3578/2017 Ειρ. Αθηνών

Διαγραφή 49% του χρέους και διάσωση πρώτης κατοικίας και δύο κατοικιών ακόμα. Δανειολήπτης ηλικίας 62 ετών με πρώτη κατοικία και τρείς ακόμα κατοικίες με συνολικές συνολικές οφειλές ύψους 161.243,41 ευρώ διέσωσε και την πρώτη κατοικία της επιφάνειας 125,30 τ.μ. Διέσωσε ακόμα μονοκατοικία 112,84 τ.μ και διαμέρισμα 56,50 τ.μ, ενώ ρευστοποιήθηκε διαμέρισμα επιφάνειας 31,86.τμμε αντικειμενική αξία 32.818,30 τ.μ. Μάλιστα για την διάσωση της τρίτης απ[ό τις κατοικίες, η αιτιολογία της απόφασης είναι ότι «κρίνεται ότι δεν πρέπει να ρευστοποιηθεί διότι είναι πρόσφορο για μίσθωση, προκειμένου να λαμβάνει ο δανειολήπτης εισόδημα ικανό για να καταβάλλει την δόση της ρύθμισης του ν.3869/2010. Το δικαστήριο τον υποχρέωσε να καταβάλλει το ποσό των 43.732,80 ευρώ, με μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 182,22 ευρώ σε 240 μηνιαίες δόσεις (20 χρονιά Χ 12 μήνες). Στην ρύθμιση της πρώτης πενταετίας θα καταβάλλει 100 ευρώ το μήνα, δηλαδή 6.000 ευρώ σε 60 δόσεις. Συνολικά το τέλος της 25ετούς ρύθμισης θα έχει καταβάλλει 49.732,80 ευρώ, ενώ όφειλε κατά την υποβολή της αίτησης 161.243,41 ευρώ και θα έχει διασώσει την κύρια κατοικία του και δύο κατοικίες ακόμα. Αν λάβουμε υπόψη την αντικειμενική αξία του ακινήτου που ρευστοποιείται , θα έχει καταβάλλει πραγματικά και πλασματικά το συνολικό ποσό των 82.551,10. Το συνολικό κούρεμα του χρέους του φτάνει το 49% του συνολικού χρέους, με διατήρηση όμως τριών κατοικιών σημαντικής αξίας το καθένα:

ΑΡΙΘΜΟΣ 3578/2017

TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία και της Γραμματέα . Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 3 Απριλίου 2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση: ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: του , κατοίκου , οδός αρ. , ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Τσουκαλά. ΤΩΝ ΜΕΤΕΧΟΥΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΠΙΣΤΩΙΤΡΙΩΝ, οι οποίες έχουν καταστεί διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 § 2 ΚΠολΔ) : ι) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός αρ. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου , 2) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία « » και το διακριτικό τίτλο , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός αρ. και εκπροσωπείται νόμιμα, που δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, 3) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία « », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός αρ. , όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της και 4) Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία « .», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός αρ. και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο. Ο αιτών με την από 10-1-2014 αίτηση του, διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό και αριθμό πινακίου ΡΟ 11, ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή. Επί της αιτήσεως αυτής με την από 10-1-2014 πράξη της Ειρηνοδίκου Αθηνών, ορίστηκε ημέρα συζήτησης η 12-4-2019 και μετά από επαναπροσδιορισμό με επιμέλεια του Δικαστηρίου με την υπ' αριθμ. 42/2016 Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου, η 30-1-2017 και κατόπιν αναβολής αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, κατά την οποία εκφωνήθηκε η υπόθεση από το οικείο πινάκιο και κατά τη σειρά εγγραφής της σ' αυτό και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως πιο πάνω σημειώνεται.