142/2019 Μονομελές Πρωτοδικείο Καρδίτσας

Ανακοπή άρθρου 933 ΚΠολΔ περί ακύρωσης της προσβαλλόμενης έκθεσης αναγκαστικής έκθεσης ακινήτου, δυνάμει της οποίας επισπεύδεται πλειστηριασμός σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του καθ’ ου. Προθεσμία άσκησης εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την κατάσχεση βάσει του άρθρου 934 παρ. 1 περ. α΄ΚΠολΔ, γενομένου δεκτού ότι η εν λόγω προθεσμία τρέχει όχι μόνο από τη σύνταξη της κατασχετήριας έκθεσης αλλά και από την επίδοση αυτής στον οφειλέτη, για την περιφρούρηση του δικαιώματος άμυνας του καθ’ ου η εκτέλεση, ώστε να εξασφαλιστεί η επίσημη γνώση του για την κατάσχεση.Δεκτός ο λόγος ανακοπής περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της καθ’ ης πιστώτριας περί επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης κατ’ άρθρο 281 ΑΚ, προσβαλλόμενης της αρχής της αναλογικότητας, καθώς βάσει του άρθρου 951 παρ. 2 ΚΠολΔ, επιβάλλεται ο περιορισμός από την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη που ευρίσκονται σε δυσαναλογία προς την απαίτηση, εφόσον υπάρχουν άλλα αντικείμενα δεκτικά κατάσχεσης που υπερκαλύπτουν το ποσό της αξίωσης ή όταν υπάρχει άλλο πράγμα μικρότερης αξίας. Δεκτή η ανακοπή. Ακύρωση της προσβαλλόμενης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου λόγω φανερής δυσαναλογίας ανάμεσα στο ύψος της απαίτησης και της αξίας του προς εκπλειστηρίαση ακινήτου, κρίνοντας την προς εκτέλεση διαδικασία καταχρηστική και αντιβαίνουσα στην αρχή της αναλογικότητας ως μέτρο εξαιρετικής σκληρότητας και ως υπέρμετρα επαχθή πράξη.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 142/2019

{Αριθμός έκθεσης κατάθεσης ανακοπής: …../2019)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από το Δικαστή ……………….α, Πρωτόδικη, που ορίσθηκε από την Προϊστάμενη των Υπηρεσιών του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη Γραμματέα ……………… .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημοσία στο ακροατήριο του, την 15η Μαΐου 2019, για να δικάσει την από 28-33-2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης: ΜΕΙΜΠ78/29-03-2019 ανακοπή, μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΟΣ: ……………….. του Θωμά, κατοίκου …………. Καρδίτσας, με Α.Φ.Μ. ……………, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου, …………………., και κατέθεσε προτάσεις.

ΤΗΣ ΚΑΘ' ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία: «…………………………………………….», με ΑΦΜ

…………….., ως ειδικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία: «…………………………..», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός …………… αρ…., όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου, …………………………., του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Α.Μ.Δ.Σ.Α.:…….) και κατέθεσε προτάσεις.

