1066/2016 Ειρ. Αθηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘHNΩΝ

Αριθμός 1066/Φ2483/ 2016

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας Ν.3869/2010)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη και τη γραμματέα . Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 1 Νοεμβρίου 2016 για να δικάσει την εξής υπόθεση : Της αιτούσας: του κατοίκου Ζωγράφου Αττικής, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Τσουκαλά, και Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών , οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [ άρθρα 5 Ν. 3869 / 2010 και 748 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ. ] και είναι: 1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « », που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, και 2, η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « » , η οποία εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της , Η αιτούσα κατέθεσε την, από 25-5-2015 , αίτηση της, η οποία, γράφτηκε στα σχετικά βιβλία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης /2015 και της οποίας συζήτηση ορίστηκε η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας ημερομηνία, μετ' αναβολή από την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 29-1-2016, κατά την οποία εμφανίστηκαν οι διάδικοι, όπως παραπάνω σημειώνεται. Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά. Το Δικαστήριο αφού άκουσε όσα περιέχονται στα πρακτικά,

ΜΕΛΕΊΉΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 9558Β/2015 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών που προσκομίζει κι επικαλείται η αιτούσα, αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην πρώτη καθ ης πιστώτρια, όμως αυτή δεν εμφανίσθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε με τη σειρά της από το πινάκιο. Πρέπει, συνεπώς, να δικαστεί ερήμην, να προχωρήσει, ωστόσο, η συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 § 2 περ. 1 ΚΠολΔ). Με την υπό κρίση αίτηση της, η αιτούσα, η οποία είναι συνταξιούχος, επικαλούμενη ότι δεν έχει εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου στερείται πτωχευτικής ικανότητος και ότι έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών της, ζητά : α) τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι της πιστώτριας της που περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση, β) την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ακινήτου της , που περιγράφεται λεπτομερώς βάσει της, περιεχόμενης στην αίτηση, πρότασης εκκαθάρισης. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση παραδεκτά εισάγεται ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010), Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας της και των εισοδημάτων της, β) των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ακινήτου της κατά την τελευταία τριετία, μη ! απαιτούμενης πλέον, μετά την τροποποίηση του άρθρου 2 του Ν. 3869/2010 από την παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4161/2013, της προσφυγής του οφειλέτη σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, προκειμένου να εκκινήσει τη διαδικασία της δικαστικής διευθετήσεως της αφερεγγυότητας της. . Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 Ν. 3869/2010) . Περαιτέρω η ένδικη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. Ι του Ν. 3869/2010, είναι αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 4 του Ν. 3869/2010,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του Ν. 4161/2013, του άρθρου 5 του Ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 4161/2013, του άρθρου 8 του Ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 του Ν, 4161/2013, του άρθρου 9 του Ν. 3869/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 17 του Ν. 4161/2013, και του άρθρου 11 του Ν.3 869/2010, μη ούσας σε κάθε περίπτωση απαραίτητης της εξειδίκευσης των λόγων για τους οποίους κάθε οφειλέτης περιήλθε σε οικονομική αδυναμία, ούτε της αναφοράς του κόστους διαβίωσης αυτού, ούτε εκείνων των γεγονότων από τα οποία προκύπτει η μονιμότητα της αδυναμίας πληρωμής κάθε αιτούντος, τα οποία συνιστούν αντικείμενο απόδειξης (Αθ. Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδοση 2012, σελ. 51 παρ. 8, 14 και 15, Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64~Ανάτυπο σελ. 1477, ΕιρΘεσ. 5105/2011, 6546/2011 δημ. σε Νόμος, Ειρ.