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις με αριθμό 7924β και 7921Β/14-01-2014 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών , που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται ο αιτών, αντίγραφο της αίτησης του, με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη δεύτερη και τέταρτη των καθ' ων, αντίστοιχα, για τη δικάσιμο της 12-4-2019. Για τη σημερινή δε δικάσιμο η υπόθεση επαναπροσδιορίστηκε με πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου, νόμιμα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α4 του Ν. 4336/2015 και γνωστοποιήθηκε στις καθ' ων-τράπεζες, για τη δικάσιμο αρχικά της 30-1-2017 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, όπως προκύπτει από το κατατεθειμένο στο φάκελο έγγραφο, από πιστοποιημένη ηλεκτρονική διεύθυνση του Ειρηνοδικείου, ώστε να μην αμφισβητείται η αυθεντικότητα του αποστολέα, με αποστολή στη δηλωμένη από τις Τράπεζες ηλεκτρονική διεύθυνση να δέχονται αυτές τις γνωστοποιήσεις, τηρουμένων έτσι και των προϋποθέσεων ταυτοποίησης και επιβεβαίωσης της ταυτότητας των διαδίκων. Επομένως, εφόσον κατά τη σημερινή δικάσιμο που η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το οικείο πινάκιο, αυτές δεν παραστάθηκαν, πρέπει να δικαστούν ερήμην, εφόσον η αναβολή της συζήτησης και η αναγραφή της στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 226 παρ. 4, 748 ΚΠολΔ), πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (αρθρ. 754 £δ. 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύει). Ο αιτών, επικαλούμενος με την αίτηση του ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του, ζητεί την διευθέτηση τους από το Δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτόν σχέδιο, με την εξαίρεση της κύριας κατοικίας του, καθώς δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση, Η κρινόμενη αίτηση, αρμόδια φέρεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας του αιτούντος, σύμφωνα με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 ν. 3869/2010). Επίσης, προσκομίστηκε η από 9-1-2014 υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα της κατάστασης της περιουσίας και των κάθε φύσης εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του και της κατάστασης των πιστωτών του κατά κεφάλαιο και τόκους και τη μη ύπαρξη μεταβιβάσεως εμπραγμάτων δικαιωμάτων κατά την τελευταία τριετία, ενώ για το παραδεκτό αυτής δεν απαιτείται πλέον, σύμφωνα με τα παραπάνω λεχθέντα, η τήρηση της προδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κατ' άρθρο 2 παρ ι του Ν.3869/2010, που ίσχυε πριν από την θέση σε ισχύ του άρθρου ιι παρ ι του Ν. 4161/2013, που τροποποίησε το παραπάνω άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3869/2010 (έναρξη ισχύος από 14-6-2013), εφόσον η κρινόμενη αίτηση κατατέθηκε στις 10-1-2014. Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση, παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση μετά: ι. την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση των μετεχουσών πιστωτριών, β. την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 § 2 του ν. 3869/2010 (υπεύθυνης δήλωσης για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κ.λπ.), και γ. την αποτυχία του δικαστικού συμβιβασμού, δοθέντος ότι δεν έχει γίνει δεκτό το σχέδιο διευθέτησης οφειλών από τις πιστώτριες τράπεζες (άρθρο 8 παρ. ι σε συνδ. με 7 παρ. ι και 2 Ν. 3869/2010, όπως το τελευταίο αυτό άρθρο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 15 του Ν. 4161/2013). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων ι, 4> 5> 6 § 3> 8, 9 και ιι του ν. 3869/2010, και επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των χρεών του στο δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση του για ουσιαστικούς λόγους, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών του με απαλλαγή του από υπόλοιπα χρεών, όπως προέκυψε από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία. Η τρίτη καθ' ης τραπεζική εταιρεία, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο που καταχωρίστηκε στα πρακτικά και με τις έγγραφες προτάσεις της, προβάλλει την ένσταση της δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής, καθώς δεν είχε ποτέ την εισοδηματική επάρκεια για να ανταπεξέλθει στις δανειακές υποχρεώσεις που ανέλαβε. Η ένσταση αυτή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 1 του Ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία. Περαιτέρω, οι καθ' ων προβάλλουν την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος εκ μέρους του αιτούντος, καθώς ο τελευταίος ζητεί στην ουσία την απαλλαγή του από το μεγαλύτερο μέρος των χρεών του, αντί να εκμεταλλευτεί τη μεγάλη ακίνητη περιουσία του, εις βάρος των συμφερόντων των τραπεζών. Η ένσταση αυτή είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, διότι τα επικαλούμενα προς θεμελίωση της πραγματικά περιστατικά δεν στοιχειοθετούν κατάχρηση δικαιώματος, κατά την έννοια του άρθρου 281AK, δεδομένου και του ότι το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού συμβιβασμού, η τελική δε ρύθμιση γίνεται από το Δικαστήριο. Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο εξέτασης του αιτούντος στο ακροατήριο, που περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, από τα έγγραφα που προσκομίζουν μετ' επικλήσεως οι διάδικοι, καθώς και από εκείνα, που απλώς προσκομίζονται στο δικαστήριο, χωρίς να γίνεται επίκληση τους - παραδεκτά, όπως προκύπτει από τα άρθρα 744 και 759 παράγραφος 3 του ΚΠολΔ, και από τη διαδικασία γενικότερα αποδείχτηκαν, κατά την κρίση του δικαστηρίου, τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Ο αιτών, ηλικίας 62 ετών, είναι έγγαμος με , με την οποία έχουν αποκτήσει τρία τέκνα, την , ηλικίας 31 ετών, την , ηλικίας 24 ετών και την , ηλικίας 24 ετών (βλ το υπ' αριθμ. πρωτ. 12271/1-8-2013 "πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ). Το μεγάλο τέκνο του έχει εξεύρει πλέον εργασία με μηνιαίο μισθό 670 ευρώ, η είναι έγγαμη και μητέρα δύο τέκνων, άνεργη, ενώ η , εργάζεται ως πωλήτρια με μισθό περί τα 500 ευρώ, κανένα δε από τα τέκνα του δεν διαμένουν μαζί του. Ο αιτών τυγχάνει συνταξιούχος του Ι.Κ.Α., δυνάμει της υπ' αριθμ. απόφασης του Διευθυντή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος , με την οποία του απενεμήθη πλήρης σύνταξη λόγω γήρατος, ποσού 1.108,24 ευρώ μεικτά και καθαρά ποσού 982,45 ευρώ. Λόγω της ύπαρξης οφειλών του προς τον ασφαλιστικό του φορέα, (Ο.Α.Ε.Ε.) συνολικού ποσού 14.202 ευρώ (βλ, το υπ' αριθμ. πρωτ. 4232/1-4-2015 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Ε.), εκ του ποσού της σύνταξης του, παρακρατείται ποσό μηνιαίως 236,90 ευρώ για πέντε χρόνια και επομένως, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, ο αιτών θα λαμβάνει σύνταξη ποσού 745,55 ευρώ (βλ, το από μηνός Μαρτίου 2017 ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων). Παλαιότερα, από το 1984, διατηρούσε ατομική επιχείρηση που παρείχε υπηρεσίες ενοικίασης βιντεοκασετών και οπτικών δίσκων, μέχρι και τη διακοπή της τον Ιανουάριο του 2010. Από το έτος 2006 και στην προσπάθεια του να συντηρήσει την οικογένεια του, εργάστηκε συμπληρωματικά και ως οδηγός ταξί. Όταν διέκοψε τη δραστηριότητα της επιχείρησης του, απασχολήθηκε πλήρως ως οδηγός ταξί, μέχρι το Μάρτιο του 2012, οπόταν και έμεινε άνεργος και εγγράφηκε στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ και επιδοτήθηκε από τον Απρίλιο του 2Ο12 έως και το Μάρτιο του 2013, με επίδομα ανεργίας ποσού 460 ευρώ μηνιαίως. Τον Απρίλιο του 2013 διακόπηκε η καταβολή του επιδόματος ανεργίας και από το Σεπτέμβριο του 2013 λάμβανε επίδομα 200 ευρώ μηνιαίως ως μακροχρόνια άνεργος μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014. Τον Ιούλιο του 2013 υπέβαλε την αίτηση για χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση που προαναφέρθηκε. Η σύζυγος του είναι μακροχρόνια άνεργη και το μόνο εισόδημα της τα τελευταία έτη ήταν ποσό 2.128,12 ευρώ το 2011, οπόταν και επιδοτήθηκε λόγω πολυτεκνίας, ενώ είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. Από το Σεπτέμβριο του 2013 λάμβανε και αυτή επίδομα μακροχρόνια άνεργης, ποσού 200 ευρώ μηνιαίως, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2Ο14- Ο αιτών, μέχρι τον Ιούλιο του 2013, εκμίσθωνε την ισόγεια κατοικία που διαθέτει επί της οδού αρ. στην με μηνιαίο μίσθωμα 300 ευρώ, εξασφαλίζοντας ένα πρόσθετο εισόδημα. Ωστόσο, σήμερα ο μισθωτής έχει αποχωρήσει και ο αιτών δεν λαμβάνει πλέον εισόδημα από την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου, το έχει δε παραχωρήσει στην έγγαμη κόρη του για να διαμένει με την οικογένεια της. Περαιτέρω, αποδείχτηκε ότι στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του αιτούντος, ανήκει ένα διαμέρισμα, δεύτερου ορόφου, επιφανείας 116,12 τ.μ., στην , οδός αρ. , κτισμένου σε οικόπεδο επιφανείας 125,30 τ.μ., επί του οποίου ο αιτών έχει κυριότητα σε ποσοστό 5%, αντικειμενικής αξίας του διαμερίσματος 53-769,37 ευρώ (βάσει φύλλο υπολογισμού αξίας ακινήτου) και του δικαιώματος του επί του οικοπέδου, 896,52 ευρώ (βάσει ΕΝΦΙΑ 2016), ήτοι συνολικού ποσού 54-665,89 ευρώ, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του. Επίσης, στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του ανήκει ένα ισόγειο διαμέρισμα στην , οδός αρ. , 56,50 τ.μ., αντικειμενικής αξίας 21.357 ευρώ (βάσει ΕΝΦΙΑ 2016). Επίσης, του ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα ένα διαμέρισμα 4ου ορόφου, οδός αρ. επιφανείας 31,86 τ.μ., η αντικειμενική αξία του οποίου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 3707833 δήλωσης ένταξης του ν. 4178/2013 σχετικά με τη νομιμοποίηση αυθαίρετης επέκτασης Δ' ορόφου επιφανείας ΐ6,79 τμ., ανήλθε στο ποσό των 32.818,30 ευρώ (βάσει των φύλλων υπολογισμού). Επίσης, στον αιτούντα ανήκει κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 25% εξ αδιαιρέτου, μία υπόγεια αποθήκη, στην ίδια ως άνω πολυκατοικία, επιφανείας 80,30 τ.μ., αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος του 3.161,81 ευρώ (βάσει φύλλου υπολογισμού αξίας αποθήκης). Στην πλήρη και αποκλειστική του κυριότητα, ανήκει επίσης, μία διώροφη μονοκατοικία, 56,42 τ.μ. έκαστος όροφος, αντικειμενικής αξίας 38-70442 ευρώ, η οποία είναι αυθαίρετο κτίσμα (βάσει ΕΝΦΙΑ 2016). Τέλος, διαθέτει την πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου επί των εξής ακινήτων : α) μίας μονοετούς καλλιέργειας στο Δημοτικό Διαμέρισμα , επιφανείας 2.625 τμ., β) μονοετούς καλλιέργειας στο Δημοτικό Διαμέρισμα , επιφανείας 3-375 τ.μ. γ) μονοετούς καλλιέργειας στο Δημοτικό Διαμέρισμα , επιφανείας 2.261 τμ., δ) μονοετούς καλλιέργειας στο Δημοτικό Διαμέρισμα , επιφανείας 14.520 τμ., καθώς και την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα σε μονοετή καλλιέργεια στο Δημοτικό Διαμέρισμα , 240 τ,μ. Ο αιτών δεν διαθέτει άλλη κινητή ή ακίνητη περιουσία και άλλη πηγή εισοδήματος. Οι δαπάνες του περιορίζονται σ' αυτές που απαιτούνται για την ικανοποίηση των βιοτικών αναγκών του ιδίου και της συζύγου του, ανερχόμενες στο ποσό των 900 ευρώ (διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λογαριασμοί, υπολογιζόμενοι μαζί με τους φόρους, ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη κλπ.), λαμβανομένου υπόψη και του γεγονότος ότι δεν καταβάλλει ενοίκιο, ότι καταβάλει μηνιαίως στη Δ.Ε.