Ο ανακόπτων, ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-03-2019 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης: ΜΕΙΜΠ…/2019, ανακοπή του, που ορίσθηκε να συζητηθεί, για τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το άρθρο 938 ΚΠολΔ, που προέβλεπε δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης λόγω άσκησης ανακοπής του άρθρου 933 του ίδιου Κώδικα κατόπιν σχετικής αίτησης, εκδικαζόμενης από το δικαστήριο της ανακοπής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, καταργήθηκε με τις νέες τροποποιήσεις που επέφερε" στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ο νόμος 4335/2015, Εξάλλου, στο νέο άρθρο 937 παρ.1 περ.β' ΚΠολΔ προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις άσκησης ένδικων μέσων κατά της απόφασης επί της ανακοπής, η άσκησή τους δεν αναστέλλει την πρόοδο της εκτέλεσης, εκτός αν το δικαστήριο του ένδικου μέσου πλέον, μετά από αίτηση αυτού που το άσκησε, υποβαλλόμενη και αυτοτελώς, δικάζοντας με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων διατάξει την αναστολή, με παροχή ή και χωρίς παροχή εγγύησης, εφόσον κρίνει ότι η ενέργεια της αναγκαστικής εκτέλεσης θα προξενήσει ανεπανόρθωτη βλάβη στον αιτούντα και πιθανολογεί την ευδοκίμηση του ένδικου μέσου. Ειδικά, όταν ζητείται η αναστολή πλειστηριασμού, η αίτηση αναστολής είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί το αργότερο πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Στη δε περίπτωση γ' της ίδιας παραγράφου του ως άνω άρθρου ορίζεται ότι, στην περίπτωση της άμεσης εκτέλεσης, το δικαστήριο της ανακοπής μπορεί να διατάξει την αναστολή της κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα. Υπό το προϊσχύον δίκαιο, αντίθετα, προβλεπόταν η δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριό στο οποίο εκκρεμούσε η ανακοπή μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επ’ αυτής (άρθρο 938 παρ.4 ΚΠολΔ, όπως ίσχυε προ της κατάργησής του με το ν. 4335/2015). Η άσκηση ένδικου μέσου κατά της απορριπτικής της ανακοπής απόφασης δεν μπορούσε να δικαιολογήσει χορήγηση αναστολής. Ο λόγος της σχετικής ρύθμισης συνίστατο στην ταχύτητα που πρέπει, έως κάποιο βαθμό, να διέπει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, βασική αρχή που θεωρήθηκε, εύλογα, κατόπιν στάθμισης των εκατέρωθεν συμφερόντων, ότι δεν επιτρέπει την καθυστέρηση της διαδικασίας της, όταν υπάρχει έστω και μία πρώτη οριστική κρίση επί της ανακοπής από το δικαστήριο. Οι νέες διατάξεις αλλάζουν σημαντικά το τοπίο στις δίκες περί αναστολής της εκτέλεσης και ο συνδυασμός τους οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσματα: Η άσκηση ανακοπής συνεχίζει να μην αναστέλλει την εκτελεστική διαδικασία, δεν παρέχεται, όμως, δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης, κατόπιν σχετικής αίτησης, λόγω άσκησης της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ και της εκκρεμοδικίας της σε πρώτο βαθμό. Προδήλως ο νεότερος νομοθέτης θεώρησε ότι αυτό δεν είναι καν αναγκαίο, αφού με τις προθεσμίες που έθεσε για τη συζήτηση και την έκδοση απόφασης επί της ανακοπής, σε συνδυασμό και με την προθεσμία -που έθεσε για τη διενέργειά του πλειστηριασμού, ο οποίος δεν μπορεί να

προσδιοριστεί πριν την παρέλευση επτά μηνών από την επιβολή της κατάσχεσης (άρθρα 954 παρ.2 και 993 παρ.2 ΚΠολΔ). προσδοκά ότι θα υπάρχει απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου επί της ανακοπής, πριν την ημέρα του πλειστηριασμού. Εμπλοκή μπορεί να υπάρξει, σε περίπτωση αναβολής της συζήτησης της ανακοπής ή σε περίπτωση καθυστέρησής της έκδοσης απόφασης επ’ αυτής, πράγμα που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι εφαρμοστές του δικαίου. Δυνατότητα αναστολής κατόπιν σχετικής αίτησης, εκδικαζόμενης κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, παρέχεται πλέον μόνο σε δεύτερο στάδιο, όταν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης που απορρίπτει την ανακοπή, οπότε και 6α έχει πλησιάσει η ημέρα ταυ πλειστηριασμού. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, τέθηκαν και προθεσμίες άσκησης της αίτησης αναστολής και έκδοσης της απόφασης από το δικαστήριο του ένδικου μέσου, όταν επίκειται πλειστηριασμός. Ωστόσο, επί άμεσης εκτέλεσης, οπότε δεν τίθεται ζήτημα μακρινού προσδιορισμού πλειστηριασμού ή εκτέλεσης με άλλο χρονοβόρο τρόπο, παρέχεται δυνατότητα αναστολής από το, πρωτοβάθμιο δικαστήριο αμέσως μετά την άσκηση της ανακοπής. Κρίσιμος χρόνος για την εφαρμογή των νέων διατάξεων θεωρείται ο χρόνος επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, που οδήγησε στην έναρξη της κύριας εκτελεστικής διαδικασίας (βλ Ε. Κιουπτσίδου, Ζητήματα από το δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης μετά τις τροποποιήσεις του ν. 4335/2015, ΕΣΔι, Σεμινάριο δικαστικών λειτουργών της 12-2015).

