των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του αρθ. 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010. Η αίτηση για απαλλαγή από υπόλοιπα χρεών κοινοποιείται στους πιστωτές (αρθ. 11 παρ. 1 του Ν.3869/2010) και επ' αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του


οφειλέτη από το υπόλοιπο των οφειλών. Πρέπει επομένως, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή των νομίμων τελών της συζητήσεως της, εφόσον δεν επιτεύχθηκε, όπως προαναφέρθηκε, εξωδικαστικός συμβιβασμός μεταξύ του αιτούντος και των καθών η αίτηση - πιστωτριών του, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών του από τις ως άνω καθων στην δίκη πιστώτριες τράπεζες (βλ. τις από 22.04.2013 και από 25.04.2013 κατατεθείσες έγγραφες παρατηρήσεις - αντιρρήσεις της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε αντίστοιχα), (βλ. σχετ. Δ. Μάκρη, «Κατ' άρθρο ερμηνεία του Ν. 3869/2010», έκδοση 2010, σελ. 78, Αθ. Κρητικού, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», έκδοση 2010, σελ. 64, 66).

Περαιτέρω προς απόκρουση της υπό κρίση αιτήσεως η πρώτη μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια παραδεκτά με τις προτάσεις της (άρθρο 591 παρ. 1, περ. β' και γ' του ΚΠολΔ) και με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της που καταχωρήθηκαν στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσια συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου προβάλλει τους ακόλουθους ισχυρισμούς κατ' εκτίμηση αυτών: α) ένσταση αοριστίας, η οποία κρίνεται απορριπτέα κατά τα προαναφερόμενα, σημειώνεται πάντως ειδικότερα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 236 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με τα άρθρα 744, 745 και 751 ΚΠολΔ. ο οφειλέτης δικαιούται να συμπληρώσει παραλείψεις εκ του δικογράφου ή να διευκρινίσει/κάποια σημεία, δυνατότητα που αφορά στην ποσοτική ή ποιοτική αοριστία της αιτήσεως και όχι στη νομική, εν προκειμένω δε, δεν υφίσταται αοριστία επειδή ,.ο οφειλέτης δεν προσδιορίζει στην αίτηση του ποια ήταν η οικονομική του κατάσταση (και κυρίως τα εισοδήματα του) κατά το χρόνο ανάληψης των δανείων, εφόσον αφενός το στοιχείο αυτό μπορεί να έχει αυξητικά ή μειωτικά τροποποιηθεί τη χρονική στιγμή κατάθεσης της αίτησης αλλά ακόμα και από την κατάθεση της αίτησης μέχρι και τη συζήτηση, συνεπώς επιτρέπεται αλλά και επιβάλλεται να συμπληρωθεί με δήλωση, αφετέρου δύναται ο δικαστής να αντλήσει στα πλαίσια του ανακριτικού συστήματος στοιχεία και πληροφορίες ακόμα και αν δεν αναφέρεται κάποια πληροφορία στο δικόγραφο του οφειλέτη. Αν ωστόσο η αοριστία είναι νομική και δεν διορθώνεται με τα παραπάνω μέσα τότε η αίτηση θα απορριφθεί, β) την ένσταση περί καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος σε συνδυασμό με την ένσταση περί δόλιας αδυναμίας πληρωμών, η οποία είναι νόμιμη, (κατ' άρθρο 1 Ν. 3869/2010) κρίνεται ωστόσο απορριπτέα ως απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της: Ειδικότερα δεν νοείται δολιότητα του δανειολήπτη από μόνη την ανάληψη δανειακής υποχρεώσεως, της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής, (δεν αρκεί δηλαδή απλά να γνώριζε ο οφειλέτης ότι είναι περιορισμένη η οικονομική του δυνατότητα) αλλά για το ορισμένο της ενστάσεως αυτής απαιτείται και η προβολή περαιτέρω πραγματικών περιστατικών που να θεμελιώνουν τη δόλια συμπεριφορά του δανειολήπτη, όπως είναι και η από τον οφειλέτη πρόκληση άγνοιας της επισφάλειας από τους πιστωτές (βλ. Αθανάσιου Κρητικού «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», έκδοση 2012 σελ. 57). Ειδικά δε για την περιέλευση του οφειλέτη με δόλο στην κατάσταση της μόνιμης αδυναμίας πληρωμών σημειώνεται ότι τέτοια περίπτωση μπορεί να υπάρξει, αν ο οφειλέτης με δόλο παραπλανούσε τους πιστωτές του ως προς την πιστοληπτική του ικανότητα και την ικανότητα του να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, (Βλ. Βενιέρη - Κατσά, «Εφαρμογή του Ν. 3869/2010-για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα», 2η έκδοση, ενημερωμένη μέχρι και τον 4161/2013, σελ. 94) εξαπατώντας δηλ τους υπαλλήλους των τραπεζών προσκομίζοντας πλαστά στοιχεία ή αποκρύπτοντας υποχρεώσεις που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν καταχωρηθεί στις βάσεις δεδομένων που αξιοποιούν οι τράπεζες, για την οικονομική συμπεριφορά των υποψήφιων πελατών τους (Ειρ. Νέας Ιωνίας 4/2011, Α' Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ), ωστόσο, τέτοια πραγματικά περιστατικά (πράξεις χή παραλείψεις του εν λόγω οφειλέτη") δεν προβάλλονται από την α' πιστώτρια τράπεζα, ούτε δε αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες του με στόχο την απόκρυψη της πραγματικής του οικονομικής κατάστασης και των υποχρεώσεων του και τη συνέχιση ανάληψης υποχρεώσεων εκ μέρους του, όπως λ.χ. ότι ο εν λόγω οφειλέτης επιβάρυνε την περιουσία του καθώς αποξενώθηκε από περιουσιακό του στοιχείο ή ότι προέβη λίγο πριν την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης σε επιλεκτική κακόπιστη ικανοποίηση κάποιων πιστωτών ή ότι εξόφλησε χρέη τρίτων κ.λ,π.