Η. για ρύθμιση το ποσό των 109 ευρώ και στην ΕΥΔΑΠ το ποσό των 21 ευρώ, καθώς και ποσό 83 ευρώ για ρύθμιση στην Δ.Ο.Υ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, ο αιτών είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής, με εξαίρεση τα εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, των οποίων ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν. 3869/10). Συγκεκριμένα, από την πρώτη καθ" ης είχε λάβει δύο στεγαστικά δάνεια, η οφειλή του από τα οποία ανερχόταν στις 15-1-2016, στο ποσό των 65.873,55 ευρώ (βλ την από 15-1-2016 βεβαίωση οφειλών της πρώτης καθ' ης), με ενήμερη μηνιαία δόση περί τα 20Ο ευρώ. Από τη δεύτερη καθ' ης είχε λάβει μία πιστωτική κάρτα η οφειλή του από την οποία ανερχόταν, στις 28-11-2013, στο ποσό των 1.812,26 ευρώ (βλ. την από 28-11-2Ο13 βεβαίωση οφειλών της δεύτερης καθ' ης). Από την τρίτη καθ' ης είχε λάβει ένα επαγγελματικό δάνειο, η οφειλή του από το οποίο ανερχόταν στις 26-11-2015, στο ποσό των 83.438,53 ευρώ (βλ. την από 26-11-2015 βεβαίωση οφειλών της τρίτης καθ' ης), με ενήμερη μηνιαία δόση περί τα 6οο ευρώ, το οποίο είναι εξασφαλισμένο με εμπράγματη ασφάλεια και μία πιστωτική κάρτα, η οφειλή του από την οποία ανερχόταν, στις 2-12-2013, στο ποσό των 148,72 ευρώ (βλ. την από 2-12-2013 βεβαίωση οφειλής της καθ' ης). Τέλος, από την τέταρτη καθ' ης είχε λάβει ένα καταναλωτικό δάνειο, η οφειλή του από το οποίο ανερχόταν στις 11-12-2013, στο ποσό των 9-970,35 ευρώ (βλ. την από H-12-2O13 βεβαίωση οφειλών της τέταρτης καθ' ης). Ήτοι, οι συνολικές του οφειλές προς τις καθ ων ανέρχονται στο ποσό των 161.243,41 ευρώ. Τα περισσότερα από τα ως άνω δάνεια είχαν ληφθεί κατά τα έτη 2001-2009, ενώ στη συνέχεια προέβη σε ρυθμίσεις αυτών κατά τα έτη 2011 και 2012. Το έτος 2010, προέβη σε αναχρηματοδότηση δανείου από την τρίτη καθ' ης, δάνειο το οποίο ονομάστηκε επαγγελματικό και εξασφαλίστηκε με προσημείωση υποθήκης στο ακίνητο ιδιοκτησίας του στη , στην οδό αρ. . To έτος 2009 έλαβε ένα στεγαστικό από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ποσού 41.200 ευρώ, με σκοπό την επισκευή της κύριας κατοικίας του, το οποίο ρύθμισε το έτος 2Ο12, ενώ το δεύτερο στεγαστικό το οποίο έλαβε το έτος 2Ο12, είναι ρύθμιση προγενέστερων οφειλών από προϊόντα καταναλωτικής πίστης, τα οποία είχαν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο, ενώ προς εξασφάλιση της η ενέγραψε προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία του αιτούντος. Κατά τα παλαιότερα έτη που ανέλαβε τα ως άνω δάνεια, ήτοι το 2002, 2005, 2008, τα ετήσια εισοδήματα του αιτούντος ανέρχονταν στα ποσά των 42.952,63 ευρώ, 26.876,84 ευρώ και 19.541,54 ευρώ, αντίστοιχα, εισοδήματα που του εξασφάλιζαν τη ρευστότητα να ικανοποιεί τις δανειακές του υποχρεώσεις που είχε αναλάβει παλαιότερα, τις οποίες εξυπηρετούσε με δυσκολία μέχρι και το έτος 2012, έκτοτε δε με τη μείωση των εισοδημάτων του, αφού το 2012 αυτά ανήλθαν στο ποσό των 5.613,77 ευρώ, το έτος 2013, ανήλθαν στο ποσό των 1.710 ευρώ, το έτος 2014 στο ποσό των 4.453,95 ευρώ και το έτος 2015 στο ποσό των 5.799,01 ευρώ, άρχισε να στερείται τη ρευστότητα που του επέτρεπε να εξυπηρετεί τις ενήμερες δόσεις των δανείων του, απορριπτόμενης ως ουσία αβάσιμης της ένστασης περί δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε κατάσταση αδυναμίας πληρωμής που πρότεινε η καθ' ης. Με βάση όλα τα προλεχθέντα, ο αιτών έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές του οφειλές προς τις ανωτέρω πιστώτριες του και συνεπώς, συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του νόμου 3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 § 2 για μία πενταετία, 9 παρ. ι και 9 § 2 για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του.