Με την κρινόμενη ανακοπή, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι σε βάρος του επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από την καθ' ης η ανακοπή {ανώνυμη τραπεζική εταιρία), με βάση την υπ' αριθ. 146/2018 Διαταγή πληρωμής της Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας, αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο της οποίας, με την κάτωθι αυτού από 15-2018 επιταγή προς πληρωμή, επιδόθηκε σ’ αυτόν στις 19-11-2018, καθώς και ότι η καθ' ης, δυνάμει της συνταχθείσας υπ’ αριθ. 1.510/11-02-2019 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, με έδρα το Πρωτοδικείο Λάρισας, …………….., προέβη ήδη σε αναγκαστική κατάσχεση της περιγραφόμενης ειδικότερα στο δικόγραφο ακίνητης περιουσίας του, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα ………………….. της Δημοτικής Ενότητας ………… του Δήμου Καρδίτσας. Ζητεί δε, για τους λόγους που αναλυτικά εκθέτει στο δικόγραφο, οι οποίοι ανάγονται σε ελάττωμα της κατασχετήριας έκθεσης και στην ίδια την απαίτηση, να ακυρωθεί η παραπάνω αναγκαστική κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του, άλλως να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η καθ: ης στα δικαστικά του έξοδα. Με τέτοιο περιεχόμενο και αίτημα η ανακοπή, φέρουσα το χαρακτήρα των αντιρρήσεων του άρθρου 933 ΚΠολΔ, κατά της αρξάμενης διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, έχει ασκηθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, κατά την κύρια βάση της, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 934 παρ.1 ττερ. α’ ΚΠολΔ (όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο ί άρθρο όγδοο του ν, 4335/2015), αφού η κατασχετήρια έκθεση επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 12-02-2019 και η ανακοπή ασκήθηκε μέσα σε 45 ημέρες από την επίδοση αυτή, με την κατάθεση του δικογράφου της, στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου στις 29-03-2019 και με την αυθημερόν επίδοσή της στην καθ’ ης (βλ. την υπ’ αριθ. 17888729-03-2019 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Καρδίτσας, ……………………., που προσκομίζει και επικαλείται ο ανακόπτων), δοθέντας ότι, για να αρχίσει να τρέχει η ως άνω προθεσμία των 45 ημερών του άρθρου 934 παρ.1 περ.α'ΚΠολΔ, δεν αρκεί η σύνταξη της κατασχετήριας έκθεσης, αλλά για την περιφρούρηση του δικαιώματος άμυνας του καθ’ ου η εκτέλεση θα πρέπει να συντελείται και η επίδοσή της στον τελευταίο, ώστε να εξασφαλιστεί η επίσημη γνώση του για την κατάσχεση (βλ Γέσιου - Φαλτσή, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως, Γεν. Μέρος, Β’ έκδοση, σελ 702, παρ. 28). Φέρεται δε αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπον, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι το δικαστήριο ταυ τόπου της εκτέλεσης, ενόψει και του ότι ο εκτελεστός τίτλος δεν έχει εκδοθεί από το ειρηνοδικείο (άρθρο 933 παρ.1 και 3 ΚΠολΔ), για να συζητηθεί κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. (άρθρο 937 παρ.3 ΚΠολΔ), Αντίθετα, όσον αφορά την επικουρική της βάση, είναι απορριπτέα ως μη νόμιμη, καθώς, σύμφωνα με την ως άνω μείζονα σκέψη, η άσκηση ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτελεστική διαδικασία και δεν παρέχεται, δυνατότητα αναστολής της εκτέλεσης, λόγω άσκησης της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ και της εκκρεμοδικίας της σε πρώτο βαθμό. Επιπλέον, το αίτημα περί κήρυξης της απόφασης, ως προσωρινά εκτελεστής είναι μη νόμιμο και απορριπτέο λόγω του διαπλαστικού χαρακτήρα αυτής. Επομένως, κατά τα μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα του λόγου της.