122/2017 Ειρ. Αχαρνών

Διαγραφή 97% του χρέους σε δανειολήπτη χωρίς ακίνητη περιουσία . Δανειολήπτρια με συνολικές οφειλές ύψους 91.556,63 ευρώ υποχρεώθηκε να καταβάλλει μόνο το ποσό των 3.000 ευρώ σε 60 μηνιαίες δόσεις και απαλλάχθηκε από το υπόλοιπο χρέος των 88.556,63 ευρώ. Το συνολικό κούρεμα του χρέους της φτάνει το 97%:

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣIΑΣ (Ν.3869/2010)

Αριθμός Απόφασης 122/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Δόκιμη Ειρηνοδίκη Αχαρνών και τη Γραμματέα . Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 30.11.2016 για να δικάσει την υπόθεση: Του αιτούντος: του , κατοίκου , οδός , αρ. , με ΑΦΜ: , ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Της καθ'ης η αίτηση: ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία , που εδρεύει στην Αθήνα, οδός , αρ. , νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της . Ο αιτών ζητεί να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν η από 14.05.2012 αίτηση του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης δικογράφου /2012 και προσδιορίσθηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 10.02.2016, οπότε και αναβλήθηκε και προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εγγράφηκε στο πινάκιο. Αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση από τη σειρά του αντίστοιχου πινακίου και άκουσε όσα περιλαμβάνονται στα σχετικά πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των άρθρων 747 παρ. 2, 741, 216 παρ. 1 ΚΠολΔ και του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, προκύπτει ότι για να είναι ορισμένη η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτήν: α) της μόνιμης και γενικής αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του φυσικού προσώπου που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα, αναφέροντας και το επάγγελμα του, ώστε να αξιολογηθεί εάν έχει την εμπορική ιδιότητα-πτωχευτική ικανότητα, β) της κατάστασης της περιουσίας του οφειλέτη και των εισοδημάτων του ιδίου και του συζύγου του, γ) της κατάστασης των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, δ) του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών του που να λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών του όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη και ε) του αιτήματος υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και ρύθμισης των οφειλών του, ενώ για το ορισμένο της ανωτέρω αίτησης δεν απαιτείται κάποιο άλλο στοιχείο (ΜΠρΚορινθ 187/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΚοζ 398/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Λαμβάνοντας δε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκούσιας δικαιοδοσίας, τα δημόσιας εμβέλειας συμφέροντα που εξυπηρετεί, την εφαρμογή του ανακριτικού συστήματος και την ελαστικότητα των κανόνων που την διακρίνει, την δυνατότητα μεταβολής του αιτήματος, αλλά και τη συμπλήρωση του, με τις προτάσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου (άρθρα 115 παρ. 3, 744, 745, 751 και 759 παρ. 3 ΚΠολΔ), συνάγεται ότι δεν απαιτείται πανηγυρική διατύπωση των ανωτέρω στοιχείων και του αιτήματος, αλλά μπορούν να περιέχονται οπουδήποτε στο δικόγραφο, το οποίο θα εκτιμηθεί με ευρύτερη θεώρηση, καθώς επίσης μπορούν να συμπληρωθούν στοιχεία προς αποφυγή της πραγματικής αοριστίας (ΕιρΑλεξανδ 19/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω για την πληρότητα της αίτησης δεν χρειάζεται να αναφέρεται σε αυτή το μηνιαίο κόστος διαβίωσης του οφειλέτη και της οικογενείας του, το οποίο θα προκύψει από τις αποδείξεις (βλ, Αθανασίου Γ. Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, τρίτη έκδοση, εκδόσεις Σάκκουλα 2014, σελ. 133) και θα εκτιμηθεί από το Δικαστήριο με βάση τα προσκομιζόμενα σχετικά έγγραφα και τα διδάγματα της κοινής πείρας, ενόψει και του γεγονότος ότι ο Ν. 3869/2010 δεν απαιτεί την αναφορά των δαπανών διαβίωσης του οφειλέτη, αλλά την παράθεση των περιουσιακών του στοιχείων και των εισοδημάτων του ιδίου και του συζύγου του. Λοιπά στοιχεία, όπωςο χρόνος ανάληψης των δανειακών υποχρεώσεων από τον οφειλέτη, τα αίτια της πολλαπλής δανειοδότησης-υπερδανεισμού του, οι συγκυρίες που τον οδήγησαν στην αδυναμία πληρωμής των χρεών του, η εισοδηματική κατάσταση του κατά το χρόνο ανάληψης των δανειακών υποχρεώσεων του, καθώς και το ακριβές χρονικό σημείο από το οποίο αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις δανειακές του υποχρεώσεις, δεν αποτελούν απαιτούμενα στοιχεία για το ορισμένο της αίτησης κατ' άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, αλλά ανάγονται στην ουσιαστική βασιμότητα της και