ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ COVID-19

Τo καθεστώς των απολύσεων στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης σε εργαζομένους και επιχειρήσεις, που ανεστάλη η λειτουργία τους ή πλήττονται σημαντικά από τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Απαγορεύονται και είναι άκυρες όσες απολύσεις λάβουν χώρα:

· Από επιχειρήσεις – εργοδότες, των οποίων απαγορεύτηκε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής, στις οποίες οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τελούν σε αναστολή, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 και η αναστολή της δραστηριότητάς τους. Χρονική διάρκεια της απαγόρευσης αυτής, η οποία άρχεται από 18.03.2020, είναι η διάρκεια ισχύος της εντολής της δημόσιας αρχής περί απαγόρευσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στις ως άνω περιπτώσεις, λοιπόν, ως χρονικός ορίζοντας της ρήτρας περί απαγόρευσης μείωσης του υφιστάμενου προσωπικού και της απαγόρευσης καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας αυτού τίθεται το διάστημα εφαρμογής των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού και αναστολής της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ως άνω επιχειρήσεων, χωρίς καμία περαιτέρω αντίστοιχη δέσμευση για το μετά το πέρας της εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων και το πέρας της πανδημίας διάστημα.

· Από επιχειρήσεις-εργοδότες, που ναι μεν δεν ανεστάλη η δραστηριότητά τους με εντολή δημόσιας αρχής, αλλά που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού - COVID 19, βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, οριζόμενων από το Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίες κάνουν χρήση της δυνατότητάς αναστολής των συμβάσεων εργασίας, μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που εργάζονται σε αυτές κατά την 21/03/2020 και για συνεχόμενο ανέκκλητο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, μέτρο το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί για διάστημα ενός μηνός, μεταξύ 21.03.2020 και 20.04.2020 (με δυνατότητα παράτασης), για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναστολή και με την ταυτόχρονη υποχρέωση διατήρησης μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής (δηλαδή για 45 ημέρες), του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας. Κατόπιν δε της σχετικής υπουργικής απόφασης (12998/232/28-03-2020) αποσαφηνίστηκε η γκρίζα ζώνη ως προς το ζήτημα του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας και προβλέφθηκε ρητώς στις ως άνω επιχειρήσεις που επιλέγουν να κάνουν χρήση της ανωτέρω ρύθμισης, η υποχρέωση διατήρησης των ίδιων θέσεων εργασίας και μάλιστα με τους ίδιους όρους εργασίας (όπως αυτοί είχαν την 21/03/2020). Σημειωτέον ότι στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας, δε συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας λήγει μετά τη λήξη της αναστολής.

· Από επιχειρήσεις - εργοδότες, που ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στο κεφάλαιο Α.2 της αρ. πρωτ. 12998/232/23-3-2020 κοινής υπουργικής απόφασης και για όσο χρόνο πλήττονται, υπαγόμενοι στους σχετικούς ΚΑΔ, οι οποίοι στο πλαίσιο των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 6 μήνες κάνουν χρήση της δυνατότητας ορισμού προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης κατά το οποίο κάθε εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται κατ' ελάχιστο δύο εβδομάδες με περίοδο αναφοράς τον μήνα, συνεχόμενα ή διακεκομμένα, υπό την προϋπόθεση ότι εντάσσεται σε αυτόν τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας τουλάχιστον το 50% του προσωπικού της επιχείρησης, με την ταυτόχρονη υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας, δηλαδή των ίδιων εργαζομένων και με τους ίδιους όρους εργασίας, όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί την 21/03/2020, που απασχολούνταν στην επιχείρηση κατά την έναρξη εφαρμογής του και όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου αυτού.

· Σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους ως προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης, με ρήτρα διατήρησης του ίδιου αριθμού θέσεων εργασίας.

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.