4458/2019 Ειρ. Αθηνών

Αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 περί ρύθμισης οφειλών φυσικών υπερχρεωμένων προσώπων χωρίς πτωχευτική ικανότητα. Ο αιτών, νυν συνταξιούχος, διατηρών κατά τον χρόνο λήψης των επίδικων οφειλών και παύσης εξυπηρέτησης αυτών ατομική επιχείρηση λιανικού εμπορίου ενδυμάτων, κρίθηκε ως μικρέμπορος, λόγω του προσωπικού χαρακτήρα άσκησης της δραστηριότητάς του, των χαμηλών εισοδημάτων αυτού, που σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αμοιβή για λήψη επιχειρηματικού κινδύνου. Ορισμός μηνιαίων δόσεων στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρ. 2 ν. 3869/2010 και του άρθρου 9 παρ. 2 περί διάσωσης της πρώτης κατοικίας, μετά την πάροδο της χρονικής περιόδου της πρώτης ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010. Κούρεμα κατά 50% και πλέον της συνολικής οφειλής.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός απόφασης 4458/2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ……………., την οποία όρισε η Διοίκηση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, και τη Γραμματέα Ελένη Δρόσου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14-2-2019, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: …………………. του ………… και της ………….., κατοίκου ………………., οδός …………… αρ. ….., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του, Κωνσταντίνο Τσουκαλά.

ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ: 1. Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «………………………….», που εδρεύει στην Αθήνα, ……………. αρ, …., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία δεν παραστάθηκε.

2. Ανώνυμης Τραπεζικής εκπροσωπήθηκε εταιρείας με την επωνυμία «…………………..», νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ……….. αρ, ….., η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, ……………………..

3. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «………………………….» και τον διακριτικό τίτλο «……………………», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………….. αρ. … και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, ……………….

4. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «………………….», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………… αρ. …, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, ……………………..

5. ……………………, κατοίκου ………….., οδός ……….. αρ. …., που δεν παραστάθηκε.

6. ……………., κατοίκου Αθηνών, οδός ……………… αρ. …, που δεν παραστάθηκε

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣ ΑΣ: Ανώνυμης Τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «…………………….», νομίμως εκπροσωπούμενης, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ………….. αρ, …, ως ειδικής διαδόχου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ, 66/3/26-03- 2013 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, τα υπ’ αριθμ. 96 και 97/26-03-2013 διατάγματα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθμ. 4640/26-03-2013 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την από 26-03-2013 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης, στην έννομη σχέση, στην οποία αφορά η κρινόμενη, της …………………. με την επωνυμία «…………………..», όπως μετονομάστηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «………………….», ως καθολικής διαδόχου της τράπεζας με την επωνυμία «…………………..», η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, ……………………..

Ο αϊτών κατέθεσε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου τη με αρ. καταθ. 3571/21-5- 2013 αίτησή του, η συζήτηση της οποίας προσδιορίσθηκε, κατόπιν αναβολής, για την ανωτέρω αναφερόμενη δικάσιμο. Ακολούθησε συζήτηση, όπως αυτή σημειώνεται στα πρακτικά.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις με αριθμό 7164/2013, 4652/2013 και 5817/2013 εκθέσεις επίδοσης των Δικαστικών Επιμελητών …………………………… και ………………… αντίστοιχα, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφό της υπό κρίση αιτήσεως με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση κατά τη δικάσιμο της 3-6-2016, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην 1η μετέχουσα στη δίκη πιστώτρια και στους προς ους η κοινοποίηση αντίστοιχα, χωρίς να απαιτείται εκ νέου κλήτευση αυτών στη μετ’ αναβολή δικάσιμο που αναγράφεται στην αρχή της παρούσας, της εγγραφής στο πινάκιο επέχουσας θέση κλητεύσεως (άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ).