αποτελούν αντικείμενο απόδειξης (ΕιρΑλεξανδ 13/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕιρΔυμ 27/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕιρΚαλύμνου 1/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Ειδικότερα, από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, δεν προκύπτει ότι απαιτείται για το ορισμένο της αίτησης η αναφορά του χρόνου ανάληψης της υπό ρύθμιση οφειλής, αλλά αρκεί η επίκληση της ανάληψης της σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης, χωρίς να απαιτείται ο προσδιορισμός του χρόνου σύναψης των εν λόγω δανειακών συμβάσεων, που μπορεί να προκύψει από τις αποδείξεις (ΜΠρΔράμας 336/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Εάν ο πιστωτής μίας τέτοιας οφειλής, ο οποίος γνωρίζει το χρόνο ανάληψης των οφειλών έχοντας την απαιτούμενη προς τούτο υποδομή, επιθυμεί να αποκλείσει την εφαρμογή του Ν. 3869/2010 ως προς αυτήν, θα προβάλλει το σχετικό ισχυρισμό φέροντας και το βάρος απόδειξης του. Επιχείρημα υπέρ της ανωτέρω θέσης αντλείται και εκ του γεγονότος ότι στην υποχρέωση των πιστωτικών ιδρυμάτων χορήγησης στους δανειολήπτες κατάστασης των οφειλών τους κατά κεφάλαιο, έξοδα, ο νομοθέτης δεν συμπεριέλαβε και την υποχρέωση αναφοράς του χρόνου ; των συμβάσεων ή ανάληψης των σχετικών οφειλών (ΕιρΠολυγ 64/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Με την υπό κρίση αίτηση και κατ1 εκτίμηση του δικογράφου της, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς την ανωτέρω πιστώτρια του και εκθέτοντας την επαγγελματική, εισοδηματική, περιουσιακή, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του, αιτείται: α) να επικυρωθεί το προτεινόμενο στην αίτηση σχέδιο διευθέτησης οφειλών, β) επικουρικά, σε περίπτωση μη επίτευξης δικαστικού συμβιβασμού να διαταχθεί η ρύθμιση των οφειλών του. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπο εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 739 ΚΠολΔ), εφόσον για το παραδεκτό της τηρήθηκε η προβλεπόμενη προδικασία καί προσκομίστηκαν εμπρόθεσμα τα έγ-γραφα, σύμφωνα με τα άρθρα 2, 4, 5 και 7 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυαν κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης. Ειδικότερα: α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβι¬βασμού, που προβλεπόταν από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 (όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης), με τη διαμεσολάβηση προσώπου από αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το Νόμο (άρθρο 2 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης), ο οποίος όμως απέτυχε, όπως βεβαιώνεται στην από 04.05.2012 βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού της «ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ», β) η αίτηση κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου την 05.06.2012, ήτοι μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης) από την ως άνω αναφερόμενη αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού, γ) κατατέθηκαν εμπροθέσμως στο φάκελο που τηρείται στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου τα έγγραφα του άρθρου 4 παρ. 2 & 4 του Ν. 3869/2010 (όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης), ήτοι η ως άνω αναφερόμενη βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, η υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων που προβλέπο¬νται στις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακινήτων του στις οποίες τυχόν προέβη κατά την τελευταία τριετία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ, 2β" του Ν. 3869/2010 (όπως ίσχυε κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης) και τα έγγραφα σχετικά με την κατάσταση της περιουσίας του, των εισοδημάτων του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους και δ) απέτυχε ο δικαστικός συμβιβασμός των άρθρων 5 παρ. 1 και 7 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 (όπως ίσχυαν κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης), διότι δεν έγινε δεκτό από την πιστώτρια του αιτούντος το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών του (βλ. τις εμπροθέσμως κατατεθείσες έγγραφες παρατηρήσεις της). Επιπροσθέτως, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, κατ' άρθρο 13 του Ν. 3869/2010, διαπιστώθηκε ότι δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση του αιτούντος για ρύθμιση των οφειλών του ατό παρόν Δικαστήριο ή σε άλλο Ειρηνοδικείο της Χώρας και δεν έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση με απαλλαγή από τις οφειλές του (βλ, τη με αριθμό 148/23.01.2017 βεβαίωσης της Προϊσταμένης του Τμήματος Ρύθμισης Οφειλών