Από την ανωμοτί εξέταση του αιτούντα στο ακροατήριο, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, (η παριστάμενη πιστώτρια τράπεζα, δεν εξέτασε μάρτυρα), του συνόλου ανεξαιρέτως των εγγράφων, που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, (άρθρο 5 του Ν.3869/2010, 748 παρ. 2 ΚΠολΔ), μεταξύ των οποίων και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις των πιστωτριών (άρθρο 5 του Ν. 3869/2010), καθώς και εκείνων, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους [παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ (βλ. σχετ.


Βαθρακοκοίλης, ΕρμΝΚΠολΔ, αρ. 759 αριθμ., 5 και Α.Π. 174/1987, ΈλλΔνση: 29,129)], τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς τους, (άρθρο 261 ΚΠολΔ), τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως' από το Δικαστήριο, (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων, (αρθ. 744 ΚΠολΔ) αλλά και από όλη τη διαδικασία γενικά, αποδείχθηκαν κατά τη κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Ο αιτών είναι 53 ετών, έγγαμος με την __________ και έχει δύο τέκνα, ηλικίας σήμερα 14 περίπου και 6 ετών αντίστοιχα (βλ. υπ' αριθμ. 9696/10.07.2012 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας). Είναι εργαζόμενος στον Οργανισμό Παιδικών και Εφηβικών Βιβλίων (ΟΠΕΒ) με σύμβαση αορίστου χρόνου από την 1.07.1994 μέχρι και σήμερα. Από την 15-03-2010 βρίσκεται σε καθεστώς επίσχεσης εργασίας, καθόσον το ως άνω Ν.Π.Ι.Δ. δεν έχει καταβάλλει τα δεδουλευμένα όλων των εργαζομένων του, μεταξύ των οποίων και ο αιτών (βλ. νομίμως προσκομιζόμενες από 3-9-2012 και 19-05-2011 βεβαιώσεις του ΟΠΕΒ καθώς και την από 01-03-2010 εξώδικη δήλωση επίσχεσης εργασίας του αιτούντα προς τον ΟΠΕΒ. Για το λόγο αυτό έχει ασκήσει μαζί με άλλους εργαζόμενους, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, την από 20-01-2014 ομαδική αγωγή κατά του ΟΠΕΒ και του Ελληνικού Δημοσίου, ευθυνόμενου εις ολόκληρον και αλληλέγγυα/ως εποπτεύοντος φορέα, για τη μη καταβολή των δεδουλευμένων του, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε 18.09.2014. Για το χρονικό διάστημα από 15-03-2010 έως και 14.03.2011, ο αιτών λάμβανε μηνιαίως 590,50 ευρώ ως επίδομα από τον ΟΑΕΔ λόγω της επισχέσεως εργασίας, όπως ο νόμος προβλέπει (βλ. την από 16-0402010 απόφαση του τοπικού παραρτήματος ΟΑΕΔ Πύργου). Η δε σύζυγος του είναι άνεργη (βλ νομίμως προσκομιζόμενη κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ), τυπικά δε διέκοψε την δραστηριότητα της την 31/12/2013 (βλ. την υπ'αρίθμ. 68/10.01.2014 δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου περί διακοπής επιχειρήσεως). Το ετήσιο ατομικό του εισόδημα, ανερχόταν τα οικονομικά έτη 2008, 2009, 2010 και 2011, ανέρχονταν στα ποσά των 14.078,65, 14.931,07, 15.749,27 και 15.854,90 ευρώ αντίστοιχα, ήδη δε τα οικονομικά έτη 2012 και 2013, το ετήσιο ατομικό του εισόδημα ανήλθε στο ποσό των 524,60 ευρώ και 317,52 ευρώ αντίστοιχα, προερχόμενο μόνο από την εκμετάλλευση των αγροτεμαχίων του στο __________ Ηλείας, ενώ της συζύγου του, η οποία εργάστηκε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα ως ανταποκρίτρια Ολλανδικού Μέσου μαζικής ενημέρωσης ανήλθε κατά το οικονομικό έτος 2013 στο ποσό των 4.208,51 ευρώ (βλ. νομίμως προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2008 έως και 2013 της Δ.Ο.Υ.