Στο άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 ορίζεται ότι αίτηση για ρύθμιση οφειλών και απαλλαγή έχουν την δυνατότητα να υποβάλουν φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα. Από τη ρύθμιση δηλαδή του νόμου αποκλείονται τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν πτωχευτική ικανότητα. Κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ, 1 του ΠτΚ (Ν. 3588/2007) πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι. Σύμφωνα με το άρθρ. 1 του ΕμπΝ και τη διδασκαλία του εμπορικού δικαίου, έμπορος είναι ο κατά σύνηθες επάγγελμα ασκών εμπορικές πράξεις. Παρά την έλλειψη ρητής στο νόμο διάταξης με την οποία εξαιρούνται του χαρακτηρισμού τους ως εμπόρων με την έννοια του άρθρου 1 ΕμπΝ «Οι μικροέμπορού), εν τούτοις, τόσο από την επιστήμη όσο και από την νομολογία γίνεται δεκτός ο ως άνω αποκλεισμός, ως μικρέμποροι δε, χαρακτηρίζονται εκείνοι των οποίων η άσκηση εμπορικών πράξεων συνδέεται προεχόντως και κατά κύριο λόγο προς τη σωματική τους καταπόνηση και το κέρδος, που αποκομίζουν από αυτές, αποτελεί αμοιβή της προσωπικής τους εργασίας, και όχι κερδοσκοπικών συνδυασμών. Πρόκειται για μικροεπαγγελματίες, για τους οποίους δεν δικαιολογείται η υπαγωγή στην έννοια του κερδοσκόπου εμπόρου, καθ' ότι χαρακτηρίζονται από την άσκηση του βιοποριστικού τούς επαγγέλματος με καταβολή προσωπικής τους εργασίας, από την οποία αποκερδαίνουν τα αναγκαία για τη ζωή. Όπως έχει κριθεί νομολογιακά (ενδεικτικά Ειρ. Πολυκ. 84/2014, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), Τα ετήσια κέρδη ύψους περί τα 10.000 € δεν προσδίδουν εμπορική ιδιότητα (βλ ΑΠ 947/1995 ΕΕμπΔ 1996 σελ. 62, ΑΠ 463/1991 ΕλλΔνη 1991 σελ. 1216, Εφ. ΑΘ. 11433/1995, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Εφ. ΑΘ. 3924/1981, ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Ειρ. Θεσσ. 5074/2011 ΤΝΠ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΑΘ. Κρητικό, «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων», δ' έκδοση, 2016, σελ. 37, 38, Βενιέρη - Θεόδ. Κατσά, «Εφαρμογή του Νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα», 3η έκδοση ενημερωμένη μέχρι και τσυςΝ. 4336/2015 και 4346/2015, έκδ. 2016, σελ. 123-126).