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 281 ΑΧ, 116, 933 ΚΠολΔ και 25 παρ.3 του Συντάγματος προκύπτει ότι η πραγμάτωση με αναγκαστική εκτέλεση της απαίτησης του δανειστή κατά του οφειλέτη αποτελεί ενάσκηση ουσιαστικού δικαιώματος δημοσίου δικαίου. Ως εκ τούτου, λόγο της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ μπορεί να αποτελέσει και η προφανής αντίθεση της επισπευδόμενης διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης στα αντικειμενικά όρια της καλής πίστης ή των χρηστών ηθών ή του κοινωνικού ή οικονομικού σκοπού του δικαιώματος, που θέτει η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ. Κατά την έννοια της διάταξης αυτής, για να θεωρηθεί η άσκηση του δικαιώματος ως καταχρηστική, θα πρέπει η προφανής υπέρβαση των ορίων που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο οικονομικός ή κοινωνικός σκοπός του δικαιώματος να προκύπτει από την προηγηθείσα συμπεριφορά του δικαιούχου ή από την πραγματική κατάσταση που δημιουργήθηκε ή τις περιστάσεις που μεσολάβησαν ή από άλλα περιστατικά, τα οποία, χωρίς κατά νόμο να εμποδίζουν τη γέννηση ή να επάγονται την απόσβεση του δικαιώματος, καθιστούν μη ανεκτή την άσκησή του κατά τις περί δικαίου και ηθικής αντιλήψεις του μέσου κοινωνικού ανθρώπου (ΟλΑΠ 17/1995 ΕλλΔνη 1995, 1531, ΟλΑΠ 62/1990 ΕλλΔνη 1991, 501). Η καταχρηστικήσυμπεριφορά του φορέα του δικαιώματος εμφανίζεται υπό διάφορες μορφές, όπως με την ύπαρξη δυσαναλογίας μεταξύ του χρησιμοποιούμενου μέσου εκτέλεσης και του επιδιωκόμενου σκοπού. Ειδικά δε κατ' εφαρμογήν της διάταξης του άρθρου 951 παρ.2 ΚΠολΔ, που αποτελεί έκφανση της γενικής αρχής περί απαγόρευσης καταχρηστικής διαδικαστικής συμπεριφοράς και απηχεί την αρχή της αναλογικότητας, αποσκοπώντας στην αποτροπή της υπερβολικής καταπίεσης του οφειλέτη από την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που ευρίσκονται σε δυσαναλογία προς την απαίτηση, επιβάλλεται περιορισμός προς προστασία του οφειλέτη - καθ’ ου η εκτέλεση από τον κίνδυνο της κατάσχεσης και του πλειστηριασμού πραγμάτων περισσότερων από όσα απαιτούνται για την ικανοποίηση των δανειστών και των εξόδων της εκτέλεσης. Ο περιορισμός της καταχρηστικής άσκησης της αξίωσης για· αναγκαστική εκτέλεση εκδηλώνεται ως απειλή ακυρότητας της αναγκαστικής κατάσχεσης πράγματος του οφειλέτη αξίας δυσαναλόγως μεγαλύτερης από το ύψος της ουσιαστικής αξίωσης του επισπεύδοντος ή της κατάσχεσης ορισμένου πράγματος, όταν υπάρχουν άλλα αντικείμενα δεκτικά κατάσχεσης που υπερκαλύπτουν το ποσόν της εκτελούμενης αξίωσης ή όταν υπάρχει άλλο πράγμα κυριότητας του καθ’ ου μικρότερης αξίας, που υπερκαλύπτει την απαίτηση του επισπεύδοντος (ΟλΑΠ 1/2009 ΑρχΝ 2009, 708, ΟλΑΠ 49/2005 ΕλλΔνη 2006, 80, ΑΠ 385/2010 ΤΝΠ Νόμος, βλ και Βαθρακοκοίλη ό.π.. άρθρο 951, παρ. 13-14, σελ 664-665, Γέσιου – Φαλτσή ό.π., Γεν. Μέρος, σελ. 154 επ., 160 επ., 572 επ.). Στην περίπτωση αυτήν, ο καθ' ου η εκτέλεση δικαιούται να προβάλλει κατ’ αυτής αντιρρήσεις με ανακοπή και να ζητήσει τον περιορισμό της κατάσχεσης, το δε δικαστήριο της εκτέλεσης θα περιορίσει, χωρίς να ακυρώσει την κατάσχεση (ΕφΑΘ 715/2000 ΑρχΝ 2001,235).