Πύργου και αντίστοιχες δηλώσεις φόρου εισοδήματος ΕΙ, καθώς και τις από 10-02-2009 και 31-05-2010 βεβαιώσεις του ΟΠΕΒ). Άλλη πηγή δε σταθερού εισοδήματος δεν διαθέτει ο αιτών ή η σύζυγος του, ενώ προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της οικογένειας του δέχεται σημαντική οικονομική ενίσχυση από συγγενείς και φίλους του και ιδίως από τη μητέρα της συζύγου του, η οποία όμως δεν προσδιορίζεται ακριβώς. Κατοικεί δε ο αιτών με την οικογένεια του, σε μία μονοκατοικία κατασκευής του 1996, συνολικής επιφανείας 110,36 τ.μ. κείμενη σε οικόπεδο 320 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 17,5% το οποίο βρίσκεται στο __________ Ηλείας, η οποία αποτελεί τη μοναδική και κύρια κατοικία του (βλ. βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης Ε9 του έτους 2013). Ενόψει συνεπώς των ανωτέρω εκτιμάται ότι το ποσό που είναι αναγκαίο να δαπανάται μηνιαίως για την κάλυψη των εν γένει βιοτικών αναγκών του ιδίου και της οικογενείας του (διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λογαριασμοί, φροντιστήρια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) λαμβανομένων υπόψη και των οικονομικών συνθηκών, που όλοι οι πολίτες βιώνουν, ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 900 ευρώ μηνιαίως, η συμμετοχή δε του αιτούντος σε αυτό είναι 50% ήτοι ποσό 450 δεδομένου ότι ο αιτών και η οικογένεια του δεν πληρώνει ενοίκιο, καθώς και του ότι ο / οφειλέτης, ο οποίος ζητάει υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου αυτού πρέπει από την πλευρά του να μειώνει στο ελάχιστο τις δαπάνες του και να τις περιορίζει μόνο στις απολύτως απαραίτητες. Ήδη ο αιτών βρίσκεται στα όρια της οικονομικής εξαθλίωσης μη δυνάμενος να προβεί ούτε καν στην αγορά στοιχειώδους ποσότητας πετρελαίου για τη θέρμανση της οικογένειας του, ενώ λόγω της οικονομικής του κατάστασης έχει πλείστες ανεξόφλητες οφειλές σε τρίτους, μάλιστα από 28.02.2014 ο ίδιος και τα παιδιά του θα είναι ανασφάλιστα, καθώς λήγει η ισχύς του οικογενειακού τους βιβλιαρίου υγείας του ΙΚΑ, μη δυνάμενου να ανανεωθεί λόγω της εργασιακής κατάστασης στην οποία βρίσκεται με την επίσχεση εργασίας. Ο αιτών, καθόσον ουδείς επικαλείται διαφορετικά ενώ δεν προσκομίζονται οι συμβάσεις των δανείων, σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης είχε αναλάβει από τις καθών πιστώτριες τα ακόλουθα χρέη, τα οποία περιλαμβάνει στην αίτηση ρύθμισης και κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται, ενόψει της μη εμπράγματης εξασφάλισης τους, με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της (βλ. σε Κρητικό, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων'φυσικών προσώπων», σελ. 99), με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο, ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10) (βλ. σε Κρητικό, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», 2012, σελ. 143):

Α. Από την τράπεζα «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ»:

1) δυνάμει της υπ’ αρίθμ, __________ σύμβασης στεγαστικής πίστης, στεγαστικό δάνειο, του οποίου το ανεξόφλητο ποσό κατά τον μήνα Μάρτιο του 2013 που επιδόθηκε η υπό κρίση αίτηση, ανερχόταν στο ποσό των 33.624,29 € (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των τόκων ποσού 1.194,41 € και των εξόδων ποσού 0,59 ευρώ, στο συνολικό ποσό των 34.823,29 €, (βλ. την από 31.05.2012 αναλυτική βεβαίωση οφειλών της ως άνω τράπεζας), απαίτηση η οποία είναι εξασφαλισμένη εμπραγμάτως με προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο - κύρια κατοικία του αιτούντος. ,

2) δυνάμει της υπ'αρίθμ. __________ σύμβασης καταναλωτικής πίστης καταναλωτικό δάνειο, του οποίου το ανεξόφλητο ποσό κατά τον μήνα Μάρτιο του 2013 που επιδόθηκε η υπό κρίση αίτηση, ανερχόταν στο ποσό των 10.966,50 € (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των τόκων ποσού 1.070,67 €, στο συνολικό •ποσό των 12.037,17 € (βλ. την από^ 1.05.2012 αναλυτική βεβαίωση οφειλών της ως άνω τράπεζας).

Β. Από την τράπεζα «ΑLPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ»:

Δυνάμει της υπ'αρίθμ. __________ σύμβασης, καταναλωτικό δάνειο, του οποίου το ανεξόφλητο ποσό κατά τον μήνα Μάρτιο του 2013 που επιδόθηκε η υπό κρίση αίτηση, ανερχόταν στο ποσό των 7.215,92 € (κεφάλαιο) και μετά από την πρόσθεση των τόκων ποσού 245,49 €, στο συνολικό ποσό των 7.461,41 € (βλ. την από 06.06.2012 αναλυτική βεβαίωση οφειλών της ως άνω τράπεζας).

Το γενικό σύνολο των οφειλών της αιτούσας προς τις προαναφερόμενες πιστώτριες της τράπεζες ανέρχεται στο ποσό των 54.321,87 €.

Τα έσοδα του αιτούντος, στην προκειμένη περίπτωση, συγκρινόμενα με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του από τις παραπάνω δανειακές συμβάσεις, δεν του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στην εξυπηρέτηση των χρεών του. Η αδυναμία του αυτή οφείλεται αφενός και κατά κύριο λόγο στο γεγονός της μη καταβολής των δεδουλευμένων του από τον ΟΠΕΒ και της συνακόλουθης επίσχεσης εργασίας εκ μέρους του, αφετέρου στο ύψος της μηνιαίας δόσης που απαιτείται για την εξυπηρέτηση των δανείων του, καθώς και στα υψηλά επιτόκια με τα . οποία επιδείχνονται (κυρίως τα καταναλωτικά δάνεια) σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες «αναγκαίες δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογένειας του. Η αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας του και των οφειλών του κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον λόγω της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας. Συνεπώς, συντρέχει στην περίπτωση του αιτούντος μόνιμη και διαρκής αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τις καθων πιστώτριες τράπεζες, απορριπτόμενου του σχετικού περί του αντιθέτου ισχυρισμού της 1ης των πιστωτριών τραπεζών ως μη αποδεικνυόμενου, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο. Αποδείχθηκε άλλωστε ότι ο αιτών τα προηγούμενα έτη προ της μη καταβολής των δεδουλευμένων του εξυπηρετούσε κανονικά τις δανειακές του υποχρεώσεις, μάλιστα από την 14-03-2011 οπόταν και διακόπηκε η καταβολή του επιδόματος από τον ΟΑΕΔ, προσπαθεί να εξεύρει εργασία χωρίς ωστόσο η προσπάθεια τον αυτή να τελεσφορεί, λόγω αφενός της ηλικίας του αλλά και λόγω της εργασιακής «ομηρίας» ουσιαστικά στην οποία βρίσκεται με την επίσχεση της εργασίας σου, απορριπτόμενων των σχετικών περί του αντιθέτου ισχυρισμών της πρώτης καθής πιστώτριας τράπεζας. Με την από 08-10-2013 αίτηση του δε, την οποία συνυπέβαλλε με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ, ζήτησε την μετάταξη του στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού βάσει της υπ'αρίθμ. Β130706/17-8-2010 ανακοίνωσης πρόσκλησης μετάταξης του ΟΑΕΔ για την πλήρωση 318 κενών/οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού, η οποία ωστόσο ουδέποτε συνυπογράφηκε από τον αρμόδιο Υπουργό Παιδείας, όπως απαιτούνταν (βλ. την υπ'αρίθμ. Πρωτ. 32770/1760/21.10.2013 απάντηση της Δ/νσης Εποπτείας Οργανισμών), j

Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι ο αιτών έχει στην αποκλειστική κυριότητα του μία μονοκατοικία, κατασκευής του 1996, συνολικής επιφανείας 110,36 τ. μ. κείμενη σε οικόπεδο 320 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 17,5% το οποίο βρίσκεται στο __________ Ηλείας, η οποία αποτελεί τη μοναδική και κύρια κατοικία του (βλ. βεβαίωση Ε9 δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί την 01-01-2013). Το ακίνητο αυτό είναι βεβαρημένο με την προσημείωση υποθήκης που αναφέρθηκε ανωτέρω και χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογένειας του και για το οποίο αιτείται την εξαίρεση από την εκποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010.

Επιπλέον ο αιτών έχει στην πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή του α) ένα γεωργικό κτίσμα συνολικής επιφανείας 30 τμ. που βρίσκεται κείμενο σε αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας 18.450 τ.μ. πολυετούς καλλιέργειας ελιών στο __________ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας και β) ένα αγροτεμάχιο επιφανείας 10.014 τμ. στη θέση «Πετράδα» στο __________ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας (βλ. βεβαίωση Ε9 δηλωθείσας περιουσιακής κατάστασης όπως έχει δηλωθεί την 01-01-2013). Το ως άνω αγροτεμάχιο συνολικής επιφανείας 18.450 στο οποίο βρίσκεται το προαναφερόμενο γεωργικό κτίσμα επιφανείας 30 τ.μ. αλλά και το ως άνω υπ'αρίθμ. 2 αγροτεμάχιο, δεν περιλήφθηκαν στην υπό κρίση αίτηση, ωστόσο η παράλειψη αυτή κρίνεται από το παρόν Δικαστήριο ότι δεν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια αλλά σε παραδρομή, ο πληρεξούσιος δικηγόρος άλλωστε του αιτούντα δήλωσε αυτό με προφορική δήλωση του στο ακροατήριο, η οποία καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, ουδόλως δε προκαλεί η εκ παραδρομής αυτή παράλειψη, βλάβη στα συμφέροντα των δανειστών, δεδομένου ότι ενόψει της θέσης και των δύο ως άνω ακινήτων, της εκτιμώμενης εμπορικής τους αξίας, (βλ. Φ.Α.Π του 2013 της Δ.Ο.Υ. Πύργου), των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά του Πύργου για οικόπεδα και αγροτεμάχια με παρόμοια ή παραπλήσια χαρακτηριστικά στοιχεία αλλά και την εν γένει κρίση που διέρχεται η κτηματαγορά, δεν κρίνονται πρόσφορα προς εκποίηση γιατί δεν πρόκειται να προκαλέσουν; αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρουν κάποιο αξιόλογο τίμημα τω την ικανοποίηση των πιστωτριών του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.), γι' αυτό και κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίηση τους.

Ακόμη, ο αιτών διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο, σε ποσοστό κυριότητας 100%, τύπου RENAULT CLIO, με κυλινδρισμό 1400 κυβικά, με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας το έτος 1997 (βλ. νομίμως προσκομιζόμενη άδεια κυκλοφορίας) του οποίου η εμπορική αξία, εκτιμάται στο ποσό των 1.500 € (βλ. αγγελίες παρόμοιου τύπου αυτοκινήτων στο www.car.gr). Ενόψει της εμπορικής του αξίας, του τύπου και της παλαιότητας του, ομοίως δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση γιατί επίσης δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα για την ικανοποίηση των πιστωτριών' του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κλπ.), γι' αυτό και κατά τη κρίση του Δικαστηρίου τούτου δεν πρέπει 'να διαταχθεί η κατ' άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/10 εκποίηση του.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 και ειδικότερα σε αυτή της διάταξης του άρθρου 8 παρ. 2 (όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4161/2013) για μηνιαίες καταβολές από τρία έως πέντε έτη και σε αυτή της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 του ως άνω νόμου. Συνεπώς, η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις καθων πιστώτριες, από τα εισοδήματα του, για χρονικό διάστημα πέντε ετών, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα μετά την κοινοποίηση προς τις ως άνω πιστώτριες τράπεζες της παρούσας απόφασης (άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010). Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής το συνολικό προς διάθεση από τον αιτούντα προς τις πιστώτριες του ποσό, λαμβανομένων υπόψη των πενιχρών εισοδημάτων του, των βασικών προσωπικών αναγκών του ιδίου αλλά και της οικογένειας του, της οικονομικής βοήθειας που δέχεται από τη μητέρα της συζύγου του, αλλά και της μη αναμενόμενης ουσιαστικής βελτίωσης της οικονομικής του κατάστασης, λόγω της εν γένει δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα, ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ μηνιαίως ποσό στο οποίο ο ίδιος δέχεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί, όπως αποδεικνύεται1 από τα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά. Ο ίδιος δε με το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του είχε προτείνει να καταβάλλει το συνολικό ποσό των 130 € το μήνα. Σε κάθε περίπτωση η πρόταση αυτή του αιτούντος δε δεσμεύει το δικαστήριο στον καθορισμό του καταβλητέου ποσού στα πλαίσια της 5ετούς ρύθμισης του άρθρου 8§2 του ν. 3869/10, το οποίο ως προαναφέρθηκε ερευνά αυτεπάγγελτα τα πάσης φύσης περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του, καθώς και τις βιοτικές ανάγκες του, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης.