Με την κρινόμενη, ο αϊτών, επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη, άνευ δόλου, αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ζητεί την επικύρωση του προτεινόμενου σχεδίου διευθέτησης και σε περίπτωση αποτυχίας της συμβιβαστικής επίλυσης τη ρύθμιση των χρεών του, με μηνιαίες καταβολές για χρονική περίοδο τριών με πέντε ετών και την απαλλαγή του από το υπόλοιπο, κατά τη διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 ως και την εξαίρεση της κυρίας κατοικίας του από την εκποίηση, κατά τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του ίδιου Νόμου. Η αίτηση, η οποία κατατέθηκε εντός της εξάμηνης προθεσμίας του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 (σε συνδ. με το α. 19 παρ. 3 του Ν. 4161/2013) και έχει νομότυπα καί εμπρόθεσμα (άρθρο 5 του ίδιου Νόμου) επιδοθεί στις μετέχουσες πιστώτριες (άρθρο 5 του Ν, 3869/2010), αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο αϊτών, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 Ν.3869/2010), καθ' όσον τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με τη διαμεσολάβηση προσώπου απ’ αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/ 2010 σέ συνδ. με το α. 19 παρ, 3 του Ν. 4161/2013), ο οποίος απέτυχε, προσκομίζεται δε, νόμιμα και εμπρόθεσμα υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεών τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα καθώς και για τη μη μεταβίβαση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, όπως διαπιστώθηκε αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο στα τηρούμενα, κατά τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 του ίδιου Νόμου, αρχεία, δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του ιδίου στο Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτησή του για ουσιαστικούς λόγους. Είναι ορισμένη, καθ' όσον περιέχει κατάσταση της περιουσίας του αιτούντος και των εισοδημάτων του, των πιστωτών ταυ και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. I του Ν. 3869/2010 (Κρητικός, ρύθμιση Ν. 3869/2010 σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρ μεν ./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για τη πληρότητά της. Συνεπώς η κρινόμενη, η οποία είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 6 παρ. 3, 8, 9, 10, 11 του Ν. 3869/2010 θα πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Περαιτέρω, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «…………………….» άσκησε προφορικά κατά την επ’ ακροατηρίω διαδικασία κύρια παρέμβαση, καθ' όσον κατέστη ειδική διάδοχος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 66/3/26-03- 2013 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, τα υπ’ αριθμ. 96 και 97/26-03-2013 διατάγματα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, τα οποία δημοσιεύθηκαν στο υπ’ αριθμ. 4640/26-03-2013 φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την από 26-03-2013 σύμβαση πώλησης και μεταβίβασης, στην έννομη σχέση, στην οποία αφορά η κρινόμενη και απορρέει από την υπ' αρ. 4021320024347 σύμβαση πιστωτικής κάρτας, της ………………………. με την επωνυμία «………………..», όπως μετονομάστηκε η Tράπεζα με την επωνυμία «……………………..», ως καθολικής διαδόχου: της τράπεζας με την επωνυμία «………………………..», και ως εκ τούτου ζητεί να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση. Κατόπιν αυτού, η κρινόμενη κύρια παρέμβαση, η οποία μπορεί να ασκηθεί και με απλή δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 εδ. βιΠτΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 15 Ν. 3869/2010, κατά παράκαμψη της αντίστοιχης διατάξεως του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολΔ, παραδεκτά ασκείται και είναι νόμιμη σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 79 και 81 ΚΠολΔ και ως εκ τούτου πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, συνεκδικαζόμενη με την υπό κρίση αίτηση, δεδομένου ότι είναι συναφείς, υπάγονται στην ίδια διαδικασία και κατά την κρίση του δικαστηρίου αφενός, μεν διευκολύνεται και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης, αφετέρου δε, επέρχεται μείωση των δικαστικών εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1,246 σε συνδυασμό με το άρθρο 741 ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσής του αιτούντος, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα Πρακτικά, και του συνόλου των εγγράφων, που προσκομίζονται από τους διαδίκους, μεταξύ των οποίων και οι υποβληθείσες παρατηρήσεις των μετεχόντων πιστωτών, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο αϊτών, ηλικίας 65 ετών σήμερα, από το γάμο του έχει αποκτήσει, δύο τέκνα, τη ………….., 42 ετών, και τη ……….., 38 ετών. Ο αϊτών έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του χωρίς δική του υπαιτιότητα. Στερείται εμπορικής ιδιότητας Και ως εκ τούτου πτωχευτικής ικανότητας, δεδομένου ότι είναι συνταξιούχος με μηνιαία καθαρή σύνταξη ύψους 1.180,656. Η σύζυγός του ουδέποτε εμφάνισε εισόδημα στην Εφορία. Ο αϊτών προέβη σε έναρξη επιχείρησης την 21-7-2006, με αντικείμενο το λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, και σε διακοπή αυτής την 2-3-2011 λόγω παύσης εργασιών, πλην όμως χαρακτηρίζεται ως μικρέμπορος, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα της παρούσας. Ειδικότερα, από την ως άνω επιχειρηματική του δραστηριότητα ο αϊτών φαίνεται, με βάση τις φορολογικές του δηλώσεις, να αποκόμιζε εισόδημα ως αμοιβή για την προσωπική του εργασία, όπως προκύπτει από το ύψος των καθαρών κερδών, που φαίνεται να είχε από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, τα οποία ήσαν χαμηλά και δεν δείχνουν, εκ του ύψους τους, να αποτελούν αμοιβή επιχειρηματικού κινδύνου. Ειδικότερα, από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 και 2011 προκύπτουν, κατά δήλωση του αιτούντος, καθαρά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους 334,276, 5.824,696, 12.062,96, 14.353,676, 5.152,516 και 597,496 αντίστοιχα.

