6651/2019 Ειρ. Αθηνών

Αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 περί ρύθμισης οφειλών φυσικών υπερχρεωμένων προσώπων. Συνδρομή των εξαιρετικών προϋποθέσεων του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010 περί πλήρους αδυναμίας καταβολών στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Νόμου και συγκεκριμένα μακροχρόνια ανεργία της αιτούσας και ύπαρξη χαμηλών εισοδημάτων χωρίς υπαιτιότητα αυτής, με αποτέλεσμα την κρίση περί ορισμού μηδενικών μηνιαίων καταβολών, καθώς μετά την αφαίρεση των δαπανών διαβίωσής της δεν απομένει ποσό προς διάθεση συμμέτρως προς τις καθ’ ων. Μη ορισμός επανασυζήτησης της υπό κρίση αίτησης προκειμένου να επανακριθούν οι μηνιαίες καταβολές στο πλαίσιο της πρώτης τριετίας, καθώς δεν αναμένεται μετά βεβαιότητας βελτίωση του εισοδήματός της στο άμεσο μέλλον. Ορισμός μηνιαίων καταβολών στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί διάσωσης της πρώτης κατοικίας, ανερχόμενες στο 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου, αφαιρούμενου του ποσού που είχε καταβάλλει μέχρι τη συζήτηση της αίτησης στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής. Κούρεμα κατά 80% της συνολικής οφειλής.

Αριθμό 6651/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Συγκροτήθηκε οπτό την Ειρηνοδίκη …………., την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέως ……………...

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: ………………… του ……………., κατοίκου ………….. Αττικής, οδός …………… αρ. … ( ΑΦΜ ……………….. , ΔΟΥ …………….. ), η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

Των μετεχουσών στη δίκη πιστωτριών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά την νόμιμη κλήτευση των (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «……………………..», και τον διακριτικό τίτλο «………………», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο. 2) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «……………………..» και τον διακριτικό τίτλο «…………….», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο .3) Η Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία «…………………...» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της ………………..4) Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «………………….», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο.

Η αιτούσα με την από 25-11-2013 αίτηση της (αριθ. εκθ. κατ. ………/25-11-2013), που κατατέθηκε στον αρμόδιο Γραμματέα, ζητάει τα αναφερόμενα σε αυτή (αίτηση) για τους λόγους που επικαλείται.

Για τη συζήτηση της αίτησης αυτής, ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά της εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναγράφεται παραπάνω. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις προσκομιζόμενες με επίκληση από την αιτούσα με αριθμούς …………/28-11-2013, …………../28-11-2013 και …………./28-11-2013 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών ………………….., προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πρώτη,δεύτερη και τέταρτη των καθ' ων η αίτηση. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι παραπάνω καθ' ων δεν εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο και συνεπώς πρέπει να δικαστούν ερήμην. Όμως η συζήτηση της υπόθεσης πρέπει να προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ. 2 του ΚΠολΔ).