Εν προκειμένω, με το πέμπτο λόγο της ανακοπής, ο ανακόπτων ισχυρίζεται ότι η επιβληθείσα αναγκαστική κατάσχεση σε βάρος της ακίνητης περιουσίας του, πρέπει να ακυρωθεί, διότι είναι προδήλως δυσανάλογη και καταχρηστική, αφού κατασχέθηκε το λεπτομερώς, περιγραφόμενο στο δικόγραφο, ακίνητο, δυσαναλόγως μεγάλης αξίας, συνολικού ύψους 182.000,00 ευρώ, σε σχέση με την απαίτηση της καθ' ης, ποσού 26.081,73 ευρώ, μολονότι ο ίδιος είναι κύριος ακινήτων μικρότερης αξίας, που θα μπορούσαν να κατασχεθούν, η δε επιβληθείσα σε βάρος του κατάσχεση θα μπορούσε να περιοριστεί με κατάσχεση άλλων περιουσιακών στοιχείων, η αξία των οποίων καλύπτει την αξίωση της καθ’ ης. Ο λόγος αυτός ανακοπής είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις πού περιέχονται στην αμέσως προηγούμενη μείζονα πρόταση της παρούσας. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί στη συνέχεια και από ουσιαστική άποψη.

Από όλα τα έγγραφα που προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα εξής πραγματικά περιστατικά: Σε βάρος του ανακόπτοντος επισπεύδεται αναγκαστική εκτέλεση από την καθ' ης η ανακοπή ανώνυμη τραπεζική εταιρία, με βάση την προσαγόμενη εκατέρωθεν με αριθμό 146/2018 Διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας,- με την οποία διατάχθηκε ο ανακόπτων να καταβάλει στην καθ’ ης το συνολικό ποσό των 25.364,84ευρώ, πλέον τόκων από την 25-04-2018 και εξόδων, για απαίτηση της καθ’ ης που πηγάζει από σύμβαση δανείου. Η εν λόγω Διαταγή πληρωμής, με την κάτωθι αυτής από 15-11-2018 επιταγή προς πληρωμή, επιδόθηκε στον ανακόπτοντα στις 18-11-2018, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο και επικαλούμενο από τον τελευταίο ακριβές αντίγραφο εξ απογράφου, με τη σχετική επισημείωση του δικαστικού επιμελητή στην πρώτη σελίδα αυτού. Με βάση τον πιο πάνω εκτελεστό τίτλο, η επισπεύδουσα - καθ' ης η ανακοπή, προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του ανακόπτοντος, η οποία του επιβλήθηκε, δυνάμει της προσβαλλόμενης με αριθμό 1510/11-02-2018 κατασχετήριας έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, με έδρα το Πρωτοδικείο Λάρισας, ……………………., για απαίτηση ύψους 26.081,73 ευρώ, προερχόμενη από την παραπάνω διαταγή πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων του κεφαλαίου, των νόμιμων τόκων, των δικαστικών εξόδων και των εξόδων της εκτέλεσης. Δυνάμει της προαναφερθείσας κατασχετήριας έκθεσης κατασχέθηκε, ειδικότερα, το παρακάτω ακίνητο, που ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα στον ανακόπτοντα: Οικόπεδο, έκτασης 812,00 τετραγωνικών μέτρων, διαιρετά και προς το Ανατολικό τμήμα του υπ' αριθμ.29 οικοπέδου, που βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας …………………, της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο κτήσεως χιλίων εξακοσίων σαράντα ενός τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εκατοστών (1.641,40) κατά δε πρόσφατη και ακριβή εμβαδομέτρηση, χιλίων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (1.624,00). Το τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 812,00 τ.