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της κρινόμενης ο αϊτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται, κατά πλάσμα του νόμου, με την κοινοποίηση της κρινόμενης αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποιήσεως της αιτήσεως, με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα, ο αϊτών οφείλει συνολικά προς τις πιστώτριές του το ποσό των 159.580,626, και συγκεκριμένα: 1) στην ………α) το ποσό των 42.176,436 από στεγαστικό δάνειο (αρ. σύμβασης …………….) ως εγγυητής, β) το ποσό των 20.551,796 από καταναλωτικό δάνειο (αρ. σύμβασης ……………..), γ) το ποσό των 21,146 από πιστωτική (αρ. σύμβασης ……………), δ) το ποσό των 250,776 από πιστωτική (αρ. σύμβασης ……………..), ε) το ποσό των 42,226 από πιστωτική (αρ. σύμβασης ………………..), 2) στην ………… α) το ποσό τωγ'54.316,63^ από στεγαστικό δάνειο (αρ. σύμβασης ………………..), ποσού 60.0006 για αγορά κύριας κατοικίας, που κατωτέρω περιγράφεται, διάρκειας 22 ετών (η απαίτηση αυτή είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με υποθήκη Α' σειράς επί της κύριας κατοικίας του αιτούντος), β) το ποσό των 6.347,696 από πιστωτική (αρ. σύμβασης ………………….), 3) στην ……………α) το ποσό των 20.436,586 από καταναλωτικό δάνειο (αρ, σύμβασης ……………….), β) το ποσό των 9.200,326 από καταναλωτικό δάνειο (αρ. σύμβασης …………………), γ) το ποσό των 97,056 από σύμβαση (αρ. ………………….) και 4) στο …………….. το ποσό των 6.1406 δυνάμει της υπ' αρ. 19982/2011 διαταγής πληρωμής.

Ο αϊτών είναι κύριος ισόγειου διαμερίσματος, με 2 προσόψεις, 88,70 τ.μ., έτους κατασκευής 1970, στην …………….., οδός …………… αρ. …, αντικειμενικής αξίας 90.0006. Η κατοικία αυτή αποτελεί την κατοικία του αιτούντος και της συζύγου του και η αξία της δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού, που απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεσή της απ’ την εκποίηση. Η προταθείσα ένσταση περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμών πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ' ουσίαν, καθ' όσον κατά τον χρόνο που ανέλαβε τις παραπάνω δανειακές υποχρεώσεις τα εισοδήματά του του επέτρεπαν την εξυπηρέτηση των δανείων του. Η δε, γενικότερη οικονομική κρίση της χώρας, με τη μείωση των μισθών και των συντάξεων και την αύξηση του κόστους διαβίωσης των πολιτών, η οποία δεν μπορούσε να προβλεφθεί, αποτέλεσε τη βασική αιτία της αδυναμίας του αιτούντος να εξυπηρετήσει τα χρέη του, η δε αδυναμία του αυτή δεν οφείλεται σε δόλο, ο οποίος δεν αποδείχθηκε. Περαιτέρω, η προταθείσα ένσταση ότι η κρινόμενη ασκείται καταχρηστικά, διότι ο αϊτών, καίτοι έχει εισοδήματα και είναι κύριος ακίνητης περιουσίας, επιχειρεί να ρυθμίσει τις οφειλές του με το Ν. 3869/2010, με απώτερο σκοπό την διαγραφή του συνόλου σχεδόν του χρέους του, θα πρέπει να απορριφθεί, καθ' όσον τα ανωτέρω περιστατικά, με βάση τα, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, αποδειχθέντα, δεν πληρούν το πραγματικό του κανόνα δικαίου της διάταξης του άρθρου 281 Α.Κ..

Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 παρ, 2 και 9 παρ. 2. Συνεπώς, η ρύθμιση των χρεών του θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στους μετέχοντες πιστωτές επί πενταετία, πού θα αρχίζουν από τον δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση ποσό στους πιστωτές του, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του, των προσωπικών και οικογενειακών αναγκών του, της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής του εκ μέρους των τέκνων του και του γεγονότος ότι δεν βαρύνεται με μηνιαίο μίσθωμα, αφού κατοικεί σε ιδιόκτητο διαμέρισμα όπως αυτό προπεριγράφηκε, και η στέγασή του σε αυτό εξασφαλίστηκε με το επίδικο στεγαστικό δάνειο, η οφειλή εκ του οποίου ρυθμίζεται με την παρούσα, ανέρχεται στο ποσό των 4306 το μήνα, σύμμετρος διανεμόμενο προς τις πιστώτριες (εκ του οποίου ποσού το ποσό των 4306 θα καταβάλλεται για τη ρύθμιση του άρθρου 8 παραγρ. 2 και το ποσό των 06 για τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 για την ως άνω πενταετία με βάση το άρθρο 62 παρ. 3 του Ν. 4549/2018, με το οποίο προστέθηκε η παρ. 2β: μετά την παρ. 2 του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010), έχουν δε, συνυπολογισθεί οι καταβολές εκ μέρους του αιτούντος σε συμμόρφωση με την από 22-7-2013 προσωρινή διαταγή του Ειρηνοδίκη.

Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα πρέπει να συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 5ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών και θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, για το οποίο θα πρέπει νά καταβάλει το 80% της αντικειμενικής του αξίας, δηλαδή το ποσό των 72.0006, δυνάμει της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 Ν. 4161/2013. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα ξεκινήσει πέντε (5) χρόνια μετά το δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Από το σκέλος αυτό της ρύθμισης θα ικανοποιηθούν -προνομιακά οι απαιτήσεις ιών πιστωτριών, που είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια, εγγραφείσα στην κύρια κατοικία του αιτούντος, και ακολούθως οι λοιπές ανέγγυες απαιτήσεις των πιστωτριών-, μέχρι το ποσό των 72.000€, με μηνιαίες καταβολές επί (30) χρόνια (καθ' ότι η διάρκεια της σύμβασης στεγαστικού δανείου είναι μεγαλύτερη των 20 ετών, κατά τα προεκτεθέντα), που θα αρχίσουν μετά την παρέλευση (5) ετών μετά τον 2ο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας, ποσού (200€) το μήνα. Συνεπώς, η κρινόμενη θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης, εξαιρούμενης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της 1ηςκαθ' ης και των προς ους η κοινοποίηση και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές επί μία πενταετία, μηνιαίου ποσού τετρακοσίων τριάντα ευρώ (430€), σύμμετρος διανεμόμενου προς τις πιστώτριές (της) Το ως άνω ποσό θα καταβάλλεται εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μηνός, αρχής γενομένης από το δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, όπως αυτή περιγράφεται στο σκεπτικό της παρούσας.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει μηνιαίος για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του το ποσό των διακοσίων ευρώ (200€), επί χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, προς τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριές του για την ικανοποίηση της εμπραγμάτως ασφαλισμένης απαιτήσεών τους και ακολούθως για τη σύμμετρη ικανοποίηση των απαιτήσεών τους. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει πέντε (5) χρόνια μετά το δεύτερο μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας και θα γίνεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο του κάθε μήνα, εντόκως χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που; θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας τής Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, στις ...-...-2019, σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.