Η αιτούσα με την υπό κρίση αίτησή της, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητεί, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης της, τη ρύθμιση των χρεών της, με την υπαγωγή της στις διατάξεις του ν. 3869/2010, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά, με σκοπό την απαλλαγή της απ' αυτά. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση αρμόδια φέρεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, της περιφέρειας της κατοικίας της απούσας, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθ. 741 επ, ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν.3869/2010). Παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των πιστωτριών, κατ' άρθρο 5§ 1 Ν.3869/2010 ως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 Ν. 4161/2013, ήτοι εντός δεκαπέντε ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα αντίστοιχα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρ. 13§2 Ν. 3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του άρθρ. 4§ 1 Ν. 3869/2010 της απούσας για ρύθμιση των οφειλών της στο Δικαστήριο αυτό ή σε άλλο Δικαστήριο, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση περί ρύθμισης των χρεών της ( βλ. την από 5-11-2018 βεβαίωση της γραμματέως του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Επίσης, στην από 14-4-2016 επικαιροποίηση της αίτησης προσκομίζεται η από 13-1-2016 υπεύθυνη δήλωση της απούσας περί των εισοδημάτων και των περιουσιακών στοιχείων αυτής, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους και της μη μεταβίβασης περιουσιακών της στοιχείων την τελευταία τριετία από την κατάθεση της οπό κρίση αίτησης. Συγχρόνως, η αιτούσα υπέβαλε στη γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου τα δικαιολογητικά για την επικαιροποίηση των στοιχείων της εκκρεμούς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 αιτήσεως (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 της υποπαραγράφου Α.4 του ν.4336/14-8-2015, όπως καθορίστηκαν από την ΚΥΑ 8986/14-10-2015). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη σας διατάξεις των άρθρων 1, 6 παρ. 3, 8 πσρ.1-2, 9 και 11 παρ.1 Ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4161/2013 και όπως όλα τα ανωτέρω τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 56-68 του ν. 4549/2018, κάποιες διατάξεις του οποίου σύμφωνα με το άρθρο 68 του τελευταίου, καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του (14-06-2018) αιτήσεις, Πρέπει, επομένως, η αίτηση, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα αφού το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν επιτεύχθηκε συμβιβασμός και καταβλήθηκαν και τα νόμιμα τέλη για τη συζήτησή της.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος της παριστάμενης πιστώτριας, αρνήθηκε την αίτηση και προέβαλε τον ισχυρισμό ότι η αίτηση είναι αόριστη ,πλην όμως εν λόγω ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη καθ' όσον, δεν απαιτείται κανένα από τα στοιχεία που επικαλείται η προαναφερθείοα καθ' ης για το ορισμένο της αίτησης, παρά μόνο κατάσταση: α) της περιουσίας και των εισοδημάτων της απούσας και του συζύγου της (αν υπάρχει), β) των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης οφειλών, έστω και με μηδενικές καταβολές, τα οποία περιέχονται στην υπό κρίση αίτηση. Όλα όσα εκθέτει η προαναφερθείσα οε κάθε περίπτωση θα αποτελέσουν αντικείμενο της απόδειξης (βλ. I. Βενιέρη - Θ. Κατσά, Εφαρμογή του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, 2016, σελ.251 επ., 181, Κρητικός ρύθμιση οφειλών ν.3869/2010, 2016, σελ 87 επ. και Ε. Κιουπτσίδου Αρμ.64 σελ 1467, ΑΠ 64/2017 και 65/2017 σε ΝΟΜΟΣ και ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, Μ. Πρ. Αλεξ. 190/2012, Ειρ. Ελευσ. 2/2012, Ειρ. Θεσσαλ. 6119/2012, Ειρ. Θεσσαλ. 6168/2012, Ειρ. Θεσσαλ. 1348/2012, Ειρ. Αλμωπ, 63/2012, Ειρ. Εδεα 94/2012 Α' Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, Ειρ. Φιλιατ. 1/2012, Ειρ. Τριπ. 51/2012, Ειρ. Αλεξ. 42/2012, Ειρ. Αλεξ. 31/2012, Ειρ.Ιωαν. 2/2011, Ειρ. Βέροιας 185/2011, Ειρ. Λαρ. 104/2011, Ειρ. Ελευσ. 4/2011 ΤΝΠ Ισοκράτης). Επίσης, η ίδια καθ' ης πρότεινε την ένσταση της καταχρηστικής άσκησης της αίτησης εκ μέρους της απούσας, Η εν λόγω ένσταση είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά, ακόμη και αν υποτεθεί ότι είναι αληθινά, δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ, (Ειρ. Θεσ. 309/2011 δημ. Νόμος, Ειρ. Αλμπ. 60/2012 δημ. Νόμος), καθόσον η προσφυγή της αιτούσας σας διατάξεις του Ν. 3869/2010 αποτελεί δικαίωμά της, η αίτησή της δε, θα γίνει δεκτή από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο μόνο με τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του νόμου αυτού και, εφόσον βέβαια η αιτούσα δεν περιήλθε με δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, στοιχείο το οποίο αν αποδειχθεί από την πιστώτρια