4065/2017 Ειρ. Αθηνών

Διαγραφή 89% του χρέους και διάσωση ακίνητης περιουσίας-πρώτης κατοικίας. Δανειολήπτης με συνολικές οφειλές ύψους 161.340,29 ευρώ διέσωσε και την πρώτη κατοικία της επιφάνειας 64.60 τ.μ .Το δικαστήριο την υποχρέωσε να καταβάλλει το ποσό των 14.581,51 ευρώ, με μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 97,21 ευρώ σε 150 μηνιαίες δόσεις (12,5 χρονιά Χ 12 μήνες). Στην ρύθμιση της πρώτης πενταετίας θα καταβάλλει 60 ευρώ το μήνα , δηλαδή 3.600 ευρώ σε 60 δόσεις. Συνολικά το τέλος της 17,5ετούς ρύθμισης θα έχει καταβάλλει 18.181,51 ευρώ ενώ όφειλε κατά την υποβολή της αίτησης 161.340,29 ευρώ και θα έχει διασώσει την κύρια κατοικία της . Το συνολικό κούρεμα του χρέους της φτάνει το 89% του συνολικού χρέους:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός 4065/2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας Ν.3869/2010)

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη και τη γραμματέα . Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 23 Μαίου 2017 για να δικάσει την εξής υπόθεση : Της αιτούσας: του , κατοίκου , η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Κωνσταντίνο Τσουκαλά , και Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών , οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους [ άρθρα 5 Ν. 3869 / 2010 και 748 παρ.2 του Κ.Πολ.Δ, ] και είναι: 1) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « », που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα , η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της , 2) η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « », που εδρεύει στην Αθήνα, και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, και 3) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « », η οποία εδρεύει στο και είναι νόμιμα εγκατεστημένη στην Ελλάδα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, η οποία δεν : παραστάθηκε, Η αιτούσα κατέθεσε την, από 10-12-2013 αίτηση της, η οποία γράφτηκε στα σχετικά βιβλία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης /2013 και της οποίας συζήτηση ορίστηκε η 15-3-2019, και κατόπιν επαναπροσδιορισμού δυνάμει της υπ' αριθμ.23/2016 πράξης της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, δικάσιμος ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας ημερομηνία, κατά την οποία εμφανίστηκαν οι διάδικοι, όπως παραπάνω σημειώνεται. Ακολούθησε συζήτηση όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά. Το Δικαστήριο αφού άκουσε όσα περιέχονται στα πρακτικό ,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις υπ' αρ. 7838/2014 και 7832/2014 εκθέσεις ~" επίδοσης επιδόσεως της Δικαστικής Επιμελήτριας του Εφετείου Αθηνών, , που προσκομίζει κι επικαλείται η αιτούσα , αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται ανωτέρω, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στην δεύτερη και τρίτη των καθ’ ων πιστωτριών , οι οποίες όμως δεν εμφανίσθηκαν. Συνεπώς εφόσον αυτές δεν παραστάθηκαν κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στο ακροατήριο από τη σειρά του οικείου πινακίου, πρέπει να δικασθούν ερήμην. Όμως η συζήτηση της υπόθεσης θα προχωρήσει σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 § 2 περ. Ί.ΚΠολΔ, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάσταση του με την παρ. 2 του αρ, -: __- έκτου του άρθρου 1 του Ν, 4335/2015). . Με την υπό κρίση αίτηση της όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της αιτούσας και τις νομίμως κατατεθείσες προτάσεις της (άρθρο -224, 741 ΚΠολΔ), η αιτούσα, επικαλούμενη ότι δεν έχει εμπορική ιδιότητα και ως εκ τούτου στερείται πτωχευτικής ικανότητος και ότι έχει περιέλθει 'χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών της ζητά : α) τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, "ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτριών της που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα από αυτήν κατάσταση, β) την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ακινήτου της που περιγράφεται λεπτομερώς βάσει της περιεχόμενης στην αίτηση πρότασης εκκαθάρισης και γ) ν' αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης θα απαλλαγεί των χρεών της. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινομένη αίτηση παραδεκτά εισάγεται, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 3 Ν. 3869/2010) ενώπιον αυτού του δικαστηρίου της περιφέρειας της κατοικίας της αιτούσας . Για το παραδεκτό της έχει προσκομισθεί νομίμως η από 27-12-2013 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων : α) της περιουσίας της και των εισοδημάτων της β) των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς για τις μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ακινήτου της κατά την τελευταία τριετία. Περαιτέρω, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας , ούτε έχει εκδοθεί προγενεστέρως απόφαση για τη διευθέτηση των οφειλών της με απαλλαγή της από υπόλοιπα χρεών (άρθρο 13 παρ. 2 Ν, 3869/2010) . Περαιτέρω η ένδικη αίτηση, στην οποία περιλαμβάνονται και τα στοιχεία του άρθρου 4 παρ. Ι του Ν, 3869/2010, είναι αρκούντως ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των όρθρων 1 παρ. 4, 5, 8,9, και 11 του Ν. 3869/2010, μη ούσας σε κάθε περίπτωση απαραίτητης της εξειδίκευσης των λόγων για τους οποίους κάθε οφειλέτης περιήλθε σε οικονομική αδυναμία, ούτε της αναφοράς του κόστους διαβίωσης αυτού, ούτε εκείνων των γεγονότων από τα οποία προκύπτει η μονιμότητα της αδυναμίας πληρωμής κάθε αιτούντος τα οποία συνιστούν αντικείμενο απόδειξης (Αθ, Κρητικού, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, έκδοση 2012, σελ. 51 παρ. 8, 14 και 15, Ε. Κιουπτσίδου Αρμ. 64-Ανότυπο σελ. 1477, Ειρθεσ. 5105/2011, 6546/2011 δημ. σε Νόμος Ειρ. Ελευσίνας 15/2013 ΤΝΠ/ΔΣΑ), αρκούσης της επίκλησης της μονιμότητας αυτής της αδυναμίας. Ως εκ τούτου η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη, απορριπτόμενης της ένστασης περί αοριστίας που πρότεινε η παριστάμενη καθ ης πιστώτρια, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 8, 9, 19 και 11 του ίδιου νομού. Μη νόμιμο, όμως τυγχάνει το αίτημα της αναγνώρισης ότι με την τήρηση της ρύθμισης του Δικαστηρίου θα απαλλαγεί η αιτούσα από τα χρέη της αφού κατ' άρθρο 11 παρ, 1 του Ν. 3869/2010 το αίτημα αυτό συνιστά περιεχόμενο μεταγενέστερης αίτησης που υποβάλλει στο Δικαστήριο μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση που εκδίδεται επί της αιτήσεως του άρθρου 4 παρ. 1 του αυτού νόμου. Πρέπει συνεπώς, η αίτηση κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί και κατά την ουσιαστική της βασιμότητα. Από την ανωμοτί εξέταση της αιτούσας στο ακροατήριο του δικαστηρίου, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, και από τα διδάγματα της κοινής πείρας που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ) σε συνδυασμό με την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων (αρ, 744 ΚΠολΔ) και την επ' ακροατηρίου προφορική διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : Η αιτούσα, γεννηθείσα το έτος 1954, τελεί σε διάσταση με τον σύζυγο της , Διαμένει σε διαμέρισμα του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 64,60 τμ, ευρισκόμενο επί πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού αρ. στον , επί του οποίου διαθέτει δικαίωμα κυριότητας κατά ποσοστό 1/ζ εξ αδιαιρέτου. Η αιτούσα είναι άνεργη, εγγεγραμμένη στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ από 2-4-2015. Πριν την περιέλευσή της σε κατάσταση ανεργίας, η αιτούσα απασχολείτο ως ιδιωτική υπάλληλος, και συγκεκριμένα ως καθαρίστρια στην εταιρεία με την επωνυμία « ». Στην ανωτέρω επιχείρηση η αιτούσα απασχολείτο από τον Ιούνιο του έτους 2004 απασχολούμενη με πλήρες ωράριο και αποδοχές περί τα 1058,20 ευρώ. Από δε το έτος 2010 η σύμβαση της μετετράπη σε μερικής απασχόλησης, με μηνιαίες αποδοχές περί τα 500 ευρώ, μέχρι και το έτος 2015, ότε και απολύθηκε. Έκτοτε δε, παρέμεινε άνεργη, επιδοτούμενη με το ποσό των.360 ευρώ για ένα έτος. Σήμερα πλέον, λόγω της μακροχρόνιας ανεργίας της έχει υπαχθεί στο <<ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ», λαμβάνει δε το ποσό των 200 ευρώ, από το οποίο το ήμισυ (ήτοι 100 ευρώ) συνίσταται σε παροχές και αγαθά με την έκδοση προπληρωμένης κάρτας, Δεδομένης αυτής της οικονομικής της κατάστασης η αδελφή της την συνδράμει οικονομικά προκειμένου να καλύψει τα έξοδα διαβίωσης