ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ – ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ COVID19

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. C (2020) 1863/19.03.2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και το άρθρο 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30.03.2020 «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» προβλέφθηκε το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, ήτοι μίας μορφής κρατικής χρηματοδότησης – δανείου με προνομιακούς όρους που δίδεται από το Κράτος και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος. Επιστρεπτέα σημαίνει ότι όλη ή ένα μεγάλο μέρος της, εξαρτάται από την περίπτωση, θα επιστραφεί στην πολιτεία μέσα στα επόμενα χρόνια, με χαμηλό επιτόκιο. Ειδικότερα:

Το μέτρο αφορά τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Α.Ε.) και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, εφόσον απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να υποβάλλουν:

α) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι προβληματικές, κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) ή δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019, αλλά αντιμετώπισαν προβλήματα ή κατέστησαν προβληματικές στη συνέχεια συνεπεία της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

β) επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020,

γ) επιχειρήσεις οι οποίες δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Η επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασής τους σε σύγκριση με την προγενέστερη. Η αποτύπωση θα προκύπτει μέσω ενός – τυποποιημένου – μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης του Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ και ΑΑΔΕ), με βάση φορολογικά δεδομένα και λοιπούς σχετικούς οικονομικούς και επιχειρηματικούς δείκτες. Το ύψος της ενίσχυσης προς την κάθε επιχείρηση θα προσδιορίζεται – τυποποιημένα – από τη μεταβολή της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη και λοιπά χαρακτηριστικά της. Η ενίσχυση μέσω του σχήματος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής δεν θα μπορεί, ως ανώτατο όριο, να ξεπεράσει το ποσό των 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

Δεσμεύσεις των επιχειρήσεων:

Α) Ρήτρα μη απολύσεων: Οι επιχειρήσεις που αξιοποιούν το σχήμα, δεσμεύονται από τη ρήτρα μη απολύσεων, η οποία, ισχύει από την 30ή Μαρτίου 2020, ενώ δεν έχει διευκρινισθεί η ημερομηνία λήξης της δέσμευσης.

Β) Επιστροφή της «Ενίσχυσης»: Η επιστρεπτέα προκαταβολή, ολικώς ή μερικώς, θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα πέντε (5) έτη, σε συνάρτηση με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με χαμηλό επιτόκιο.

Γ) Έλεγχος βιβλίων όσων επιλεγούν τελικά να λάβουν την επιστρεπτέα προκαταβολή.

Διαδικασία υποβολής της αίτησης:

· Δήλωση λογαριασμού ΙΒΑΝ στην προσωποποιημένη πληροφόρηση του TAXISnet.

· Είσοδος με τους κωδικούς taxisnet στην εφαρμογή https://www.aade.gr/mybusinesssupport, υποβολή δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων.

· Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις πρέπει να δηλώσουν:

α) Οι υποκείμενες σε Φ.Π.Α:

i) Εάν τηρούν απλογραφικά βιβλία, τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,

ii) Εάν τηρούν διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά το μήνα Μάρτιο 2020,

β) Οι μη υποκείμενες σε Φ.Π.Α. – Απαλλασσόμενες – Ειδικών Καθεστώτων:

i) Εάν τηρούν απλογραφικά βιβλία συμπληρώνουν

-το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019

-το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019

- τα ακαθάριστα έσοδα Α’ τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,

ii) Εάν τηρούν διπλογραφικά βιβλία συμπληρώνουν

-το σύνολο των ακαθάριστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019

-το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019

- τα ακαθάριστα έσοδα Α’ τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

· Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα.

Παρατηρήσεις:

- Η υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δημιουργεί οιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση στις αιτούσες επιχειρήσεις.

- Δεν απαιτείται η υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ του μηνός Μαρτίου να έχει προηγηθεί της υποβολής της αίτησης. Η δήλωση ΦΠΑ θα υποβληθεί κανονικά μέχρι 30 Απριλίου. Όταν υποβληθεί η δήλωση ΦΠΑ θα διασταυρωθεί εάν το ποσό του 312 συμφωνεί με αυτό που έχει αναγραφεί στην αίτηση.

- Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Προθεσμία υποβολής αίτησης:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα συνοδευτικά στοιχεία υποβάλλονται στην πλατφόρμα έως την 21.04.2020 (ΚΥΑ Α1076/2020 - ΦΕΚ 1135/Β/2-4-2020).

Οι προϋποθέσεις υπαγωγής στο μέτρο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, η διαδικασία αίτησης και χορήγησης της ενίσχυσης, ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής της εν όλω ή εν μέρει, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια θα καθοριστούν με απόφαση η οποία θα εκδοθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων της παρούσης.

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.