Στην προκειμένη περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, και κυρίως τα τωρινά εισοδήματα του αιτούντος και σταθμίζοντας τα με τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και της οικογένειας του, κρίνεται από το Δικαστήριο ότι πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές, ύψους 100 ευρώ, που προτείνει και ο ίδιος με τις προτάσεις του, συμμέτρως καταβαλλόμενο προς τις καθ' ων, για μία πενταετία, η οποία ξεκινά από την κατάθεση της αίτησης. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα ο αιτών θα έχει καταβάλλει το ποσό των 6.000 ευρώ. Στην πρώτη εκ των άνω ρυθμίσεων, θα ληφθεί υπόψη και η χορηγηθείσα, στις 31-10-2014, προσωρινή διαταγή που όρισε μηνιαίες καταβολές, ύψους 100 ευρώ, από 1-11-2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ, 2, όπως ισχύει. Ως προς το διάστημα δε από την κατάθεση της αιτήσεως μέχρι την έκδοση της προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 5 παρ. 2 εδ. 2 και 9 παρ. 4, όπως ισχύει, αν δεν κατεβλήθησαν ποσά για τη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ. 2, το ποσό που υπολείπεται από την προσωρινή ρύθμιση, υποχρεούται ο αιτών να το καταβάλει μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παρ. 2, εντόκως, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, επειδή τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας του, της οποίας ζητείται η εξαίρεση από τη ρευστοποίηση, κρίνονται επαρκή για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών του, το δικαστήριο πρέπει να προβεί σε διορισμό εκκαθαριστή, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. ι του ν. 3869/2010, προκειμένου να προβεί στην εκποίηση των εξής ακινήτων : α) μίας μονοετούς καλλιέργειας στο Δημοτικό Διαμέρισμα , επιφανείας 2.625 τμ., β) μονοετούς καλλιέργειας στο Δημοτικό Διαμέρισμα , επιφανείας 3-375 τ.μ., Y) μονοετούς καλλιέργειας στο Δημοτικό Διαμέρισμα , επιφανείας 2.2όι τμ., δ) μονοετούς καλλιέργειας στο Δημοτικό Διαμέρισμα , επιφανείας 14.520 τμ. που του ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα και σε ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου και ε) ενός διαμερίσματος 4ου ορόφου, στη , οδός αρ. , επιφανείας 31,86 τ.μ., η αντικειμενική αξία του οποίου, κατόπιν της υπ' αριθμ. 3707833 δήλωσης ένταξης του ν. 4178/2013 σχετικά με τη νομιμοποίηση αυθαίρετης επέκτασης Δ' ορόφου επιφανείας 16,79 τμ, ανέρχεται στο ποσό των 32.818,30 ευρώ, το οποίο του ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα. Για την εκποίηση των ανωτέρω ακινήτων, θα πρέπει να οριστεί εκκαθαριστής από τον κατάλογο των πραγματογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 ΚΙΊολΔ, κατά το διατακτικό, ο οποίος θα ενημερωθεί για την ανάληψη των καθηκόντων του από το Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου, με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο. Το έργο του θα συνίσταται, πέραν των προβλεπομένων από το νόμο γενικών καθηκόντων του (άρθρο 9 § ι εδ. 3 του ν, 3869/2010), στην εκποίηση με ελεύθερη πώληση κατά τον πλέον πρόσφορο τρόπο, προκειμένου να μην επιβαρυνθεί με επιπλέον έξοδα η όλη διαδικασία, των ως άνω περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος. Ως ελάχιστο τίμημα για την πρώτη ανωτέρω ιδιοκτησία, ορίζεται το ποσό της αντικειμενικής τους αξίας, Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η σύνταξη πίνακα διανομής, κατ' άρθρο 153 § ι του ΠτωχΚ, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους πιστωτές, ώστε να προβάλουν τυχόν αντιρρήσεις τους με την ανακοπή του άρθρου ι6ι του ΠτωχΚ. Με βάση τον πίνακα αυτόν ο εκκαθαριστής θα προβεί στην ικανοποίηση των πιστωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΠολΔ (άρθρο 9 παρ. ι Ν. 3869/2010). Ο εκκαθαριστής δικαιούται να λάβει αντιμισθία, η οποία θα αφαιρεθεί από το διανεμόμενο ποσό (άρθρο 81 και 154 § ι ΠτωχΚ). Οι παραπάνω δύο ρυθμίσεις με τις οποίες δεν εξοφλούνται οι απαιτήσεις των καθ' ων τραπεζών έναντι του αιτούντος, θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3869/10, εφ" όσον υποβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας του από την εκποίηση, μετά το οποίο αυτή είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης κατοικίας, για έγγαμο, προσαυξημένο κατά 50%. Έτσι, θα οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής της αξίας, δηλαδή το ποσό των 43-732,71 ευρώ (54-665,89 ευρώ Χ 80%), που δεν υπερβαίνει το οφειλόμενο, για 20 χρόνια (240 μήνες) με μηνιαίες καταβολές ποσού 182,22 ευρώ, αρχικά για την εξόφληση των εμπράγματος ασφαλισμένων χρεών του στην κύρια κατοικία του, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1300 AK, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο, μετά την πάροδο πενταετίας από την κατάθεση της αίτησης, μήνα.