μ. συνορεύει, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως ολόγυρα: Βόρεια σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων είκοσι εννέα (29,00) με κοινοτικό δρόμο πλάτους 10,00 μέτρων, Νότια και σε πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων είκοσι εννέα (29,00) με ιδιοκτησία …………………, Ανατολικά και σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων είκοσι οκτώ (28,00) με κοινοτικό δρόμο πλάτους 8,00 μέτρων και Δυτικά και σε πλευρά Ε-Β μήκους μέτρων είκοσι οκτώ (28,00), με υπόλοιπη ιδιοκτησία του ……………... Εντός του ανωτέρω οικοπέδου υπάρχει μία διώροφη οικοδομή, η οποία έχει κατασκευαστεί δυνάμει της υπ’ αριθμ. 406/έ000 οικοδομικής άδειας του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας και αποτελείται: 1) Από το ισόγειο με επιφάνεια 59,38 τ.μ. που αποτελείται από κουζίνα, καθιστικό, λουτρό, χωλ, αποθήκη, ένα δωμάτιο, το κλιμακοστάσιο επιφάνειας 13,58 τ.μ. (ήτοι συνολική επιφάνεια 72,96 τ.μ.) και ένα κλειστό χώρο στάθμευσης και 2) τον πρώτο όροφο με επιφάνεια 133,27 τ.μ. που αποτελείται από δύο δωμάτια, λουτρά, ένα υπνοδωμάτιο με WC, κουζίνα και σαλόνι. Γίνεται μνεία ότι κατά την επιτόπια μετάβαση της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, με έδρα το Πρωτοδικείο Λάρισας, ……………………., στον τόπο εκτέλεσης, διαπιστώθηκε ότι το τμήμα του προβλεπόμενου ισογείου γκαράζ επιφάνειας περίπου 40 τ.μ. έχει μετατραπεί σε οικία, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια παραμένει ως ανοιχτός στεγασμένος χώρος. Έχει κατασκευαστεί επίσης, χώρος σοφίτας επιφάνειας προσεγγιστικά ίσης με αυτής του ορόφου, ήτοι 133,27 τ.μ., ενώ το κτίριο εξωτερικά βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση και συντήρηση και διαθέτει διαμόρφωση στον περιβάλλοντα χώρο. Το ανωτέρω περιγραφόμενο και αναγκαστικώς κατασχεθέν ενυπόθηκο ακίνητο - οριζόντια ιδιοκτησία, εκτιμήθηκε από την ως άνω δικαστική επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, με έδρα το Πρωτοδικείο Λάρισας, ……………….., σύμφωνα με το άρθρο 995 παρ.1 εδάφιό 4 του ΚΠολΔ και με την έγγραφη εκτίμηση του προσληφθέντος, σύμφωνα με το Π.Δ. 59 ΦΕΚ Τ.Α./27-05-2016, από αυτήν πιστοποιούμενου εκτιμητή ακινήτων …………………., πολιτικού μηχανικού, με Αρ. Μητρώου Υπ. Οικ:………, κατοίκου Καρδίτσας, οδός ……………. αρ….., αντί του ποσού των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (182.000 ευρώ). Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού της ως άνω οριζόντιας ιδιοκτησίας ορίσθηκε από την ως άνω δικαστική επιμελήτρια το ποσό των εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων ευρώ (182.000 ευρώ). Ορίστηκε δε με την ίδια έκθεση, ως ημέρα διενέργειας του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού η 25η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10.00 έως 14.00 της ίδιας ημέρας. Περαιτέρω, λαμβανομένων υπόψη του κεφαλαίου της ως άνω απαίτησης της καθ’ ης, εκ ποσού 25.364,84 ευρώ (πλέον τόκων και εξόδων), για την οποία επισπεύδεται η εκτελεστική διαδικασία, της συνολικής αξίωσης της επισπεύδουσας, εκ ποσού 26.081,73 ευρώ, για την ικανοποίηση της οποίας επιβλήθηκε η προσβαλλόμενη αναγκαστική κατάσχεση και της παραπάνω εμπορικής αξίας (και τιμής πρώτης προσφοράς) του κατασχεμένου ακινήτου, εκ ποσού182.000,00 ευρώ, το Δικαστήριο κρίνει ότι η συνολική αξία του κατασχεθέντος ακινήτου, ύψους τουλάχιστον 182.000,00 ευρώ, είναι δυσαναλόγως μεγαλύτερη και, μάλιστα, σχεδόν, υπερπολλαπλάσια σε σχέση με το ύψος της εκτελούμενης απαίτησης της καθ' ης, ποσού 26.081,73 ευρώ κατά τα προλεχθέντα. Συνεπώς, η προκειμένη αναγκαστική εκτέλεση, εμφανιζόμενη ως μέτρο εξαιρετικής σκληρότητας για τον καθ’ ου η εκτέλεση οφειλέτη και υπερβαίνουσα τα ανεκτά όρια θυσίας του, προσκρούει στο άρθρο 281 ΑΚ και τυγχάνει - εξ αυτού του λόγου - υπέρμετρα επαχθής και κατ' επέκταση καταχρηστική για τον ανακόπτοντα, ως αντιβαίνουσα ευθέως στην αρχή της αναλογικότητας, η οποία αποτυπώνεται ειδικότερα στη διάταξη του άρθρου 951 παρ.2 ΚΠολΔ ως ιδιαίτερη έκφανση της αρχής της απαγόρευσης καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, σύμφωνα και με τα

διαλαμβανόμενα αναλυτικά στις νομικές αιτιολογίες της παρούσας. Τούτο συμβαίνει εν προκειμένω, διότι αποδείχθηκε ότι η ικανοποίηση της παραπάνω απαίτησης της καθ’ ης θα ήταν εφικτή με μόνη την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης, στο έτερο οικόπεδο, με ποσοστό κυριότητας 50%, του ανακόπτοντος, στη ………….., Μαγνησίας, εκτάσεως 310,00 τ.μ., αντικειμενικής αξίας, 19.809,00 ευρώ και εμπορικής αξίας, στο ύψος της ουσιαστικής αξίωσης του επισπεύδοντος ή με την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης, σε κάποιο ή κάποια, εκ των λοιπών επτά ακινήτων (αγροτεμαχίων), πλήρους κυριότητας 100%, του ανακόπτοντος, έκτασης 30.800 τ.μ, 39.000 τ.μ., 28.500 τ.μ., 10.000 τ.μ., 10.400 τ.μ., 6.000 τ.μ. και 3.500 τ.μ., που βρίσκονται εντός της Τοπικής Κοινότητας ……………., της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, των οποίων η εμπορική αξία, κυμαίνεται στο ύψος της ουσιαστικής αξίωσης του επισπεύδοντας, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη και επικαλούμενη από τον ανακόπτοντα με ημερομηνία έκδοσης πράξης:28-08-2018 της δήλωσης ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων του (ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει ο λόγος αυτός της ανακοπής να γίνει δεκτός, ως βάσιμος και κατ' ουσίαν, γενομένης έτσι δεκτής και της ένδικης ανακοπής, ως ουσιαστικά βάσιμης. Τέλος, πρέπει να καταδικαστεί η καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, λόγω της ήττας της στη δίκη αυτή (άρθρο 178 ΚΠολΔ), κατά’ τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή: κατά το κύριο αίτημά της.