1716/2014 Ειρ. Αθηνών

ΑΡΙΘΜΟΣ 1716/2014

TO EIPΗΝΟΔIKEIO ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών _____________, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα ___________.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 19 Σεπτεμβρίου 2014, για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας _______, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Τσουκαλά.

Της κυρίως παρεμβαίνουσας Τραπεζικής εταιρίας που εδρεύει στην Αθήνα και τελεί υπό ειδική εκκαθάριση με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. - υπό ειδική εκκαθάριση» και εκπροσωπείται νόμιμα από τον εκκαθαριστή αυτής, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της _________.

too μετέχοντος στη δίκη πιστωτή, ο οποίος κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση του (αρ. 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίσταται ως εξής:

Ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε.», που εδρεύει στη Αθήνα (οδός Πεσμαζόγλου αρ. 2-6) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Της καθ’ ής η κλήση Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», που εδρεύει στη Αθήνα (οδός Όθωνος αρ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η καλούσα - αιτούσα με την από 30-5-2014 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 4092/30-5-2014 κλήση της επαναφέρει προς συζήτηση την από 17-1-2013 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 1312/26-2-2013 αίτηση της, εκούσιας δικαιοδοσίας, της οποίας η συζήτηση ματαιώθηκε κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 16-5-2014 λόγω διεξαγωγής την Δημοτικών - Περιφερειακών και Ευρωεκλογών 2014 και ζητεί όσα διαλαμβάνονται σε αυτή.

Για τη συζήτηση της κλήσης ορίστηκε δικάσιμος η αναγραφόμενη στην αρχή της παρούσας.

Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις υπ' αριθμ. 11813/27-2-2013, και 272Β/30-5-2013 εκθέσεις επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Ανδρέα Μπούμη, καθώς και την υπ' αριθμ. 8415 β/6-6-2014 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών ___________, που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της αίτησης της με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχική (ματαιωθείσα) δικάσιμο της 16-5-2014, καθώς και ακριβές αντίγραφο της κλήσης της με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην Τράπεζα με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και στην Τράπεζα με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.», ως καθολικής διαδόχου της ανωτέρω Τράπεζας. Επομένως, εφόσον αυτές δεν εκπροσωπήθηκαν ούτε παραστάθηκαν κατά την παραπάνω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο, πρέπει να δικασθούν ερήμην, πλην όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 παρ. 2 παρ. 1 ΚΠολΔ). Η καλούσα - αιτούσα εκθέτει με την από 17-1-2013 υπό κρίση αίτηση της, η οποία επαναφέρεται με την από 30-5-2014 κλήση της, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε -τροποποιήθηκε αυτή με προφορική δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, ότι έχει περιέλθει χωρίς δική της υπαιτιότητα σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς την αναφερόμενη πιστώτρια Τράπεζα. Ζητεί δε, να γίνει δεκτό το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης τους από το δικαστήριο, άλλως να διαταχθεί η ρύθμιση των χρεών της, αφού ληφθούν υπόψη η οικογενειακή, καθώς και η περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση της ιδίας και του συζύγου της, εξαιρουμένης από την εκποίηση του διαμερίσματος που αποτελεί την κύρια κατοικία της και της ανήκει κατά ποσοστό κυριότητας 50%.

Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση είναι πλήρως ορισμένη, εφόσον εμπεριέχει όλα τα κατά νόμο απαραίτητα στοιχεία για το ορισμένο αυτής, απορριπτόμενης έτσι της ενστάσεως αοριστίας που υπεβλήθη από την πληρεξούσια δικηγόρο της κυρίως παρεμβαίνουσας Τράπεζας, αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό. κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010). Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκε το στάδιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού που προβλεπόταν από την παρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3869/2010, που εξακολουθεί να ισχύει όμως για τις εκκρεμούσες αιτήσεις (άρθρο 19 παρ. 3 Ν. 4161/2013), αφού προσκομίζονται νόμιμα και εμπρόθεσμα οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010: α) η βεβαίωση αποτυχίας (την 16-1-2013) της προσπάθειας εξωδικαστικού συμβιβασμού που υπογράφεται από τον ________- υπεύθυνο πρόσωπο του αρμόδιου φορέα με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ» και β) η με ημερομηνία επικύρωσης του γνησίου της υπογραφής της αιτούσας την 26-2-2013 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της ιδίας και του συζύγου της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, που αναφέρονται στην υπό κρίση αίτηση, καθώς και για το ότι δεν έχει προβεί σε μεταβίβαση εμπραγμάτου δικαιώματος επί ακινήτου της κατά την τελευταία τριετία. Εξάλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του ν.3869/2010, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8, 9 και 11 του ν.3869/2010, καθόσον, με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτή περιστατικά, πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, τα χρέη της δεν περιλαμβάνονται στα εξαιρούμενα της ρύθμισης και έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μη πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της. Επομένως, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή και των νομίμων τελών της συζήτησης.