του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Περαιτέρω, σύμ¬φωνα με τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, η υπό κρίση αίτηση είναι ορισμένη, :;• απορριπτόμενης της ένστασης αοριστίας που υπέβαλε η πιστώτρια, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 και 9 του Ν. 3869/2010, εκτός από το αίτημα να επικυρωθεί ΤΟ σχέδιο διευθέτησης οφειλών, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο, αφού η επικύρωση του σχεδίου διευθέτησης οφειλών δεν αποτελεί αντικείμενο της αίτησης του άρθρου 4 παρ1 του N.3869/2010, αλλά νόμιμη συνέπεια της ελεύθερης συμφωνίας των διαδίκων, στην περίπτωση που κανένας πιστωτής δεν προβάλει αντιρρήσεις για το αρχικό ή το τροποποιημένο σχέδιο διευθέτησης οφειλών ή συγκατατίθενται όλοι σε αυτό, οπότε ο Ειρηνοδίκης αφού διαπιστώσει την κατά τα άνω επίτευξη συμβιβασμού, με απόφαση του επικυρώνει το σχέδιο ή το τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο από την επικύρωση του αποκτά ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το Δικαστήριο, στο δικονομικό στάδιο από την κατάθεση της αίτησης στην Γραμματεία του Δικαστηρίου μέχρι την συζήτηση δεν έχει την εξουσία να υποχρεώσει σε συμβιβασμό τους διαδίκους ή τους πιστωτές και συνεπώς το εν λόγω αίτημα δεν έχει νόμιμη βάση (ΕιρΚορ 89/2013 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επομένως, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της. Η πιστώτρια, με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά της δημόσιας συνεδρίασης του και με τις έγγραφες προτάσεις της και κατ' εκτίμηση τους, υπέβαλε, εκτός της ένστασης αοριστίας για την οποία έγινε μνεία ανωτέρω,: α) Την ένσταση δόλου, επικαλούμενη ότι ο αιτών γνώριζε ότι η αδυναμία πληρωμής των χρεών του, που διαρκώς διογκώνονταν, αποτελούσε ένα ενδεχόμενο που η πραγμάτωση του παρουσίαζε αυξημένη πιθανότητα και το αποδέχτηκε, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις έγγραφες προτάσεις της. Η ένσταση αυτή είναι ορισμένη (άρθρο 262 παρ. 1 ΚΠολΔ) και νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 1 του Ν. 3869/2010, και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, β) Την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, επικαλούμενη ότι η δανειακή σύμβαση του στεγαστικού δανείου του αιτούντος εκτείνεται σε μεγάλη χρονική διάρκεια, αυτής των 36 ετών και έχει κατανεμηθεί σε 432 συνεχείς μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις με ευνοϊκούς όρους, ώστε καλοπίστως συμπεριφερόμενος θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και ότι ως εκ τούτου η πρόταση του αιτούντος αποτελεί καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος του για ρύθμιση της οφειλής του, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στις έγγραφες προτάσεις της. Η ένσταση αυτή είναι ορισμένη (άρθρο 262 παρ. 1 ΚΠολΔ), αλλά κατά το μέρος που στρέφεται κατά της άσκησης της υπό κρίση αίτησης πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, διότι η απαγόρευση της άσκησης του δικαιώματος που ορίζει το άρθρο 281 ΑΚ, με τους όρους που αυτό προβλέπει, είναι παραδεκτή μόνο για δικαίωμα, το οποίο απορρέει από διατάξεις ουσιαστικού δικαίου και όχι από διατάξεις δικονομικές (ΑΠ 1006/1999 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 392/1997 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΠειρ 357/2005 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΜΠρΛαμ 65/2016 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕιρΑλεξανδ 13/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕιρΑμαρ 447/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕιρΚορ 121/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕίρΣαμ 82/2012 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Κατά το μέρος που αφορά τους πραγματικούς ισχυρισμούς που αφορούν στο περιεχόμενο της είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 281 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της. Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος του αιτούντος, η οποία εξετάστηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και της οποίας η κατάθεση εμπεριέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, και από την δέουσα εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, καθώς και από εκείνα που απλώς προσκομίζονται στο Δικαστήριο χωρίς να γίνεται επίκληση τους (βλ. Αρβανιτάκη σε Κεραμέα-Κονδύλη-Νίκα, Ερμηνεία ΚΠολΔ II, εκδόσεις Σάκκουλα 2000, άρθρο 759 αρ. 1 σελ. 1507 και Βασ. Αντ, Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Ερμηνευτική - Νομολογιακή Ανάλυση κατ' άρθρο, τόμος Δ', Αθήνα 1996, άρθρο 759 αρ. 5 σελ. 453), σε συνδυασμό και με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (άρθρα 744 και 759 παρ, 3 ΚΠολΔ), από τα δικαστικά τεκμήρια και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρα 741, 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), αλλά και από την εν γένει διαδικασία, αποδεικνύονται τα κάτωθι: Ο αιτών, κάτοικος , γεννηθείς το έτος 1959, είναι έγγαμος με την του , γεννηθείσα το έτος 1968, και έχει δύο τέκνα, γεννηθέντα το έτος 1988 και το έτος 1992 αντίστοιχα (βλ. το υττ'αριθμ. πρωτ. 61081/30.11.2016 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ). Κατά το χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αίτησης ο αιτών ήταν άνεργος (βλ. την υπ'αριθμ. 