Ελευσίνας 15/2013 ΤΝΠ/ΔΣΑ), αρκούσης της επίκλησης της μονιμότητας αυτής της αδυναμίας. Ως εκ τούτου η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτόμενης της ένστασης περί αοριστίας που πρότεινε η παριστάμενη καθ ης πιστώτρια, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9, 19 και 11 του ίδιου νομού, όπως διαμορφώθηκαν μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο νόμος 4161/2013. i Πρέπει συνεπώς, η αίτηση να ερευνηθεί και κατά την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Η αιτούσα ηλικίας 72 ετών, κατά το χρόνο συζήτησης της αίτησης, είναι συνταξιούχος του ΙΚΑ, λαμβάνουσα σύνταξη χηρείας, η οποία ανέρχεται σε 1.061 ευρώ. Διαμένει μαζί με την ενήλικη κόρη της σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, επιφάνειας 73 τμ, που βρίσκεται σε πολυκατοικία κείμενη επί της οδού αρ. στην περιοχή . Η αιτούσα, δεν εργάστηκε ποτέ κατά το παρελθόν. Τα δε έξοδα διαβίωσης της οικογένειας της καλύπτονταν από τα εισοδήματα του συζύγου της, προερχόμενα από τη σύνταξη του ύψους 1780 ευρώ5 καθώς και από τα εισοδήματα της ενήλικης κόρης της η οποία εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα, και συγκεκριμένα ως ταμίας σε πολυκατάστημα αποκερδαίνοντας περί τα 800 ευρώ μηνιαίως. Ο σύζυγος της αιτούσας απεβίωσε το έτος 2010, ενώ η κόρη της αιτούσας είναι πλέον άνεργη. Η οικονομική κατάσταση της αιτούσας δεν πρόκειται να βελτιωθεί περαιτέρω, λαμβανομένης υπόψη της ηλικίας της, της εν γένει δυσμενούς δημοσιονομικής κατάστασης του κράτους και της υπάρχουσας ύφεσης, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης στην ελληνική αγορά, λόγω της οποίας δεν αναμένεται αύξηση ( αλλά ενδεχομένως και περαιτέρω μείωση ) μισθών και συντάξεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσης της αιτούσας, ανέρχεται σε 700 ευρώ (σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο υπό κρίση δικόγραφο), και αντιστοιχεί σε έξοδα διατροφής-ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κάλυψης παγίων τελών-φόρων κλπ. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης, η ίδια αναγκάσθηκε να καταφύγει σε τραπεζικό δανεισμό για να καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες και καταναλωτικές της ανάγκες. Κατά τον τρόπο αυτό, η αιτούσα, η οποία, κατά τα ανωτέρω, στερείται πτωχευτικής ικανότητος, περιήλθε, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της. Η εν λόγω δανειολήπτρια, στο χρονικό διάστημα, που είναι προγενέστερο του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της ένδικης αίτησης, είχε αναλάβει τα παρακάτω αναφερόμενα χρέη, τα οποία θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το αρθρ. 6 παρ; 3 του Ν. 3869/10, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό ( βλ. σε Αθαν.Κρητικό «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99 ). Πιστώτρια της είναι η τραπεζική εταιρεία », από την αναφερόμενη στην αίτηση της υπ' αριθμ.. σύμβαση καταναλωτικού δανείου, για απαίτηση που ανέρχεται στο ποσό των 6.586,43 ευρώ., και η τραπεζική εταιρεία « », από την αναφερόμενη στην αίτηση της υπ' αριθμ. σύμβαση στεγαστικού για απαίτηση που ανέρχεται στο ποσό των 60.241,62 ευρώ. Η αιτούσα, προ του θανάτου του συζύγου της, μπορούσε να εξυπηρετεί κανονικά τις οφειλές της, καθώς η σύνταξη του , η οποία ανήρχετο σε 1780 ευρώ, επαρκούσε τόσο για την κάλυψη των δανειακών της υποχρεώσεων όσο και για την κάλυψη των βιοτικών τους δαπανών. Ωστόσο, μετά το θάνατο του συζύγου της η σύνταξη χηρείας που λαμβάνει πλέον η αιτούσα ανέρχεται σε 1061 ευρώ, και η συρρίκνωση αυτή του εισοδήματος, σε συνδυασμό με την αύξηση του κόστους ζωής που επέφερε η αύξηση της φορολογίας και η επιβολή πρόσθετων τελών , είναι και η αιτία που η τελευταία βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσει τις οφειλές προς τις πιστώτριες. Η αιτούσα είναι αποκλειστική κύρια ενός διαμερίσματος δευτέρου ορόφου, επιφάνειας 73 τμ, ευρισκόμενο , και επί της οδού αρ. .. Το ακίνητο αυτό χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία της. Εκτός του ανωτέρω, η αιτούσα διαθέτει και δικαίωμα ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 100% επί μίας μονοκατοικίας επιφάνειας 132 τμ, ευρισκόμενη στο Δήμο . Η ανωτέρω μονοκατοικία έχει κατασκευασθεί το έτος 1900, και λόγω της παλαιότητας της σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η αιτούσα διαθέτει μόνο δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί αυτής, κρίνεται ότι τυχόν εκποίηση του μετά την αφαίρεση και των εξόδων της σχετικής διαδικασίας δεν παρέχει την προσδοκία απόληψης αναλόγου ανταλλάγματος (ΕιρΠειρ 84/2011 και 86/2011 αδημ.), γι' αυτό και δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ* αρθ. 9 παρ. 1 ν, 3839/10 εκποίηση του.

Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν.3 869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 και 9 παρ. 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει, κατά πρώτο λόγο, κατ' άρθρο 8 παρ.2, με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών για 60 μήνες απευθείας στον πιο πάνω πιστωτή, από τις οποίες οι πιστωτές της θα ικανοποιηθούν συμμέτρως. Οι καταβολές πρέπει να ορισθούν στο ποσό των 250 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτριών. Οι δόσεις αυτές, θα καταβάλλονται εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μήνα, αρχής γενομένης από το δεύτερο μήνα από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Δυνάμει της από 23-10-2015 προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου αυτού, η αιτούσα υποχρεώθηκε σε καταβολές προς την πιστώτρια συνολικού ποσού 250 ευρώ, και ορίστηκε ο συνυπολογισμός τους στην πιο πάνω ρύθμιση του αρθ. 8 παρ. 2. Σε συμμόρφωση στην προσωρινή αυτή διαταγή η αιτούσα κατέβαλε από τον μήνα Νοέμβριο του έτους 2015 έως και τη συζήτηση της υπό κρίσης αίτησης, στις πιστώτριες το ποσό των 200 ευρώ συμμέτρως διανεμόμενο. Οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 ν, 3869/30 πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το ποσό τους σ’ αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης. Έτσι μετά το συνυπολογισμό του χρόνου των έντεκα μηνών των προσωρινών καταβολών, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης περιορίζεται σε 49 μήνες. Το δε ποσό που ορίστηκε με την εκδοθείσα ως άνω προσωρινής διαταγής, είναι μεγαλύτερο αυτού της οριστικής ρύθμισης. Πλην όμως δεν τίθεται ζήτημα αναζήτησης και επιστροφής του επιπλέον καταβληθέντος κατά τη διάταξη του αρθ. 904 ΑΚ, καθόσον οι επιπλέον καταβολές που έγιναν δεν αποτελούν καταβολές ρύθμισης αφού δεν έγινε τέτοια, αλλά απλές καταβολές έναντι των χρεών κατά τη διάταξη του αρθ. 417 επ. ΑΚ. Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 5ετία της πρώτης ρύθμισης δεν ' επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κυρίας κατοικίας της από την εκποίηση, η οποία είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί το ως άνω διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, που ανήκει στη αιτούσα, κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, επιφανείας 73 τμ, ευρισκόμενο , και επί της οδού αρ. , αντικειμενικής αξίας 57487,50 ευρώ. Η κατοικία αυτή αποτελεί το μοναδικό ακίνητο της αιτούσας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κυρία κατοικία και δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού προσαυξημένου κατά 50%.

Επομένως, με βάση τη ρύθμιση του άρθρου 9 παρ. 2 N.3869/2010, το Δικαστήριο θα προβεί στη ρύθμιση και θα επιβάλει σε αυτή πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών της ίσο με το 80%, της αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της, ήτοι ποσού 45.990 απαλλάσσοντας αυτήν από το υπόλοιπο των χρεών της. ί Για το συγκεκριμένο ακίνητο ανέλαβε η αιτούσα στεγαστικά Δάνεια που δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη και είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με προσημείωση υποθήκης Α σειράς υπέρ της δεύτερης πιστώτριας. Για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές προς την δεύτερη πιστώτρια, για την οποία θα πρέπει να καταβάλει το 80% της αποδειχθείσας αντικειμενικής αξίας της κατοικίας της αιτούσης ( αξίας 57.487,5 ευρώ ), ήτοι ποσό 45990 ευρώ|. Η αποπληρωμή ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των χρεών της αιτούσας, της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της η αποπληρωμή των δόσεων θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση της 4ετίας, ο δε χρόνος εξόφλησης πρέπει να οριστεί σε 153μηνιαίες δόσεις από 300 ευρώ έκαστη. Οι καταβολές αυτές θα αρχίσουν 4 έτη μετά τη δημοσίευση της παρούσας, καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας τεσσάρων ετών. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας, κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των δανειστών που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση του κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που του περιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της πρώτης πιστώτριας, αντιμωλία δε των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις καταβολές της αιτούσας προς την πιστώτρια της για 49 μήνες σε διακόσια (200) ευρώ συνολικά, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτριών, αρχής γενομένης από το δεύτερο μήνα από τη δημοσίευση της αποφάσεως.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση το δικαίωμα ψιλής κυριότητας σε ποσοστό 100% επί μίας μονοκατοικίας επιφάνειας 132 τμ, ευρισκόμενη στο Δήμο .

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας, ένα διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, επιφάνειας 73 τμ, ευρισκόμενο , και επί της οδού αρ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας, της το ποσό των 300 ευρώ μηνιαίως επί 153 μήνες στην δεύτερη πιστώτρια της. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει 4 έτη μετά την δημοσίευση της παρούσας, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 18 ΝΟΕ. 2016 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.