Αντιθέτως, δεν κρίνεται σκόπιμη η ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος, καθώς κρίνεται από το Δικαστήριο ότι δεν κρίνονται πρόσφορα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτριών, αφού δεν θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων εκποίησης, ενώ το ισόγειο διαμέρισμα ιδιοκτησίας του, στην , στην οδό αρ. , επιφανείας 56,50 τ•μ•, κρίνεται ότι δεν πρέπει να ρευστοποιηθεί διότι είναι πρόσφορο προς εκμετάλλευση (εκμίσθωση), προκειμένου να λαμβάνει ένα εισόδημα, όπως γινόταν και στο παρελθόν, όπου ελάμβανε μίσθωμα 300 ευρώ μηνιαίως. Κατόπιν αυτών, η κρινόμενη αίτηση θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος, εξαιρουμένης της εκποίησης της κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό. Η απαλλαγή του από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι των πιστωτών του θα επέλθει σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 11 § ι του ν. 3869/2010), μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή, ενώ, τέλος, δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ! άρθρο 8 § 6 του ν, 3869/2010.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης και τέταρτης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε ως απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ποσού εκατό (100) ευρώ, άτοκα, επί μια πενταετία, που ξεκινά από την κατάθεση της αίτησης, συμμέτρως διανεμόμενο, προς τις πιστώτριες τράπεζες, οι οποίες θα καταβάλλονται το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός.

ΥΠΟΧΡΕΏΝΕΙ τον αιτούντα να καταβάλει το ποσό που υπολείπεται από την προσωρινή ρύθμιση για το χρόνο που διανύθηκε από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση της προσωρινής διαταγής, εφόσον δεν καταβλήθηκαν ποσά για τη ρύθμιση του 8 παρ. 2, μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του ως άνω άρθρου 8 παρ. 2, εντόκως, με επιτόκιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσαυξημένο κατά 2,5 εκατοστιαίες μονάδες.

ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι ένα διαμέρισμα, δεύτερου ορόφου, επιφανείας 116,12 τ.μ., στην , οδός αρ. , κτισμένου σε οικόπεδο επιφανείας 125,30 τ.μ., επί του οποίου ο αιτών έχει κυριότητα σε ποσοστό 5%, η οποία του ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλει προς τις καθ' ων, ποσό εκατόν ογδόντα δύο ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (182,22) μηνιαίως, για 20 χρόνια (240 μήνες) για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του, προς εξόφληση αρχικά των εμπραγμάτως ασφαλισμένων με εμπράγματη ασφάλεια στην κύρια κατοικία του χρεών και σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 1300 ΑΚ, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και θα καταβάλλεται το πρώτο τριήμερο εκάστου μηνός, αρχής γενομένης τον πρώτο, μετά την πάροδο πενταετίας από την κατάθεση της αίτησης, μήνα.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ελεύθερη εκποίηση με τον πλέον πρόσφορο τρόπο των περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και με τους όρους που σε αυτό αναφέρονται.

ΟΡΙΖΕΙ εκκαθαριστή τον ο οποίος θα ενημερωθεί τηλεφωνικά για την ανάληψη των καθηκόντων του από τον Γραμματέα του παρόντος Δικαστηρίου με σχετική σημείωση στο αλφαβητικό αρχείο που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, τα δε καθήκοντα του, πέραν των οριζόμενων στην § 1 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010, καθορίζονται στο ιστορικό της παρούσας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις 27-6-2017, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, απόντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων του αιτούντος και της τρίτης των καθ' ων.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.