909838 κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ) και η σύζυγος του ήταν επίσης άνεργη (βλ. την υπ' αρ.πρωτ. 22/2016/000030157949/23.11.2016 βεβαίωση ΟΑΕΔ). Κατά το χρόνο συζήτησης της υπό κρίση αίτησης, ο αιτών εργάζεται στο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγουσα την 23.06.2017 με μεικτές μηνιαίες αποδοχές ποσού €586,08 ευρώ (βλ. την με ημερομηνία 21.10.2016 αναγγελία έναρξης απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα) και η σύζυγος του αιτούντος εργάζεται στο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου λήγουσα την 23.06.2017 με μεικτές μηνιαίες αποδοχές ποσού €586,08 ευρώ (βλ. την με ημερομηνία 21.10.2016 αναγγελία έναρξης απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα). Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος για το οικονομικό έτος 2005 ήταν €9.329,77, για το οικονομικό έτος 2006 ήταν €11,877,00, για το οικονομικό έτος 2007 ήταν €20.500,00, για το οικονομικό έτος 2008 ήταν €20.200,00, για το οικονομικό έτος 2009 ήταν €20.791,20, για το οικονομικό έτος 2010 ήταν €12.113,00, για το οικονομικό έτος 2011 ήταν μηδενικό, για το οικονομικό έτος 2012 ήταν €1.638,40, για το οικονομικό έτος 2013 ήταν μηδενικό, για το οικονομικό έτος 2014 ήταν €4.207,56, για το φορολογικό έτος 2014 ήταν €0,86, για το φορολογικό έτος 2015 ήταν €3.373,64 (βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2005, εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2006, εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2007, εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2008, εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2009, εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2010, εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2011, εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2012 εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2013, εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικού έτους 2014 εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2014, εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2015). Επιπρόσθετα, ο αιτών δεν έχει ακίνητη περιουσία (βλ, βεβαίωση δηλωθείσας περιουσιακής; κατάστασης, όπως έχει δηλωθεί την 01.01.2015). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι ο αιτών σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή της υπό κρίση αίτησης, μη υπάρχοντος αντίθετου ισχυρισμού της καθ' ης η αίτηση πιστώτριας, είχε αναλάβει έναντι της καθ* ης η αίτηση πιστώτριας την κάτωθι οφειλή, η οποία είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη και ο εκτοκισμός της συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι την έκδοση απόφασης (άρθρο 6, παρ. 3 του Ν. 3869/2010), ήτοι οφειλή εκ της υπ' αριθμ. /2008 σύμβασης στεγαστικού δανείου, η οποία στις 11.01.2016 ανερχόταν στο συνολικό ποσό των €91.556,63 ευρώ (βλ. την Α.Π.; 0009581/15.01.2016 κατάσταση οφειλών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ). Ενόψει των ως άνω εκτεθέντων, καθίσταται σαφές ότι εξαιτίας της μείωσης των οικογενειακών εισοδημάτων του αιτούντος σε συνδυασμό με την αντιστρόφως ανάλογη αύξηση του κόστους ζωής και των δαπανών διαβίωσης του ιδίου και της οικογένειας του, αδυνατεί αυτός να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των ληξιπρόθεσμων δανειακών του υποχρεώσεων προς την καθ' ης η αίτηση πιστώτρια του. Συνεπεία των ανωτέρω, η σχέση ρευστότητας του αιτούντος προς την ληξιπρόθεσμη οφειλή του, αφού ληφθούν υπόψη και οι απαιτούμενες δαπάνες για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών ταυ ιδίου και της οικογένειας του, είναι αρνητική, υπό την έννοια ότι η ρευστότητα του δεν του επιτρέπει, να ανταποκριθεί στον όγκο της οφειλής του και συνάμα στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών του, η δε αρνητική αυτή σχέση μεταξύ της ρευστότητας και της οφειλής δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον, καθόσον οι μηνιαίες ανάγκες δεν