Ειδικότερα:

Το συνολικό ποσό των οφειλών του στις καθων στην παρούσα δίκη πιστώτριες ανέρχεται σε 54.321,87 €. Το καταβλητέο από τον αιτούντα ποσό προς κάθε πιστώτρια προκύπτει από το κλάσμα με αριθμητή το ποσό της συνολικής καταβλητέας μηνιαίας δόσης πολλαπλασιαζόμενο με το ύψος της απαίτησης κάθε πιστωτή και παρονομαστή το ποσό του συνόλου των απαιτήσεων. Όπως προαναφέρθηκε ανωτέρω το ποσό της μηνιαίας δόσης για τα πέντε έτη θα οριστεί για τον αιτούντα στα 80 €, το οποίο θα καταβάλλεται συμμέτρως στις πιστώτριες εξής:

Στην 1η καθης πιστώτρια «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» θ&

καταβάλλεται μηνιαίως: 1) για την απαίτηση της ύψους 34.823,29€ (64,11% του συνόλου των χρεών), η οποία προέρχεται από την υπ'αρίθμ. __________ σύμβαση στεγαστικής πίστης, ποσό 51,28 € (=34.823,29€:54.321,87€χ80€), 2) για την απαίτηση της ύψους 12.037,17 € (22.16% του συνόλου των χρεών), η οποία προέρχεται από τη με αριθμό 4225013421 σύμβαση καταναλωτικής πίστης, ποσό 17,73 € (=12.037,17€:54.321,87€χ80€). Συνολικά δηλαδή θα καταβάλλει μηνιαίως στην εν λόγω πιστώτρια το ποσό των 69,01 ευρώ.

Στην 2η καθης πιστώτρια «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» θα καταβάλλεται μηνιαίως για την απαίτηση της ύψους 7.461,41 € (13,73% του συνόλου των χρεών), η οποία προέρχεται από την υπ' αριθμ. __________ σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό 10,99 €(=7.461,41 €:54.321,87€χ80€).

Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος της 5ετίας οι ως άνω πιστώτριες θα έχουν λάβει: η 1η μετέχουσα πιστώτρια θα έχει λάβει για τη μεν πρώτη ως άνω απαίτηση της το ποσό των 3.076,80 ευρώ, για τη δε δεύτερη ως άνω απαίτηση της το ποσό των 1.063,80 €, συνολική δηλαδή θα έχει λάβει ποσό 4.140,60 ευρώ και η 2η μετέχουσα πιστώτρια για την ως* άνω απαίτηση της θα έχει λάβει το ποσό των 659,40 €.

Η ρύθμιση αυτή του αιτούντος θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη ρύθμιση από τη διάταξη του αρθρ. 9 παρ. 2 ν. 3869/2010 μετά την τροποποίηση του με το νόμο 4161/2013, εφόσον με τις καταβολές επί .πενταετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της πρώτης πιστώτριας του και προβάλλεται σχετικό αίτημα από αυτόν, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική για το δικαστήριο η εξαίρεση της κύριας κατοικίας του από την εκποίηση. Έτσι θα πρέπει να ορισθούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας. Η σχετική διάταξη της παραγράφου 2 εισάγει μεν ευνοϊκή ρύθμιση υπέρ του οφειλέτη, αφού του παρέχει τη δυνατότητα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας του ή του μοναδικού ακινήτου του από την εκποίηση, - που μπορούσε να διαταχθεί από το Δικαστήριο, κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, δοθέντος ότι αποτελεί ρευστοποιήσιμο περιουσιακό στοιχείο - πλην όμως του επιβάλλει, προκειμένου να επιτύχει την εξαίρεση, την πρόσθετη υποχρέωση να καταβάλει ποσοστό 80% επί της αντικειμενικής της αξίας. Έτσι, με βάση τη ρύθμιση αυτή το Δικαστήριο καλείται να προβεί ουσιαστικά σε αναδιάρθρωση των υπολοίπων των χρεών του οφειλέτη, που δεν θα ικανοποιηθούν από τις καταβολές επί 3ετία - 5ετία του άρθρου 8 §2 προς όλους τους πιστωτές του, επιβάλλοντας σ' αυτόν την εξυπηρέτηση ενός πρόσθετου χρέους, που αποτελείται από το σύνολο των υπολοίπων των χρεών του.