τράπεζα, θα έχει ως αποτέλεσμα την απόρριψη της αίτησης ως ουσιαστικά αβάσιμης. Ακόμα πρότεινε παραδεκτά την ένσταση της δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Η ένσταση είναι νόμιμη (άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3869/2010) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας, που δόθηκε στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα πρακτικά συνεδριάσεως, από τα έγγραφα που παραδεκτά και νόμιμα προσκομίζονται, από τις ομολογίες που συνάγονται από τους ισχυρισμούς των διαδίκων (άρθρο 261 ΚΠολΔ) και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 §4 του ΚΠολΔ), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρο 744 ΚΠολΔ), και την επ' ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα ………………… είναι …… ετών (γεννήθηκε το έτος ……….) και είναι διαζευγμένη από το έτος ……... Με τον πρώην σύζυγο της ………….., έχουν αποκτήσει μία κόρη, που γεννήθηκε το έτος ……... Η τελευταία είναι παντρεμένη σήμερα και διαμένει πλέον με την Οικογένεια της στην ………... Η αιτούσα είναι άνεργη από το έτος 2009 και είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Πριν την ανεργία της και για ένα έτος η αιτούσα εργάστηκε σαν securityστην εταιρεία ……….., ενώ τα προηγούμενα χρόνια εργάστηκε στο ……………. αλλά και στο ……………. Τουλάχιστον δε από το έτος 2003 η αιτούσα είχε σταθερή και συνεχόμενη εργασία. Ο μισθός της ανερχόταν σε 1000,00 ευρώ, ενώ στην ………ο μισθός της ανερχόταν σε 1100,00 ευρώ μηνιαίως. Από το έτος 2010 και έως σήμερα η αιτούσα απασχολείται περιστασιακά σε διάφορες εργασίες ( καφετερία, security, καθαρίστρια ) και για μικρά χρονικά διαστήματα. Το μηνιαίο εισόδημα της σήμερα αποτελείται από το ενοίκιο ποσού 150,00 ευρώ που λαμβάνει από την εκμίσθωση ακινήτου (κατοικία), ιδιοκτησίας της, στην ………... Επίσης έγινε δεκτή η αίτηση της για το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης το οποίο ανέρχεται σε 200,00 ευρώ κάθε μήνα. Όπως δε κατέθεσε η αιτούσα στο ακροατήριο, δεν έχει πλέον οικονομική ενίσχυση από συγγενικά πρόσωπα, αφού η μητέρα της δεν μπορεί πλέον να την ενισχύσει οικονομικά, καθ' όσον η σύνταξη της επανεξετάζεται από τον ΕΦΚΑ και σε κάθε περίπτωση είναι μικρού ποσού , με τον συνταξιούχο πατέρα της δεν έχουν πλέον σχέσεις και η κόρη της είναι άνεργη. Η αιτούσα έχει οφειλές στη ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ. Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι η αιτούσα μετά την διάσταση και το διαζύγιο της είχε την επιμέλεια της κόρης της, η οποία διέμενε μαζί της και ο πρώην σύζυγος της τις ενίσχυε οικονομικά , όταν μπορούσε, με το ποσό των 350,00 ευρώ περίπου έως το 2006. Το έτος 2011 η αιτούσα αντιμετώπισε πρόβλημα υγείας και ειδικότερα διαπιστώθηκε μόρφωμα στον αριστερό μαστό, υπεβλήθη τον Απρίλιο 2011 σε χειρουργική επέμβαση στην κλινική της τέταρτης των καθ' ων. Ακόμα προέκυψε ότι η αιτούσα κατοικεί σε διαμέρισμα του ισόγειου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού …………….. αρ. ……….. στο …………. Αττικής. Το εν λόγω διαμέρισμα, έχει εμβαδόν 64,00 τ. μ., και ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην αιτούσα, αποτελεί δε την κύρια κατοικία της. Το αγόρασε με δάνειο αρχικού ποσού 70000,00 ευρώ που έλαβε το 2003 από την …………………. και κατόπιν το 2005 έλαβε δάνειο ποσού 100000,00 ευρώ από την τρίτη των καθ' ων και αποπλήρωσε το δάνειο της …….. ,ενώ το επιπλέον ποσό (30889,00 ευρώ περίπου) το χρησιμοποίησε για επισκευαστικές εργασίες στο προαναφερθέν διαμέρισμα. Η μηνιαία δόση ανερχόταν σε 350,00 ευρώ, συνολικά δε για όλες τις δανειακές της υποχρεώσεις η μηνιαία δόση ήταν περίπου 600,00 ευρώ. Η αιτούσα έως το 2010 περίπου μπορούσε να καταβάλλει, αρχικά ολόκληρο και κατόπιν κατά ένα μέρος, την προαναφερθείσα δόση των δανείων της, από τα εισοδήματα της, προερχόμενα από την εργασία και την εκμίσθωση ακινήτου στην Κόρινθο,αλλά και την οικονομική βοήθεια της συνταξιούχου μητέρα της. Από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα και φορολογικές δηλώσεις συνάγεται ότι η αιτούσα δήλωνε ετήσια εισοδήματα που ανέρχονταν το οικ. έτος 2004 σε 10200,00 ευρώ, το οικ. έτος 2005 σε 9756,61 ευρώ, το οικ. έτος 2006 σε 15082,50 ευρώ, το οικ. έτος 2007 σε 20806,08 ευρώ, το οικ. έτος 2008 σε 11400,00 ευρώ, το οικ. έτος 2009 σε 5509,38 ευρώ, το οικ. έτος 2010 ήταν μηδενικά, το οικ. έτος 2011 ήταν μηδενικά, το οικ. έτος 2012 οε 519,27 ευρώ προερχόμενα από εκμίσθωση ακινήτου, το οικ. έτος 2013 οε 1016,20 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, το οικ. έτος 2014 σε 1026,00 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες, το φορολογικό έτος 2014 σε 2052,00 ευρώ από εκμίσθωση ακινήτου, το φορολογικό έτος 2015 σε 2134,41 ευρώ, το φορολογικό έτος 2016 οε 1909,51 ευρώ, το φορολογικό έτος 2017 σε 2405,25 ευρώ και σε 500,00 ευρώ από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.