Η τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. - υπό ειδική εκκαθάριση», με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο, την οποία ανέπτυξε εγγράφως με τις εμπροθέσμως κατατεθείσες προτάσεις της, ιστορεί ότι δυνάμει του ν. 3601/2007 και της σχετικής εντολής της Τ.Τ.Ε.(ΦΕΚ Β 76/18-1-2013 και Β 74/18-1-2013, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», το οποίο τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. - υπό ειδική εκκαθάριση», διατηρώντας στο χαρτοφυλάκιο του σεβαστό αριθμό συμβάσεων, ενώ παράλληλα συστάθηκε και το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», στο οποίο μεταβιβάστηκαν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία της αρχικής Τράπεζας, το τελευταίο δε, απορροφήθηκε λόγω συγχωνεύσεως από την τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.». Στη συνέχεια εκθέτει ότι στα στοιχεία που παρέμειναν στη δικαιοκτησία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. - υπό ειδική εκκαθάριση», περιλαμβάνονται και οι οφειλές της αιτούσας, απορρέουσες: α) από την υπ' αρ. ________ σύμβαση στεγαστικού δανείου με συνολικό ποσό οφειλής - την 17-9-2014 - 56.025,02 ευρώ και β) από την υπ' αρ. 07006326 σύμβαση στεγαστικού δανείου με συνολικό ποσό οφειλής -την 17-9-2014 - 19.345,09 ευρώ, καθώς και ότι η αιτούσα συνεβλήθη στις ως άνω δανειακές συμβάσεις ως συνδικαιούχος με τον σύζυγο της ________. Η κύρια αυτή παρέμβαση παραδεκτώς ασκηθείσα, είναι νόμιμη (άρθρο 54 παρ 1 εδ β' του ΠτΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Ν. 3869/2010 κατά παράκαμψη της διάταξης του άρθρου 752 παρ. 1 ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.

Από την εκτίμηση της χωρίς όρκο κατάθεσης της αιτούσας, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και των εγγράφων που οι διάδικοι νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται και από όλη γενικά την αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα εξής : Η αιτούσα είναι 41 ετών και έγγαμη με τον _________, με τον οποίο έχουν αποκτήσει δύο ανήλικα τέκνα (θυγατέρα 14 ετών και υιό 11 ετών), όπως προκύπτει από το από 9-11-2010 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Αργυροκάστρου. Η αιτούσα εργάζεται ως υπάλληλος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τον Ιούλιο του έτους 2014 στην εταιρία με την- επωνυμία <<________», λαμβάνοντας μικτές μηνιαίες αποδοχές ύψους 745,34 ευρώ, ήτοι ο (καθαρός) μισθός της ανέρχεται σε 600,00 ευρώ (βλ. την απόδειξη πληρωμής της του μηνός Αυγούστου 2014). Ο σύζυγος της αιτούσας είναι μακροχρόνια άνεργος, καθώς καταγγέλθηκε το έτος 2009 η σύμβαση εργασίας του αορίστου χρόνου - με την καταβολή ως αποζημίωση του ποσού των 1.258,25 ευρώ - από την επιχείρηση γύψινων διακοσμήσεων και κατασκευών με την επωνυμία «______________-» (βλ. την από 30-4-2010 καταγγελία σύμβασης εργασίας), στην οποία εργαζόταν επί πολλά έτη, στη συνέχεια δε, έλαβε από τον Ο.Α.Ε.Δ. ως επίδομα τακτικής ανεργίας το συνολικό ποσό των 4.560,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 5-10-2009 μέχρι 5-6-2010 (βλ. την από 28-9-2009 απόφαση επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.) και έκτοτε είναι άνεργος με ατομικό εισόδημα μηδενικό, παρά τις προσπάθειες του για εξεύρεση εργασίας. Κατά τα παρελθόντα έτη, πριν την περιέλευση του συζύγου της αιτούσας σε ανεργία, ήτοι τα έτη 2007, 2008 και 2009 το συνολικό ετήσιο εισόδημα αυτής και του συζύγου της είχε ανέλθει σε 16.630.90 ευρώ, 20.789,22 ευρώ και 15.215,75 ευρώ αντίστοιχα, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα των οικονομικών ετών 2008, 2009 και 2010 της αιτούσας και του συζύγου της. Η αιτούσα με την οικογένεια της διαμένουν στο με στοιχεία (Α2) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας ευρισκόμενης επί της οδού __________ της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων (Πατήσια), το οποίο έχει επιφάνεια 76,00μ2 και είναι κατασκευής του έτους 1964. Το διαμέρισμα αυτό, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό ακίνητο περιουσιακό στοιχείο της αιτούσας (βλ. την δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 του έτους 2008), απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και κατά ποσοστό 50% εξ' αδιαιρέτου με τον σύζυγο της με το υπ' αρ. 22174/2007 αγοραπωλητήριο συμβόλαιο οριζοντίου ιδιοκτησίας, η δε αντικειμενική αξία του ως άνω ποσοστού της συγκυριότητας της επ' αυτού ανέρχεται σε 27.702,00 ευρώ (βλ. το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικού Φ.Α.Π. του έτους 2013) και δεν υπερβαίνει το αφορολόγητο όριο πρώτης κατοικίας, το οποίο ανέρχεται στην περίπτωση του έγγαμου με δύο τέκνα σε 300.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 50%.

Ενόψει των ανωτέρω, οι δαπάνες διαβίωσης της αιτούσας και της οικογένειας της αφορούν τα απολύτως απαραίτητα και ανέρχονται σε 540,00 ευρώ περίπου, καθώς τους συνδράμουν στην κάλυψη των βιοτικών τους αναγκών στενοί συγγενείς τους από την Αλβανία (βλ. πρακτικά).

Η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη: Προς την Τράπεζα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», η οποία τέθηκε υπό ειδική εκκαθάριση με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. - υπό ειδική εκκαθάριση», διατηρώντας στο χαρτοφυλάκιο του σεβαστό αριθμό συμβάσεων: α) από το υπ' αριθμ. σύμβασης ___/2007 στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής 56.025,02 ευρώ και β) από το υπ' αριθμ. σύμβασης ____/2007 στεγαστικό δάνειο με υπόλοιπο οφειλής 19.345,09 ευρώ, ήτοι συνολικά 75.370,11 ευρώ, όπως τα ποσά αυτά επικαιροποιήθηκαν (βλ. τις από 17-9-2014 αναλυτική κατάσταση οφειλών της εν λόγω πιστώτριας που προσκομίσθηκε από αυτήν). Σημειωτέον ότι οι ως άνω απαιτήσεις της πιστώτριας της αιτούσας που αφορούν στεγαστικά δάνεια είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένες, καθώς έχουν εγγραφεί δύο προσημειώσεις υποθήκης κατά της αιτούσας και του συζύγου της υπέρ της αρχικής ως άνω δανείστριας της για ποσά 91.603,00 ευρώ και 24.000,00 ευρώ αντίστοιχα - την 15-6-2007 - επί του ως άνω διαμερίσματος συγκυριότητας της αιτούσας και του συζύγου της, όπως προκύπτει από το προσκομισθέν από 22-9-2014 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών. Οι χρηματικές αυτές οφειλές της αιτούσας για τις οποίες είναι συνοφειλέτες με τον σύζυγο της - δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, επειδή δε αφορούν εμπραγμάτως ασφαλισμένα δάνεια, ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (άρθρο 6 παρ. 3 ν. 3869/2010).


