144/2015 Ειρ. Νίκαιας

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑ (Ν 3869/2010) Αριθμός Απόφασης 144/2015 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Νικαίας ………… και τη Γραμματέα …………... Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 13.05.2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Της αιτούσας: …………….., κατοίκου Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [άρθρα 5 ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ]: 1) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε» πρώην (EFG EUROBANK ERGASiAS A.E), εδρεύουσας στην Αθήνα όπως νόμιμα εκπροσωπείτε η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου ………., 2) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ALPHA BANK A.E,» , εδρεύουσας στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν παραστάθηκε στο Δικαστήριο, 3) ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» , εδρεύουσας στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου ……….. Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 19.03,2012 και με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 193/19.03.2012 αίτηση, η οποία προσδιορίστηκε αρχικά για την δικάσιμο της 08.01.2014 και μετά από αναβολή για αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο. Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του αντίστοιχου πινακίου και άκουσε όσα περιλαμβάνονται στα σχετικά πρακτικά: Μελέτησε τη δικογραφία Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο Από την υπ' αριθμ. 3865/20.03.2012 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιώς, ………., προκύπτει ότι, ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την αρχική δικάσιμο της 08.01.2014 επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην δεύτερη των καθ' ων. Κατά τη δικάσιμο αυτή το Δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση της υπόθεσης για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Η καθ' ης πιστώτρια όμως, δεν εμφανίστηκε στη δικάσιμο αυτή κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το πινάκιο και συνεπώς, επειδή κλήτευση της στη μετ' αναβολή δικάσιμο δεν απαιτείται, καθόσον η εγγραφή στο πινάκιο ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων (άρθρο 226 παρ. 4 ΚΠολΔ), πρέπει να δικαστεί ερήμην. Ωστόσο, το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 754 παρ. 2 ΚΠολΔ). Με την κρινόμενη αίτηση, μετά από παραδεκτή συμπλήρωση αυτής κατ' άρθρο 224 ΚΠολΔ, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τους πιστωτές της, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών της, με την εξαίρεση από την εκποίηση της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλει και αφού ληφθούν υπόψη η περιουσιακή και οικογενειακή της κατάσταση, όπως αυτή εκτίθεται, με σκοπό την εν μέρει απαλλαγή της από αυτά. Η αίτηση με το παραπάνω περιεχόμενο και αιτήματα, αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται να εκδικασθεί από το Δικαστήριο τούτο κατά την εκούσια δικαιοδοσία (άρθρο 3 του Ν.3869/2010 και αρθ. 739 επ. ΚΠολΔ), και για το παραδεκτό της προσκομίζονται νόμιμα, κατά τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν 3869/2010: α) η από 24.01.2012 βεβαίωση περί αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, η οποία υπογράφεται από το δικηγόρο ………. και β) η από 19.03.2012 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων της κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και της μη υπάρξεως μεταβιβάσεων εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές της. Κατά τα λοιπά, η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτόμενων των περί αντιθέτων ισχυρισμών των πιστωτών, και νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8, 9 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από το Νόμο 4161/2013 σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 19 του ίδιου Νόμου. Επομένως, πρέπει να ερευνηθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα μετά την καταβολή των νομίμων τελών συζητήσεως και την κατάθεση των γραμματίων προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών. Από την ανωμοτί επ' ακροατηρίου κατάθεση της αιτούσας, (κατ' άρθρο 415 ΚΠολΔ), που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από τα προσκομιζόμενα μετ' επικλήσεως