Από την γραμματική διατύπωση της διάταξης («σε συνολικό ποσό που μπορεί να ανέρχεται μέχρι και στο ογδόντα τοις εκατό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της κύριας κατοικίας...») συνάγεται το ανώτατο όριο της πρόσθετης αυτής επιβάρυνσης του οφειλέτη, με την έννοια ότι εφόσον το ύψος της οφειλής του είναι μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας θα καταβάλει ολόκληρο το ποσό της, εφόσον δε είναι μεγαλύτερο θα απαλλαγεί του πέραν του 80% ποσού. Επομένως, με βάση την ρύθμιση της διάταξης του άρθρου 9§2, εάν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλέτη μετά τις καταβολές της ρύθμισης της διάταξης του άρθρου 8§2 υπερβαίνουν το ποσό του 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας του, το Δικαστήριο θα προβεί σε ρύθμιση επιβάλλοντας του πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του αυτών ίσο με το ποσό αυτό του 80%, απαλλασσόμενου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης, εάν όμως τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 80% της αντικειμενικής θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού.

Η αντικειμενική αξία της παραπάνω μονοκατοικίας συνολικής επιφανείας 110,36 τ..μ. μετά της αναλογίας στο οικόπεδο, επιφανείας 320 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στο __________ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, ανέρχεται στα 40.032,61 € {βλ. το από 10-02-2014 εκκαθαριστικό σημείωμα Φ.Α.Π. για το έτος έτους 2013}. Η αξία της κατοικίας του αιτούντος δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για τον φορολογούμενο, όπως ο αιτών, που ανέρχεται σε 300.000 ευρώ (250.000 για έγγαμο φορολογούμενο πλέον 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα τέκνα) προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση του από την εκποίηση. Έτσι ο αιτών θα πρέπει να καταβάλει από το ποσό των 40.032,61 € της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας του, ποσό που αντιστοιχεί στο 80% αυτής, που αποτελεί την κατά το νόμο πρόσθετη επιβάρυνση του οφειλέτη για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, δηλαδή το ποσό των 32.026,08 € (40.032,61 € χ 80%), δεδομένου εξάλλου ότι το συνολικό υπόλοιπο των οφειλών του αιτούντος προς όλες τις καθων πιστώτριες μετά τις καταβολές της πενταετίας ύψους 4.800 €, ανέρχεται σε 49.521,87 € (= 54.321,87 € - 4.800 €), ποσό δηλαδή μεγαλύτερο από το 80% της/ αντικειμενικής αξίας της κατοικίας του (>32.026.08).