Όμως απρόβλεπτα γεγονότα στη ζωή της αιτούσας και συγκεκριμένα το διαζύγιο της, πιεστικές οικογενειακές ανάγκες, όπως τα έξοδα σπουδών και η ανατροφή σχεδόν εξ ολοκλήρου από αυτήν της κόρης της ,η απώλεια της εργασίας της περί το 2009 και η μακροχρόνια στη συνέχεια ανεργία της, η απασχόληση της περιστασιακά σε διάφορες εργασίες με χαμηλές αποδοχές και όχι συνεχόμενα, αλλά και εσφαλμένες εκτιμήσεις ως προς τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανειακών της υποχρεώσεων, καθώς και ελλιπής πληροφόρηση των συνεπειών ανάληψης των δανείων, την ανάγκασαν να καταφύγει σε τραπεζικό δανεισμό περισσότερο από όσο μπορούσε και στη συνέχεια κατέστησαν αδύνατη την εξυπηρέτηση των οφειλών της, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημά της, για την εξόφληση των δανειακών της υποχρεώσεων και, έτσι, αυτή να έχει περιέλθει από το έτος 2009-2010 περίπου, οε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, χωρίς δόλο (δόλια περιέλευση σε αδυναμία πληρωμής δεν προέκυψε). Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής της, λαμβανομένων υπόψη των γεγονότων ότι: α) ότι δεν εργάζεται και τα μηνιαία εισοδήματα της είναι μόνο το μίσθωμα 150,00 ευρώ που λαμβάνει και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ποσού 200,00 ευρώ, το οποίο έχει εγκριθεί για να της καταβάλλεται, δεν πληρώνει ενοίκιο, δεν λαμβάνει οικονομική ενίσχυση από συγγενικά της πρόσωπα και β) ότι ο οφειλέτης, ο οποίος ζητεί να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, πρέπει από την πλευρά του να μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες του, ικανοποιώντας μόνο τις απολύτως απαραίτητες, ανέρχεται σε 700,00 ευρώ, ποσό το οποίο είναι σε οριακό επίπεδο διαβίωσης της αιτούσας και το οποίο αυτή δεν διαθέτει καθ' ολοκληρία. Οι μηνιαίες ανάγκες δαπάνες διαβίωσής της περιλαμβάνουν τα έξοδα διατροφής της, λογαριασμούς (ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνία, ύδρευση) θέρμανση, ένδυση - υπόδηση, δαπάνες για μετακίνηση κλπ. Άλλη πηγή εισοδήματος, πλην των αναφερομένων η αιτούσα δεν διαθέτει. Η σημερινή οικονομική της κατάσταση δεν κρίνεται ότι μπορεί να βελτιωθεί ουσιωδώς στο εγγύς μέλλον λόγω της ηλικίας της, της μη εξειδίκευσης της σε τομείς εργασίας, αλλά και της ανεργίας που υπάρχει στην Ελλάδα την παρούσα χρονική περίοδο λόγω της οικονομικής κρίσης και ύφεσης που επικρατεί στην χώρα, χωρίς να διαφαίνεται ουσιαστική βελτίωση στο εγγύς μέλλον.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία τόσο τα ανέγγυα όσο και τα ενέγγυα, κατά πλάσμα δικαίου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, πλην των εμπραγμάτως ασφαλισμένων δανείων των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση αίτησης (άρθρο 6 παρ. 3 του ν.3869/2010). Ειδικότερα είχε λάβει: Α) από την πρώτη καθ' ης 1) δάνειο με την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση , από το οποίο οφείλει το ποσό των 4600,87 ευρώ συνολικά, 2) την αναφερόμενη στην αίτηση πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή της ανέρχεται σε 1198,69 ευρώ συνολικά, 3) την αναφερόμενη στην αίτηση πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή της ανέρχεται σε 2171,34 ευρώ συνολικά ,Β) από την δεύτερη των καθ' ων έλαβε την αναφερόμενη στην αίτηση πιστωτική κάρτα από την οποία η οφειλή της ανέρχεται σε 3880,42 ευρώ συνολικά, Γ) από την τρίτη καθ' ης έχει λάβει: 1) δάνειο με την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση καταναλωτικού δανείου από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται σε 55167,45 ευρώ συνολικά. 2) δάνειο με την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση καταναλωτικού δανείου από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται σε 79,89 ευρώ συνολικά.3) δάνειο με την ………….. σύμβαση στεγαστικού δανείου από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται σε 112560,60 ευρώ συνολικά. Η απαίτηση της καθ' ης είναι εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία της αιτούσας. 4)δάνειο με την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση καταναλωτικού δανείου από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται οε 8519,76 ευρώ συνολικά .5) δάνειο με την …………….. σύμβαση στεγαστικού δανείου από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται σε 2015,29 ευρώ συνολικά . Η απαίτηση της καθ' ης είναι εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία της αιτούσας. 6) δάνειο με την αναφερόμενη στην αίτηση σύμβαση καταναλωτικού δανείου από το οποίο η οφειλή της ανέρχεται σε 175,77 ευρώ συνολικά. Δ) από την τέταρτη καθ' ης έχει αναλάβει υποχρέωση από συναλλαγματική, και η οφειλή της ανέρχεται σε 3655,64 ευρώ συνολικά. Η συνολική οφειλή της προς τις καθ' ων ανέρχεται σε 194025,72 ευρώ. Το ποσό αυτό θα είναι διαφοροποιημένο σήμερα, καθ' όσον τα ανέγγυα δάνεια παρήγαγαν τόκους έως την επίδοση της αίτησης (Νοέμβριος 2013) στις καθ' ων, ενώ τα εμπραγμάτως εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια συνεχίζουν να εκτοκίζονται με επιτόκιο ενήμερης οφειλής έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση αίτησης. Επιπρόσθετα, η αιτούσα προβαίνει σε σύμμετρες μηνιαίες καταβολές προς την τρίτη καθ' ης συνολικού ποσού 60,00 ευρώ εκάστη, από την 1-6-2014, στα πλαίσια της από 6-5-2014 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου Αθηνών για την εξυπηρέτηση των 2 απαιτήσεων της από τα εμπραγμάτως εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια.

Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας που μπορεί να εκποιηθεί αποτελεί ένα διαμέρισμα, που αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, με τα στοιχεία 1-2 ,έχει εμβαδόν 64,00 τ. μ. , και βρίσκεται στον ισόγειο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού …………….. αρ. …. στο …………… Αττικής. Αποτελεί την κύρια κατοικία της απούσας, ανήκει σε αυτήν κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και περιήλθε στην αιτούσα με το με αριθμό ………………. συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών …………., που μεταγράφηκε νόμιμα. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας της ανέρχεται οε 39744,00 ευρώ σύμφωνα με το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 2018. Συνεπώς η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο αφορολόγητου ποσού για διαζευγμένο φορολογούμενο με ένα τέκνο, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Η αιτούσα επίσης έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα σε ένα διαμέρισμα, που αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, έχει εμβαδόν 45,00 τ. μ. και βρίσκεται στον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο οικοδομής , κτισμένης σε οικόπεδό εκτάσεως 145,94 τ. μ., που βρίσκεται επί της οδού …………….., στην θέση «………….» του Δήμου ……………... Περιήλθε στην αιτούσα με το με αριθμό ………………. συμβόλαιο γονικής παροχής οριζόντιας ιδιοκτησίας του συμβολαιογράφου …………………... Το εν λόγω ακίνητο η αιτούσα εκμισθώνει και λαμβάνει μίσθωμα ποσού 150,00 ευρώ σήμερα. Η αντικειμενική του αξία ανέρχεται σε 41654,97 ευρώ , σύμφωνα με το ίδιο ως άνω πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ. Ακόμα η αιτούσα έχει την πλήρη κυριότητα σε ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ……………, εργοστασίου κατασκευής …………….., τύπου C2, κυλινδριομού 1360 cc„ που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το έτος 2005. Η εμπορική του αξία ανέρχεται σε 2500,00 ευρώ. Όμως, το προαναφερθέν διαμέρισμα και το ΙΧΕ αυτοκίνητο δεν είναι πρόσφορα για να εκποιηθούν καθ' όσον κρίνεται ότι δεν θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον και ότι δεν θα υπάρξει αξιόλογο τίμημα από την ρευστοποίηση των (το ΙΧΕ αυτοκίνητο είναι παλαιότητας 13 ετών), λαμβανομένου μάλιστα υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποίησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π.) για αυτό κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατά άρθρο 9 παρ. 1 ν. 3869/2010 εκποίησή των. Επιπρόσθετα δε από το διαμέρισμα η αιτούσα έχει εισόδημα το οποίο είναι απαραίτητο για την διαβίωση της αλλά και σε περίπτωση που αυτή ανεύρει εργασία θα ενισχύεται οικονομικά για την αντιμετώπιση των δανειακών της υποχρεώσεων.