της. Ενδεικτικό της μείωσης των εισοδημάτων της είναι ότι το έτος 2008 το ετήσιο εισόδημα της ανήλθε σε 11971,57 ευρώ, το έτος 2009 σε 11696,05 ευρώ, το έτος 2010 σε 9059,85 ευρώ, το έτος 2011 σε 9059,85 ευρώ, το έτος 2012 σε 8755,96 ευρώ, το έτος 2013 σε 8456,09 ευρώ, το έτος 2014 σε 7473,03 ευρώ, ενώ μετά την ανεργία της το ετήσιο εισόδημα της ανήλθε μόλις σε 2831,54 ευρώ το έτος 2015( βλ. εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος αντίστοιχων οικονομικών και φορολογικών ετών). Η αιτούσα σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή της αίτησης, αναγκάσθηκε να καταφύγει σε τραπεζικό δανεισμό για να καλύψει τις στεγαστικές και καταναλωτικές ανάγκες της και η οικονομική της κατάσταση επιδεινώθηκε ξαφνικά λόγω της συρρίκνωσης του εισοδήματος της, όπως αυτή εμφαίνεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα που προσκόμισε. Κατά τον τρόπο αυτό, η αιτούσα , η οποία , κατά τα ανωτέρω, στερείται πτωχευτικής ικανότητος, περιήλθε, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της. Η αιτούσα σε χρόνο προγενέστερο του τελευταίου έτους πριν την υποβολή της ένδικης αίτησης, είχε αναλάβει τα παρακάτω αναφερόμενα χρέη, τα οποία θεωρούνται κατά πλάσμα του νόμου σύμφωνα με το αρθ. 6 παρ, 3 του Ν. 3869/10, με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα, υπολογίζονται δε με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο αυτό ( βλ. σε Αθαν. Κρητικό «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ, 99. Πιστώτριες της είναι: 1) η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « », για απαίτηση ύψους 142616 ευρώ, προερχόμενη από την υπ' αριθμ. 4917910021657923 και 5278900025531869 σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας τις υπ' αριθμ. 4224344297, 000004229573405, 4224653273 συμβάσεις καταναλωτικού δανείου, τις υπ' αριθμ. 4215775817, 4215775825 , 4229948395 συμβάσεις στεγαστικού δανείου 2) η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « », για απαίτηση ύψους 14749,47 ευρώ, προερχόμενη από τις υπ' αριθμ. MG 0735300004 και MG 0718034476 συμβάσεις χορήγησης πιστωτικής κάρτας, και 3) Η τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « », για απαίτηση ύψους 3974,82 ευρώ, προερχόμενη από την υπ' αριθμ. 6005280778 σύμβαση δανείου αναχρηματοδότησης. Συνολικά, οι οφειλές της αιτούσας από τις ανωτέρω αιτίες ανέρχεται σε 161340,29 ευρώ. Η αιτούσα διαθέτει δικαίωμα κυριότητας κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου επί ενός ακινήτου- διαμερίσματος, του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 64/60 τμ, ευρισκόμενο επί πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού αρ. Στον . Το ανωτέρω ακίνητο αποτελεί την κύρια κατοικία της αιτούσας, Πέραν αυτού, δεν διαθέτει κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο, _'•"" Με βάση τα προλεχθέντα συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του ν.3869/2010 και ειδικότερα αυτή των άρθρων 8 και 9 παρ, 2. Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει, κατά πρώτο λόγο, κατ' άρθρο 8 παρ.2, με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών για 60 μήνες απευθείας στους πιο πάνω πιστωτές. Οι καταβολές πρέπει να ορισθούν στο ποσό των 60 ευρώ μηνιαίως συμμέτρως διανεμόμενες μεταξύ των πιστωτριών της αιτούσας, το οποίο θα καταβάλει η αιτούσα από τα εισοδήματα της αδερφής της. Δυνάμει της από 15-10- 2014 προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου αυτού, η αιτούσα υποχρεώθηκε σε καταβολές προς τις καθ ων πιστώτριες συνολικού ποσού 60 ευρώ, και ορίστηκε ο συνυπολογισμός τους στην πιο πάνω ρύθμιση του αρθ. 8 παρ. 2. Σε συμμόρφωση στην προσωρινή αυτή διαταγή η αιτούσα κατέβαλε για 27 μήνες το ως άνω ορισθέν ποσό. Οι προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 ν, 3869/10 πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το ποσό τους σ7 αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης, Έτσι μετά το συνυπολογισμό του χρόνου του των 27 μηνών των προσωρινών καταβολών, ο χρόνος της οριστικής ρύθμισης περιορίζεται σε 33 μήνες. Η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυασθεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 Ν. 3869/10, εφόσον με