Όσον αφορά το χρόνο αποπληρωμής του ποσού αυτού, σύμφωνα με τη διάταξη' του άρθρου 9§2 ν. 3869/10, αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 χρόνια, ενώ προβλέπεται και η χορήγηση περιόδου χάριτος, η διάρκεια της οποίας αφήνεται στην εύλογη κρίση του δικαστηρίου, συνήθως δε χορηγείται κατά το χρόνο της ρύθμισης για τις καταβολές επί τριετία έως πενταετία της διάταξης του άρθρου 8§2, ώστε να μη συμπίπτουν οι δύο ρυθμίσεις για καταβολές και να επιβαρύνεται ο οφειλέτης με δύο μηνιαίες δόσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη του ύψους του χρέους που πρέπει να πληρώσει ο αιτών για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, της ηλικίας του (53 ετών) και της οικονομικής του δυνατότητας, θα πρέπει ο χρόνος αποπληρωμής των δόσεων να οριστεί σε 20 χρόνια. Έτσι το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης ανέρχεται σε 133,44 €,\ δηλαδή 32.026,08€/240 μήνες (20 χρόνια Χ 12 μήνες). Παράλληλα, θα πρέπει να του ,χορηγηθεί περίοδος χάριτος πέντε (5) χρόνων, ώστε να μη συμπέσει η τελευταία αυτή ρύθμιση με την πιο πάνω των καταβολών της πενταετίας, με κίνδυνο να φανεί ασυνεπής στις υποχρεώσεις του και να εκπέσει των ρυθμίσεων. Η καταβολή λοιπόν των δόσεων για τη διάσωση της κατοικίας του αιτούντος θα ξεκινήσει πέντε χρόνια, μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα έχει διάρκεια 20 χρόνων (240 δέσεις) και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Με βάση τα παραπάνω και την υποθηκική τάξη, από τις καταβολές αυτές για την διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις των τραπεζών που είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια κατά την υποθηκική τάξη των προσημειώσεων (1272, 1300 ΑΚ) και συγκεκριμένα θα ικανοποιηθεί προνομιακά η απαίτηση της πρώτης καθης πιστώτριας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ειδικότερα και οι 240 μηνιαίες δόσεις ποσού 133,44 € θα διατεθούν για την ικανοποίηση της απαίτησης της μετέχουσας αυτής από την υπ'αρίθμ. 4048072587 σύμβαση στεγαστικής πίστης. Το πέραν του ποσού αυτού υπόλοιπο από το εν λόγω στεγαστικό δάνειο, οι υπόλοιπες απαιτήσεις της εν λόγω πιστώτριας αλλά και η απαίτηση της δεύτερης πιστώτριας τράπεζας κατά το μέρος που δεν καλύφθηκαν από τις καταβολές της 5ετίας δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, μετά την εξάντληση του ποσού των 32.026,08 € που αντιστοιχεί στο 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας του, γιατί δεν μπορεί να επιβληθεί άλλη υποχρέωση στον αιτούντα.

Κατά συνέπεια των παραπάνω θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η υπό κρίση αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, με σκοπό τη μερική απαλλαγή του με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας ιδιοκτησίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται συμφωνά με την διάταξη του άρθρου 8§6 του Ν. 3869/2010. Τέλος παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται γιατί η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας (άρθρο 14 Ν. 3869/2010).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης πιστώτριας και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την υπό κρίση αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές προς τις καθων

πιστώτριες επί μία πενταετία, οι οποιες θα λαμβάνουν χώρα μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον δεύτερο μετά τη δημοσίευση της απόφασης μήνα και συγκεκριμένα: Στην 1η καθης πιστώτρια «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» θα καταβάλλεται μηνιαίως: 1) για την απαίτηση της ύψους 34.823,296 (64,11 % του συνόλου των χρεών), η οποία προέρχεται από την υπ'αρίθμ. __________ σύμβαση στεγαστικής πίστης, ποσό 51,28 € (=34.823,296:54.321,87€χ80€), 2) για την απαίτηση της ύψους 12.037,17 6 (22,16% του συνόλου των χρεών), η οποία προέρχεται από τη με αριθμό 4225013421 σύμβαση καταναλωτικής πίστης, ποσό 17,73 € (=12.037,176:54.321,87€χ806). Συνολικά δηλαδή θα καταβάλλει μηνιαίως στην εν λόγω πιστώτρια το ποσό των 69,01 ευρώ.

Στην 2η καθης πιστώτρια «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ» θα καταβάλλεται μηνιαίως για την απαίτηση της ύψους 7.461,41 € (13,73% του συνόλου των χρεών), η οποία προέρχεται από την υπ' αριθμ. __________ σύμβαση καταναλωτικού δανείου, ποσό 10,99 € (=7.461,41 €:54.321,87€χ80€). Τα ως άνω ποσά δε, θα καταβάλλονται με την επιφύλαξη τροποποίησης της παρούσας ως προς το ύψος των μηνιαίων καταβολών σε περίπτωση μεταβολής των εισοδημάτων του αιτούντος (άρθρο 8 ν. 3869/2010).

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογενείας του. ήτοι μία μονοκατοικία συνολικής επιφανείας 110.36 τ.μ. κείμενης σε οικόπεδο 320 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας του αιτούντα 17,50%, το οποίο βρίσκεται στο __________ του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, το ποσό των ,133,44 € το μήνα και επί 240 μήνες (20 έτη x 12 μήνες) στην μετέχουσα στην δίκη πιστώτρια ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» για την ικανοποίηση της απαίτησης της πιστώτριας αυτής από την υπ'αρίθμ. __________ σύμβαση στεγαστικής πίστης. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα ξεκινήσει πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο Πελόπιο Ηλείας σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στις 2014, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων του , με την παρουσία του Γραμματέα της έδρας.

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.