Επομένως, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα σε αυτές των άρθρ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του νόμου αυτού, όπως οι τελευταίες συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4161/2013 αλλά και τις διατάξεις του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α1105/14.6.2018), ο οποίος εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του αιτήσεις (σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του), και κατ' ακολουθία το Δικαστήριο θα προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της. Όσον αφορά στο ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, δεν υπάρχει προς διάθεση κάποιο ποσό, αφού δεν επαρκεί το εισόδημά της για την κάλυψη των απαραίτητων δαπανών διαβίωσής της και έτσι ,λαμβανομένων υπόψη των βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών της αιτούσας και της μη διαφαινόμενης τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον βελτίωσής της οικονομικής της κατάστασης, πρέπει να οριστούν μηδενικές μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα 36 μηνών, που θα αρχίζουν το πρώτο πενθήμερο του πρώτου μήνα μετά την δημοσίευση της απόφασης. Το Δικαστήριο οδηγείται στην κρίση περί μηδενικών μηνιαίων καταβολών, καθώς αποδείχτηκε πως συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι εξαιρετικές περιστάσεις του αρθρ. 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010, ήτοι χαμηλά εισοδήματα χωρίς υπαιτιότητα. Σημειώνεται ότι παρά τον ορισμό μηδενικών μηνιαίων καταβολών το Δικαστήριο δεν ορίζει νέα δικάσιμο για τον επαναπροσδιορισμό τους καθώς κρίνει ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί το εισόδημα της αιτούσας, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση οι πιστωτές ή ο οφειλέτης δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 να προβούν στην τροποποίηση της αποφάσεως, εφ' όσον τούτο δικαιολογείται από μεταγενέστερα γεγονότα ή μεταβολές τής περιουσιακής κατάστασης και των εισοδημάτων της αιτούσας.