έγγραφα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα ουσιώδη για την έκβαση της δίκης πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα, ηλικίας 54 ετών, είναι διαζευγμένη από το έτος 1986. Η ίδια τυγχάνει μητέρα ενός ενήλικου τέκνου, του ………., ηλικίας 30 ετών, με τον οποίο συνοικούν στην οικία της, στον Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής. Η αιτούσα, επί σειρά ετών, εργαζόταν ως εργάτρια με σύμβαση αορίστου ιδιωτικού δικαίου, στην επιχείρηση με την επωνυμία «……….» μέχρι και την 1.9.2010, οπότε και απολύθηκε από την ανωτέρω εργασία της. Έκτοτε, κατέστη άνεργη, λαμβάνοντας έως την 07,09.2011 επίδομα τακτικής ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. συνολικού ύψους 5.451,00 ευρώ. Την 29.12.2011 η αιτούσα υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης προς το ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων και κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης λαμβάνει μηνιαία σύνταξη γήρατος ποσού 819,64 ευρώ (βλ. ενημερωτικό σημείωμα συντάξεων Απριλίου 2015). Ο υιός της αιτούσας, ο οποίος εργαζόταν ως μισθωτός αποκομίζοντας από την εργασία του ετήσια εισοδήματα ύψους 8.150,81 ευρώ, 12,.419,37 ευρώ, 12.908,33 ευρώ για τα οικονομικά έτη 2006, 2007 και 2008 αντίστοιχα, τυγχάνει άνεργος αδυνατώντας να εξεύρει εργασία. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους, από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η αιτούσα ανέλαβε τα παρακάτω δάνεια, τα οποία προς τους ανέγγυους πιστωτές κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης - οι οφειλές των οποίων σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα επικαιροποιημένα στοιχεία από τις πιστώτριες έχουν ως εξής: α) από την πιστώτρια με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» οφειλή από την υπ' αριθμ. 650000204306 σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 44.163,07 ευρώ, οφειλή από την υπ'αριθμ. 650000210797 σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 77.984,48 ευρώ, οφειλή από την υπ'αριθμ, 650001128841 σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 18,184,28 ευρώ, β) από την πιστώτρια με την επωνυμία «ALPHA BANK Α.Ε.» οφειλή οπό την υπ' αριθμ. 932863 σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσού 7,889,16 ευρώ και γ) από την πιστώτρια με την επωνυμία «CREDΙCOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» οφειλή εξ εγγυήσεως από την υπ' αριθμ. 0608039153 σύμβαση χρηματοδότησης ποσού 7.783,62 ευρώ. Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω πιστώτριες, η πρώτη με την επωνυμία «EUROBANK ERGASΙAS Α.Ε.» είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη με προσημείωση υποθήκης πρώτης και δεύτερης τάξης, ύψους 174.000 ευρώ και 21.780,00 ευρώ αντίστοιχα στην κύρια κατωτέρω περιγραφόμενη κατοικία της αιτούσας. Με βάση τα ανωτέρω το σύνολο των οφειλών της αιτούσας ανέρχεται στο ποσό των 156.004,61 ευρώ. Η αιτούσα περιήλθε σε πραγματική, μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ως άνω ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της, η οποία δεν οφείλεται σε δόλο, απορριπτόμενης της σχετικής ένστασης των πιστωτών, αλλά στη μείωση των εισοδημάτων της (βλ. εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικών ετών 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, και 2014 με εισοδήματα 12.222,76€, 13.909,40€, 14,339,07€, 15.353,07€, 4,699,33€, 4.699,33€, 7,521,98€ αντίστοιχα) και των εισοδημάτων του τέκνου της, με το οποίο, ως προελέχθη, συνοικούν (βλ. εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικών ετών 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 με εισοδήματα αντίστοιχα 12.419,37€, 12.908,33€, 7.625,76€ 6.637,68€, 4.493,33€ 4.600,00€, 1.378,17€ ), σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους διαβίωσης, λόγω της οικονομικής κρίσης, που πλήττει τη χώρα τα τελευταία έτη. Η αιτούσα ισχυρίστηκε πως η αδυναμία της να ανταπεξέλθει στις οφειλές της οφείλεται εν μέρει και στο θάνατο της μητέρας της, ο οποίος έλαβε χώρα το έτος 2011, καθώς η τελευταία διέμενε μαζί της και την ενίσχυε οικονομικά με την μηνιαία σύνταξη της ύψους περί των 900,00 ευρώ. Ο ανωτέρω ισχυρισμός όμως, κρίνεται ουσιαστικά αβάσιμος καθόσον από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της μητέρας της αιτούσας προέκυψε πως αυτή διέμενε επί της οδού ………. στον Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής και όχι στην οικία της αιτούσας που κείται επί της οδού ……….