προβλέπεται να περιοριστούν. Τούτων λεχθέντων, καθίσταται σαφές ότι συντρέχει, στην προκειμένη περίπτωση, μόνιμη και γενική αδυναμία του αιτούντος για την πληρωμή της ληξιπρόθεσμης οφειλής του. Με βάση τα ως άνω πραγματικά περιστατικά, το Δικαστήριο άγεται στην κρίση ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010, καθώς πρόκειται για φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα και έχει περιέλθει σε μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής της ληξιπρόθεσμης χρηματικής οφειλής του. Παράλληλα, δεν αποδείχθηκε από την καθ' ης η αίτηση πιστώτρια ότι ο αιτών με τις πράξεις ή παραλείψεις του επεδίωκε την αδυναμία των πληρωμών του ή προέβλεψε ότι οδηγείται σε αδυναμία πληρωμών και δεν άλλαξε συμπεριφορά αποδεχόμενος το αποτέλεσμα αυτό. Επομένως, η αδυναμία αυτή του αιτούντος δεν οφείλεται σε δόλο, όπως προέβαλε η καθ ης η αίτηση πιστώτρια, και ως εκ τούτου η ένσταση της πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ' ουσίαν. Περαιτέρω, η υποβληθείσα από την πιστώτρια ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη κατ' ουσίαν, διότι η επιδίωξη για ρύθμιση της οφειλής του αιτούντος υπό τα ως άνω πραγματικά περιστατικά δεν συνιστά κατάχρηση δικαιώματος, καθώς η άσκηση αυτού του δικαιώματος του δεν έρχεται σε αντίθεση με την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, αλλά κρίνεται ότι είναι απολύτως σύμφωνη με το γράμμα και το πνεύμα TΟU Ν. 3869/2010 και δεν ασκείται άσκοπα, αλλά σύμφωνα με το σκοπό των διατάξεων του και σύμφωνα με τους ηθικούς κανόνες που χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά του μέσου συνετού ανθρώπου.

Κατόπιν των ανωτέρω, αποδεικνύεται ότι συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 και τη ρύθμιση της οφειλής του σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε κατά την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4161/2013, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν. 4161/2013 και το άρθρο 2 παρ. 5 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α.4 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015, που προβλέπει μηνιαίες καταβολές για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε ετών κατά την κρίση του Δικαστηρίου.

Επομένως, η ρύθμιση της οφειλής του αιτούντος θα γίνει με μηνιαίες καταβολές απευθείας προς την καθ' ης η αίτηση πιστώτρια του, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ, 2 του Ν. 3869/2010 και αφού ληφθούν υπόψη τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά και συγκεκριμένα η ηλικία του αιτούντος, η επαγγελματική, εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση του, το μηνιαίο κόστος των βιοτικών αναγκών του και το ύψος της οφειλής του, η μηνιαία καταβολή ταυ αιτούντος προς την καθ' ης η αίτηση πιστώτρια του πρέπει να οριστεί στο ποσό των πενήντα ευρώ (50,00€) για χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μήνες), το οποίο κατά την κρίση του Δικαστηρίου είναι εύλογο και δύναται να διαθέσει ο αιτών. Το ανωτέρω ποσό θα καταβάλλεται από τον αιτούντα εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, απευθείας στην καθ' ης πιστώτρια για την οφειλή εκ της υπ' αριθμ. /2008 σύμβασης στεγαστικού δανείου. Μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών στο τέλος αυτής της ρύθμισης και εκ του συνόλου της οφειλής του αιτούντος προς την καθ' ης η αίτηση πιστώτρια του, ττου ανέρχεται στο ποσό των €91.556,63 ευρώ, ο αιτών θα έχει καταβάλλει συνολικά στην καθ' ης η αίτηση πιστώτρια του το ποσό των €3.000,00 ευρώ (=€50,00 Χ 60 μήνες).

Κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της και να ρυθμιστεί η οφειλή του αιτούντος κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας. Η δε απαλλαγή του αιτούντος από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής του έναντι της πιστώτριας του, θα επέλθει, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, με μεταγενέστερη αίτηση του που κοινοποιείται στην πιστώτρια του και η οποία θα υποβληθεί στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση από τον αιτούντα των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

Ρυθμίζει την οφειλή του αιτούντος προς την καθ' ης η αίτηση πιστώτρια του με την υποχρέωση του αιτούντος να καταβάλει μηνιαίως το ποσό των πενήντα (€50,00) ευρώ για χρονικό διάστημα πέντε ετών (60 μήνες) εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την δημοσίευση της παρούσας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού στις Αχαρνές, την 4/4/2017 με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους αυτών δικηγόρους.

Η ΔΟΚΙΜΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.