Η παραπάνω ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, εφόσον υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της απούσας από την εκποίηση.

Με βάση δε την ρύθμιση του άρθρου 9 παρ.2 , εφ' όσον μεν τα υπόλοιπα των χρεών του οφειλέτη μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ.2 ή παρ. 5 υπερβαίνουν to80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας του, το Δικαστήριο θα προβεί στη ρύθμιση επιβάλλοντας του πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών του ίσο προς το ποσό αυτό του 80%, απαλλασσομένου του υπολοίπου των χρεών με την τήρηση της ρύθμισης. Εφ' όσον τα υπόλοιπα των χρεών του είναι μικρότερα του 80% θα υποχρεωθεί σε καταβολές μέχρι την εξάντληση του ποσού αυτού.

Στην προκειμένη περίπτωση το σύνολο των απαιτήσεων των καθ' ων πιστωτριών τραπεζών είναι μεγαλύτερο του ποσοστού 80% της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της , που ανέρχεται σε 31795,20 ευρώ (39744,00 X 80%). Έτσι, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, έως του ποσού των 31795,20 ευρώ, που αντιστοιχεί στο προαναφερθέν ποσοστό 80%. Από το εν λόγω ποσό θα πρέπει να αφαιρεθούν τα ποσά που κατέβαλλε η αιτούσα στα πλαίσια της από 6-5-2014 προσωρινής διαταγής της Ειρηνοδίκου Αθηνών με την οποία υποχρεώθηκε αυτή σε προσωρινές καταβολές ύψους 60,00 ευρώ μηνιαίος προς την πιστώτρια της, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου 2014 και έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό κρίση αίτησης και οι οποίες ( καταβολές) αφορούν τις εμπραγμάτως εξασφαλισμένες απαιτήσεις της τρίτης των καθ' ων. Η αποπληρωμή του κατά ως άνω προσδιοριζόμενου οφειλόμενου ποσού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2β άρθρου 9 ν. 3869/2010, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 62 παρ. 3 του ν. 4549/2018 και η οποία σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 68 των μεταβατικών διατάξεων του τελευταίου, εφαρμόζεται και στις δίκες που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι κατά την 14η-06-2018, «Κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών της παραγράφου 2 του άρθρου 8 το δικαστήριο κατανέμει το ποσό που μπορεί να καταβάλει ο οφειλέτης μεταξύ της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 8 και του σχεδίου διευθέτησης οφειλών του παρόντος άρθρου, διασφαλίζοντας ότι οι πιστωτές δεν θα βρεθούν χωρίς τη συναίνεσή τους σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν, στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης». Συνεπώς, όσον αφορά τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 5 θα καταβάλλει για τρία χρόνια (36 δόσεις) μηδενικό ποσό και όσον αφορά τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 για την προστασία της κύριας κατοικίας της, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει σε 240 ισόποσες μηνιαίες δόσεις το 80% της αντικειμενικής αξίας της κύριας κατοικίας της ,αφού αφαιρεθεί το ποσό που η αιτούσα κατέβαλλε στα πλαίσια της προαναφερθείσας προσωρινής διαταγής. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με τα αποδεικτικά καταθέσεων που η αιτούσα προσκομίζει, ανέρχεται σε 900,00 ευρώ. Συνεπώς θα πρέπει να αποπληρώσει το ποσό των 30895,20 ευρώ (31795,20 ευρώ -900,00 ευρώ) σε 240 μηνιαίες δόσεις ,δηλαδή επί 20 έτη , ποσού 128,73 ευρώ εκάστη. Οι μηνιαίες καταβολές κατά το άρθρο 9 παρ.2 θα ξεκινήσουν τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Θα ικανοποιηθούν προνομιακά και εν μέρει οι απαιτήσεις της ………………… (τρίτη καθ' ης) από τα εμπραγμάτως εξασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, έως του ποσού των 30895,20 ευρώ συνολικά. Κατά τον παραπάνω τρόπο, πληρούνται αμφότερες οι βασικές αρχές που διέπουν τις δύο ρυθμίσεις, ήτοι η αρχή της μη υπέρβασης της μηνιαίας μεγίστης ικανότητας αποπληρωμής της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 και αυτή της διασφάλισης ότι οι πιστωτές της αιτούσας δεν θα βρισκόταν σε χειρότερη θέση σε σχέση με το ποσό που έχει ορισθεί να λάβει ως αντάλλαγμα για τη διάσωση της κατοικίας της.