στον Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής. Η πρώτη πιστώτρια προέβαλε ένσταση καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος της αιτούσας για το λόγο ότι η τελευταία αιτείται με το σχέδιο διευθέτησης τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους των οφειλών της, χωρίς να επικαλείται ιδιαίτερες περιστάσεις που να δικαιολογούν την προτεινόμενη από την ίδια ρύθμιση. Ο ανωτέρω ισχυρισμός τυγχάνει απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος και τούτο διότι τα επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα δεν αρκούν για να θεμελιώσουν καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος αλλά αποτελούν απλή άρνηση της αίτησης. Περαιτέρω αποδείχθηκε, πως η αιτούσα έχει την πλήρη και αποκλειστική κυριότητα του υπό στοιχεία διαμερίσματος του τρίτου υπέρ του ισογείου ορόφου, επιφανείας 66,80 τ.μ., με βοηθητικούς χώρους 11,25 τ.μ., έτους κατασκευής 2004, που βρίσκεται σε οικοδομή κείμενη επί της οδού………. στον Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής. Ας σημειωθεί ότι στο ως άνω διαμέρισμα ανήκει η αποκλειστική χρήση της υπό στοιχεία 1 ανοικτής θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου στο ισόγειο όροφο - πυλωτή. Η αιτούσα διαθέτει επίσης, την υπό στοιχεία Υ -1 αποθήκη υπογείου ορόφου, επιφανείας 9,45 τ,μ, που κείται στην ίδια ως άνω οικοδομή, Η ανωτέρω οικία, η οποία ως προελέχθη, είναι μετά της υπογείου υποθήκης βεβαρημένη με προσημειώσεις υποθήκης υπέρ της πιστώτριας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS A.E.», αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας και κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος της, πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης, καθόσον η αντικειμενική αξία αυτής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 63.802,20 ευρώ (βλ. την δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2014) δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο κατά 50%. Σημειωτέον ότι στην ρύθμιση του αρθ. 9 παρ. 2 του Ν. 3869/10 και συνεπώς, στην εξαίρεση από την εκποίηση, κατά τη σύγχρονη αντίληψη των συναλλαγών περιλαμβάνεται και ο βοηθητικός χώρος της ως άνω οικίας, ήτοι η αποθήκη. Και τούτο διότι ως κατοικία χαρακτηρίζεται εκείνη που χρησιμεύει για την κάλυψη των βασικών στεγαστικών αναγκών του οφειλέτη και της οικογένειας του (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 147) και στις ανάγκες αυτές θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι περιλαμβάνονται και εκείνες για την αποθήκευση αντικειμένων του οικιακού εξοπλισμού, προσωπικών ειδών, που δεν είναι άμεσης χρήσης. Εξάλλου, η εξαίρεση του βοηθητικού αυτού χώρου της κατοικίας είναι και προς το συμφέρον των πιστωτών, αφού στην κατωτέρω αντικειμενική αξία συμπεριλαμβάνεται και η αξία της αποθήκης, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα ήταν αδύνατο ή δύσκολο για τις πιστώτριες να ωφεληθούν από την εκποίηση την αξία του χώρου αυτού, λαμβανομένων υπόψη του είδους του ακινήτου και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας. (Ειρ. Πατρών 89/2012 δημ. ΝΟΜΟΣ). Η αιτούσα διαθέτει ακόμη, κατά ποσοστό % εξ αδιαιρέτου, το υπ'αριθμ. κυκλοφορίας όχημα, μάρκας , έτους πρώτης κυκλοφορίας 2002, 1.600 κ.εκ., - απορριπτόμενου του ισχυρισμού της αιτούσας περί κλοπής αυτού, ως αναπόδεικτου- το οποίο πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης καθόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, η πώληση του ποσοστού 50% εξ αδιαιρέτου δεν θα προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον. Αλλά περιουσιακά στοιχεία πρόσφορα για την ικανοποίηση των πιστωτών δεν διαθέτει η αιτούσα και συνεπώς, το Δικαστήριο πρέπει να προβεί σε ρύθμιση μηνιαίων καταβολών από τα εισοδήματα της για χρονικό διάστημα πέντε ετών προς μερική εξόφληση των οφειλών της. Αφού ληφθούν υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία, καθώς και τα έξοδα των βιοτικών αναγκών της, σε συνδυασμό με το προτεινόμενο από την ίδια σχέδιο διευθέτησης οφειλών ποσού 150,00 ευρώ μηνιαίως, η κάθε μηνιαία καταβολή πρέπει να ορισθεί στο ποσό των 220,00 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των