Η αιτούσα, η οποία έλαβε από κοινού με το σύζυγο της τα ως άνω στεγαστικά δάνεια για την αγορά της ως άνω κατοικίας τους το έτος 2007, λόγω της υπερχρέωσης της από αυτά και της κατακόρυφης μείωσης του οικογενειακού της εισοδήματος, καθώς αφενός μειώθηκε ο μισθός της ιδίας και αφετέρου περιήλθε ο σύζυγος της σε ανεργία, και προκειμένου να καλύψει τις βιοτικές ανάγκες της ιδίας και της οικογένειας της, σταμάτησε από το έτος 2012 την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της. Η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και των οφειλών της κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί τουλάχιστο στο εγγύς μέλλον λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, καθώς και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών της υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης των δανείων με τόκους υπερημερίας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντεπεξέλθει στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών της. Έτσι, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και πραγματική αδυναμία της αιτούσας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την ως άνω Τράπεζα, στην οποία περιήλθε χωρίς δική της υπαιτιότητα, η εν γένει δε συμπεριφορά της σε καμία περίπτωση δεν ενέχει στοιχεία καταχρηστικότητας, όπως αβασίμως ισχυρίζεται η πληρεξούσια δικηγόρος της κυρίως παρεμβαίνουσας Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, η αιτούσα συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την ένταξη της στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 και ειδικότερα σε αυτήν του άρθρου 8 παρ. 5 και πρέπει να οριστούν από το εισόδημα της αιτούσας μικρές καταβολές προς την πιστώτρια της ύψους 30 ευρώ μηνιαίως, ενώ με απόφαση-του-παρόντος Δικαστηρίου ορίσθηκαν μικρές καταβολές προς αυτήν και από τον σύζυγο της αιτούσας ύψους 30,00 ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα δημοσίευσης της παρούσας και να οριστεί συγχρόνως νέα δικάσιμος - μετά την πάροδο (14) μηνών - για τον επαναπροσδιορισμό αυτών, η 22-3-2016, θεωρώντας ότι μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα και μέχρι τη νέα δικάσιμο, είναι δυνατό να έχει βελτιωθεί σημαντικά η περιουσιακή και εισοδηματική της κατάσταση, με την εξεύρεση κατάλληλης εργασίας από τον σύζυγο της, κατ' εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του ίδιου ως άνω Νόμου. Περαιτέρω, πρέπει να ενταχθεί και στη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 4161/2013, για εξαίρεση από την εκποίηση της μοναδικής κατοικίας της, εφόσον εκτιμάται ότι με τις όποιες τυχόν καταβολές οριστούν κατά τη νέα δικάσιμο για τον επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών, δεν θα επέλθει πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων της ως άνω Τράπεζας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κατοικίας της από την εκποίηση, μετά το οποίο είναι υποχρεωτική από το Δικαστήριο. Η εν λόγω ρύθμιση για την ικανοποίηση των ενέγγυων απαιτήσεων της πιστώτριας της αιτούσας προς διάσωση του ποσοστού της συγκυριότητας της επί της κύριας κατοικίας της θα πρέπει να γίνει στο 80% της αντικειμενικής αξίας αυτής, δηλαδή θα πρέπει να αποπληρώσει το ποσό των 22.161,60 ευρώ (27.702,00X80%). Πλην όμως, η έναρξη και η διάρκεια της περιόδου εξόφλησης του εν λόγω ποσού καθώς και το επιβαλλόμενο επιτόκιο θα καθοριστούν με οριστική απόφαση του δικαστηρίου κατά την νέα δικάσιμο της 22-3-2016, αφού ληφθεί υπόψη η τότε περιουσιακή - εισοδηματική κατάσταση της αιτούσας. Πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και στην ουσία της και να ρυθμιστούν προσωρινά τα χρέη της αιτούσας σύμφωνα με τα παραπάνω για το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της νέας απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου που θα επαναπροσδιορίζει τις μηνιαίες καταβολές. Δικαστική δαπάνη στην παρούσα δίκη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ 6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει την αίτηση και την προφορικώς ασκηθείσα κύρια παρέμβαση ερήμην των καθών η αίτηση και η κλήση και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Δέχεται την κύρια παρέμβαση.

Ρυθμίζει προσωρινά τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς την πιστώτρια της, ύψους τριάντα (30,00) ευρώ εκάστη, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της παρούσας, οι οποίες θα ισχύσουν για το χρονικό διάστημα μέχρι τη δημοσίευση της νέας απόφασης του παρόντος Δικαστηρίου που θα αποφασίσει για τις μηνιαίες καταβολές μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας.

Ορίζει νέα δικάσιμο για επανέλεγχο των οικονομικών δυνατοτήτων της αιτούσας και επαναπροσδιορισμό ενδεχομένως των μηνιαίων καταβολών προς την πιστώτρια της την 22-3-2016.

Εξαιρεί της εκποίησης το ποσοστό συγκυριότητας ι/2 εξ' αδιαιρέτου επί της κατοικίας της αιτούσας, ήτοι το με στοιχεία (Α2) διαμέρισμα του πρώτου ορόφου πολυκατοικίας ευρισκόμενης επί της οδού ________ της περιφέρειας του Δήμου Αθηναίων, το οποίο έχει επιφάνεια 76,00μ2 και κατασκευής του έτους 1964. Ορίζει ότι η έναρξη και η διάρκεια της περιόδου εξόφλησης του 80% της αντικειμενικής αξίας του ποσοστού συγκυριότητας της επί του εν λόγω ακινήτου, ήτοι του ποσού των 22.161,60 ευρώ, καθώς και το επιβαλλόμενο επιτόκιο θα καθοριστεί με την απόφαση του Δικαστηρίου κατά τη νέα δικάσιμο της 22-3-2016.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 2014, απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.