τις καταβολές επί 5ετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση των απαιτήσεων των πιστωτριών της αιτούσας και προβάλλεται αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της από την εκποίηση, η οποία είναι υποχρεωτική για το Δικαστήριο. Μοναδικό περιουσιακό της στοιχείο, που μπορεί να εκποιηθεί και να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα αποτελεί το ως άνω διαμέρισμα, επί του οποίου η αιτούσα διαθέτει δικαίωμα κυριότητας κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου, ήτοι το διαμέρισμα του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 64,60 τμ, ευρισκόμενο επί πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού αρ. στον . Η κατοικία αυτή αποτελεί το μοναδικό ακίνητο της αιτούσας που δύναται να χρησιμοποιηθεί ως κυρία κατοικία της και δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολόγητου ποσού απόκτησης πρώτης κατοικίας προσαυξημένο κατά 50% . Επειδή, οι οφειλές της αιτούσας μετά τις καταβολές της πενταετίας υπερβαίνουν το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της, (η αντικειμενική αξία του δικαιώματος κυριότητας επί του ακινήτου ανέχεται οτο ποσό των 18226,89 ευρώ, όπως αυτό προέκυψε από τη δήλωση ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων έτους 2016), το Δικαστήριο θα προβεί στη ρύθμιση και θα επιβάλει σε αυτήν πρόσθετο χρέος για την εξόφληση των οφειλών της, ίσο με το 80%, της αντικειμενικής αξίας του ιδανικού μεριδίου επί του ακινήτου της απαλλάσσοντας αυτήν από το υπόλοιπο των χρεών της. Για το συγκεκριμένο ακίνητο ανέλαβε η αιτούσα δάνεια που δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη και είναι βεβαρημένο με εμπράγματη ασφάλεια και συγκεκριμένα με υποθήκη υπέρ της πρώτης καθ’ ης πιστώτριας (" »). Για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές συνολικού ποσού 14581,51 ευρώ (στο οποίο ανέρχεται το 80% της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος κυριότητας επί της κύριας κατοικίας της). Οι καταβολές αυτές θα γίνουν προς την πρώτη καθής πιστώτρια. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζα της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των χρεών της αιτούσας της οικονομικής της δυνατότητας και της ηλικίας της η αποπληρωμή των δόσεων θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση των 33 μηνών των προσωρινών καταβολών, ο δε χρόνος εξόφλησης πρέπει να οριστεί σε 150 μηνιαίες δόσεις από 97,21 ευρώ εκάστη. Οι καταβολές αυτές θα αρχίσουν 34 μήνες μετά την δημοσίευση της παρούσας καθόσον κρίνεται ότι στην αιτούσα πρέπει να παρασχεθεί περίοδος χάριτος διάρκειας 5 ετών. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνει χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με όλα αυτά, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας , κατά τα οριζόμενα στο διατακτικό. Η απαλλαγή της από κάθε υφιστάμενο υπόλοιπο χρεών της έναντι των πιστωτριών της που περιλαμβάνονται στην εμπεριεχόμενη στην αίτηση της κατάσταση, θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ,Ι Ν. 3869/2010) μετά την κανονική εκτέλεση των υποχρεώσεων που της επιβάλλονται με την απόφαση αυτή. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της δεύτερης και τρίτης καθής πιστώτριας, αντιμωλία δε των λοιπών διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις καταβολές της αιτούσας προς τις πιστώτριες της για 60 μήνες σε Εξήντα (60) ευρώ , αρχής γενομένης από το δεύτερο μήνα από τη δημοσίευση της αποφάσεως.

ΕΞΑΙΡΕΙ από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αιτούσας , ήτοι το διαμέρισμα του τρίτου υπέρ το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας- 64,60 ~τμ, ευρισκόμενο επί πολυκατοικίας κείμενης επί της οδού αρ. στον , επί του οποίου διαθέτει ποσοστό κυριότητας 1/2 εξ αδιαιρέτου.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας του το ποσό των Ενενήντα Επτά και Είκοσι Δύο λεπτών (97,21) ευρώ μηνιαίως επί 150 μήνες , στην πρώτη καθής πιστώτρια. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα αρχίσει 34 μήνες μετά την δημοσίευση της παρούσας, εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις 19 ΙΟΥΛ. 2017 σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.