Κατ' ακολουθία των παραπάνω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας με εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των δανειστριών που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτησή της κατάσταση θα επέλθει κατά νόμο (άρθρ. 11 παρ. 1 ν. 3869/2010), υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της, με την επιφύλαξη όμως των καθοριζομένων για τη διάσωση της κατοικίας της καταβολών, καθώς και με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Παράβολο ερημοδικίας δεν ορίζεται διότι η παρούσα απόφαση δεν υπόκειται σε ανακοπή ερημοδικίας. Τέλος, δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της πρώτης, δεύτερης και τέταρτης των καθ' ων και κατ' αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την υπό κρίση αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη της αιτούσας προς τις καθ' ων και καθορίζει τις επί τριετία καταβολές του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 3869/2010 προς αυτές σε μηδενικό ποσό μηνιαίως. Οι παραπάνω καταβολές θα γίνονται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα από αυτόν, κατά τον οποίο δημοσιεύθηκε η παρούσα απόφαση.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι ένα διαμέρισμα, που αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, με τα στοιχεία …. ,έχει εμβαδόν 64,00 τ. μ., και βρίσκεται στον ισόγειο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού …………αρ. …. στο …… Αττικής. Ανήκει στην αιτούσα κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα και περιήλθε σε αυτήν με το με αριθμό …………….. συμβόλαιο αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αθηνών ………………………., που μεταγράφηκε νόμιμα. Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας ανέρχεται σε 39.744,00 ευρώ, σύμφωνα με το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ 2018.

Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της παραπάνω κύριας κατοικίας της προς την τρίτη των καθ' ων ( «…………………………»), συνολικά το ποσό των 30895,20 ευρώ, προς μερική ικανοποίηση των εμπραγμάτως εξασφαλισμένων απαιτήσεων της από τα στεγαστικά δάνεια και τούτο κατά την χρονική προτεραιότητα της εγγραφής των προσημειώσεων υποθήκης στα βιβλία υποθηκών και κατασχέσεων του οικείου υποθηκοφυλακείου. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει σε 240 μηνιαίες δόσεις (20 έτη), ποσού 128,73 ευρώ εκάστη, που θα ξεκινήσουν τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνονται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα. Η αποπληρωμή θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 29 Νοεμβρίου 2019 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.