οφειλών της. Ειδικότερα, για την πρώτη οφειλή (σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 44.163,07 ευρώ) η αιτούσα υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 62,28 ευρώ [44,163,07€ Χ 220,00€ : 156.004,61€], για τη δεύτερη οφειλή (σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 77.984,48 ευρώ) η αιτούσα υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό των 109,97 ευρώ μηνιαίως [77.984,48€ Χ 220,00€ : 156.004,61€], για την τρίτη οφειλή (σύμβαση στεγαστικού δανείου ποσού 18.184,28 ευρώ) η αιτούσα υποχρεούται να καταβάλλει το ποσό των 25,64 ευρώ μηνιαίως [18.184,28€ Χ 220,00€ : 156.004,δ1€], για την τέταρτη οφειλή (σύμβαση καταναλωτικού δανείου ποσού 7.889,16 ευρώ) η αιτούσα υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 11,13 ευρώ μηνιαίως (7.889,16€ Χ 220,00€ : 156.004,61€], και για την πέμπτη οφειλή (σύμβαση χρηματοδότησης ποσού 7,783,62) η αιτούσα υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των 10,98 ευρώ μηνιαίως (7.783,62€ Χ 220,00€ : 156.004,61€]. Από τις ανωτέρω μηνιαίες καταβολές για μία πενταετία θα καλυφθεί μόνο μέρος των απαιτήσεων της πιστώτριας και θα υπολείπεται ποσό 142,804,61 ευρώ. Για την ικανοποίηση δε του υπόλοιπου των οφειλών της αιτούσας οι ανωτέρω επί πενταετία καταβολές θα συνδυαστούν με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθρ. 9 παρ, 2 Ν.3869/2010 ρύθμιση, εφόσον δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων. Έτσι, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αντικειμενικής αξίας, που ανέρχεται στο ποσό των 52.062,36 ευρώ (63.802,20 η αντικειμενική αξία της οικίας + 1.275,75 η αντικειμενική της αποθήκης = 65.077,95 ευρώ Χ 80%). Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ποσό που θα καταβάλει η αιτούσα στα πλαίσια αυτού του σκέλους της ρύθμισης, θα ανέρχεται σε 216,92 ευρώ μηνιαίως για είκοσι έτη (20 έτη Χ 12 μήνες = 240 μήνες Χ 216,92 ευρώ). Από το ποσό αυτό θα ικανοποιηθεί προνομιακά η εμπραγμάτως εξασφαλισμένη πιστώτρια με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS A.E.». Οι ως άνω μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, καθόσον κρίνεται ότι πρέπει να παρασχεθεί και περίοδος χάριτος διαρκείας 5 ετών. Η απαλλαγή της αιτούσας από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών του έναντι των πιστωτών, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 ν. 3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της, οι οποίες προβλέπονται από την ρύθμιση για μηνιαίες καταβολές επί μία πενταετία, με τη επιφύλαξη όμως, της πραγματοποίησης των καθοριζομένων για τη διάσωση της κατοικίας της καταβολών, καθώς και με την επιφύλαξη της μεταβολής των εισοδημάτων της και της τυχόν τροποποίησης της παρούσας ρύθμισης. Κατόπιν όλων των παραπάνω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται άρθρο 8 παρ. του Ν 3869/2010. ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης πιστώτριας και αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση. ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις επί μία πενταετία μηνιαίες καταβολές της αιτούσας προς τις πιστώτριες στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220,00) ευρώ μηνιαίως, το οποίο θα διανέμεται συμμετρικά μεταξύ των οφειλών, κατά τα ποσά που αναφέρονται στο σκεπτικό και θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, ήτοι το διαμερίσματα του τρίτου υπέρ του ισογείου ορόφου, επιφανείας μετά των βοηθητικών χώρων 78,05 τ.μ., ΚΑΙ την υπογείου υποθήκη , επιφανείας 9,45 τ.μ. που βρίσκονται σε οικοδομή κείμενη στον Αγ. Ι. Ρέντη Αττικής, επί της οδού ……….. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσωση της κατοικίας της επί είκοσι (20) χρόνια το ποσό των διακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (216,92€) μηνιαίως. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα πέντε (5) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνεται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε, Κ. Τ.). Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στη Νίκαια, στις 15 Δεκεμβρίου 2015, σε έκτακτη, δημόσια και στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου, που οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι ήταν απόντες. Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.