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ την με αριθμό 1510/11-02-2018 κατασχετήρια έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, με έδρα το Πρωτοδικείο Λάρισας, ……………………, δυνάμει της οποίας κατασχέθηκε, ειδικότερα, το παρακάτω ακίνητο, που ανήκει, κατά πλήρη κυριότητα στον ανακόπτοντα: Οικόπεδο, έκτασης 812,00 τετραγωνικών μέτρων, διαιρετό και προς το Ανατολικό τμήμα του υπ αριθμ.29 οικοπέδου, που βρίσκεται εντός της Τοπικής Κοινότητας ………………., της Δημοτικής Ενότητας Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο κτήσεως χιλίων εξακοσίων σαράντα ενός τετραγωνικών μέτρων και σαράντα εκατοστών (1.641,40) κατά δε πρόσφατη και ακριβή εμβαδομέτρηση, χιλίων εξακοσίων είκοσι τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (1.624,00). Το τμήμα οικοπέδου εκτάσεως 812,00 τ.μ. συνορεύει, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως ολόγυρα: Βόρεια σε πλευρά Β-Γ μήκους μέτρων είκοσι εννέα (29,00) μέ κοινοτικό δρόμο πλάτους 10,ΟΟ^δέτρων, Νότια και σε πλευρά Δ-Ε μήκους μέτρων είκοσι εννέα (29,00) με ιδιοκτησία ………………….., Ανατολικά και σε πλευρά Γ-Δ μήκους μέτρων είκοσι οκτώ (28,00) με κοινοτικό δρόμο πλάτους 8,00 μέτρων και Δυτικά και σε πλευρά Ε-Β μήκους μέτρων είκοσι οκτώ (28,00), με υπόλοιπη ιδιοκτησία ……………….. Εντός του ανωτέρω οικοπέδου υπάρχει μία διώροφη οικοδομή, η οποία έχει κατασκευαστεί δυνάμει της υπ' αριθμ. 406/2000 οικοδομικής άδειας του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησής Καρδίτσας και αποτελείται: 1) Από το ισόγειο με επιφάνεια 59,38 τ.μ. που αποτελείται από κουζίνα, καθιστικό, λουτρό, χωλ, αποθήκη, ένα δωμάτιο, το κλιμακοστάσιο επιφάνειας 13,58 τ.μ. (ήτοι συνολική επιφάνεια 72,96 τ.μ.) και ένα κλειστό χώρο στάθμευσης και 2) τον πρώτο όροφο με επιφάνεια 133,27 τ.μ. που αποτελείται από δύο δωμάτια, λουτρό, ένα υπνοδωμάτιο με WC, κουζίνα και σαλόνι. Γίνεται μνεία ότι κατά την επιτόπια μετάβαση της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Λάρισας, με έδρα το Πρωτοδικείο Λάρισας, ………………., στον, τόπο εκτέλεσης, διαπιστώθηκε ότι το τμήμα του προβλεπόμενου ισογείου-γκαράζ-επιφάνειας περίπου 40-τ.μ.. έχει μετατραπεί σε οικία, ενώ η- υπόλοιπη επιφάνεια παραμένει ως ανοιχτός στεγασμένος χώρος. Έχει κατασκευαστεί επίσης, χώρος σοφίτας επιφάνειας κατά προσέγγιση ίσης με αυτής του ορόφου, ήτοι 133,27 τ.μ., ενώ το κτίριο εξωτερικά βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση και συντήρηση και διαθέτει διαμόρφωση στον περιβάλλοντα χώρο.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης στα δικαστικά έξοδα του ανακόπτοντος, το οποίο ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣ1ΕΥΘΗΚΕ, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στην Καρδίτσα, την 24η Σεπτεμβρίου 2019.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.