3371/2017 Ειρ. Αθηνών

ΑΡΙΘΜΟΣ 3371 /2017

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών , την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τον Γραμματέα . Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 1.2.2017 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: Της αιτούσας : του και της , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου Δικηγόρου της Κωνσταντίνου Τσουκαλά. Της μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας, η οποία κατέστη διάδικος μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρα 5 Ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίσταται ως εξής: Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία « » που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της . Η αιτούσα με την από 25.7.2016 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως /26.7.2016 αίτηση της, εκούσιας δικαιοδοσίας, ζητεί όσα διαλαμβάνονται σε αυτή. Για τη συζήτηση της υπόθεσης ορίστηκε δικάσιμος αυτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά εγγραφής της στο πινάκιο και παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως αναφέρεται πιο πάνω. Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα διαλαμβάνονται στα πρακτικά συζητήσεως της υποθέσεως και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν .

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, επικαλούμενη ότι στερείται πτωχευτικής ικανότητας και έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της λόγω υπερχρεώσεων ζητεί τη διευθέτηση τους από το Δικαστήριο κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο, καθώς δεν επετεύχθη δικαστικός συμβιβασμός, να απαλλαγεί από τα υπόλοιπα των χρεών της προς την πιστώτρια της και να εξαιρεθεί της ρευστοποίησης η κύρια κατοικία της. Περαιτέρω, ζητεί να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της ρύθμισης της οφειλής της θα απαλλαγεί έναντι της πιστώτριας της από τα υπόλοιπα των χρεών της και να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων. Με το παραπάνω περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο δικαστήριο αυτό (άρθρο 3 του Ν.3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κύρια κατοικία της η αιτούσα, σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του Ν.3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως τηρήθηκαν όσα προβλέπονται από το άρθρο 4 παρ.1 και 2 του Ν.3869/2010 όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του από τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 1 της υποπαρ. Α-4 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 και καταλαμβάνει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της υποπαρ. Α-4 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του ήτοι μετά τις 19-8-2015, αφού προσκομίστηκαν τα . αναφερόμενα στην ανωτέρω διάταξη έγγραφα και επίσης και η από 26.7.2016 υπεύθυνη δήλωση της αιτούσας για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας και των εισοδημάτων της, των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων της κατά την τελευταία τριετία. Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί σε χρόνο προγενέστερο απόφαση για την ρύθμιση και την απαλλαγή της από την οφειλή της (άρθρο 13 του Ν.3869/2010). Περαιτέρω, η κρινόμενη αίτηση είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8, 9 και 11 του Ν.3869/2010, πλην των αιτημάτων : α. της αναγνώρισης ότι με την τήρηση της ρύθμισης της οφειλής της η αιτούσα θα απαλλαγεί έναντι της πιστώτριας της από τα υπόλοιπα των χρεών της, αφού σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του Ν 3869/2010, το αίτημα αυτό υποβάλλεται στο Δικαστήριο με μεταγενέστερη αίτηση του οφειλέτη και επ' αυτής το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση, με την οποία πιστοποιεί την απαλλαγή του από το υπόλοιπο των οφειλών εφόσον πληρούνται οι κατά νόμο προϋποθέσεις και β. για συμψηφισμό των δικαστικών εξόδων, αφού σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010 δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται και επομένως τα άρθρα αυτά της ΠολΔικ (περί δικαστικών εξόδων) δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα διαδικασία. Επομένως, η υπό κρίση αίτηση πρέπει, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και της πιστώτριας της . Από την εκτίμηση της ανωμοτί εξέτασης της αιτούσας που δόθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, καθώς και από το σύνολο των εγγράφων που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα : Η αιτούσα, ηλικίας 38 ετών είναι άγαμη και εργάζεται από το έτος 2015 ως ιδιωτική υπάλληλος στην εταιρεία « », λαμβάνοντας σήμερα ως μισθό το ποσό των 775,14 ευρώ μηνιαίως. Από το έτος 2011 έως 2015 η αιτούσα εργαζόταν στην εταιρεία « », η οποία ανήκε στον ίδιο όμιλο με την εργοδότρια της σήμερα εταιρεία, ενώ τα προηγούμενα έτη εργαζόταν στην εταιρεία « », λαμβάνοντας και από τις δύο εταιρείες πολύ υψηλότερες από σήμερα αποδοχές, όπως , άλλωστε , προκύπτει και από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα στα οποία φαίνεται ότι το εισόδημα της αιτούσας τα τελευταία έτη έχει υποστεί μείωση. Ενδεικτικά, το εισόδημα της αιτούσας κατά το οικονομικό έτος 2006 ανέρχονταν στο ποσό των 14.744,82 ευρώ, το οικονομικό έτος 2007 σε 19.682,62 ευρώ, το οικονομικό έτος 2008 σε 20.696,15 ευρώ, το οικονομικό έτος 2009 σε 18.309,77 ευρώ, το οικονομικό έτος 2010 σε 16.479,80 ευρώ, το οικονομικό έτος 2011 σε 17.209,77 ευρώ, το οικονομικό έτος 2012 σε 16.829,68 ευρώ, το οικονομικό έτος 2013 σε 16.302,17 ευρώ, το οικονομικό έτος 2014 σε 16.150,73 ευρώ, το φορολογικό έτος 2014 σε 16.081,20 ευρώ και το φορολογικό έτος 2015 σε 14.912,16 ευρώ. Η αιτούσα διαμένει στον τρίτο όροφο ( Τ-1 ιδιοκτησία) της επί της οδού αρ. , στην Αθήνα ( περιοχή Γαλάτσι) πολυκατοικίας, επιφάνειας 77,80 τ.μ. , έτους κατασκευής 2005, πλέον βοηθητικών χώρων 11,25 τ.μ. ( Ρ- 5 ανοικτή θέση στάθμευσης στο ισόγειο -πυλωτή ) και 4,50 τ.μ. ( ΑΠ - 3 αποθήκη υπογείου ), περιήλθε δε στην αιτούσα δυνάμει του υπ. αριθμ. 2323/28.12.2005 συμβολαίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών . Η αντικειμενική αξία του ανωτέρω διαμερίσματος, που συνιστά την κύρια κατοικία της αιτούσας και των βοηθητικών χώρων αυτής ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 68.355,24 ( 67.626,24 + 729,00 ) ευρώ ( βλ. ΕΝ.Φ.Ι.Α 2016 ), ενώ η εμπορική του αξία εκτιμάται ότι ανέρχεται στο ποσό των 95.000,00 ευρώ ( βλ. σχ. και προσκομιζόμενη με ημερομηνία 22.7.2016 έκθεση εκτίμησης του Πολιτικού Μηχανικού Βασιλείου Πολυχρονόπουλου). Τέλος, η αιτούσα είναι ιδιοκτήτρια του με αριθμό κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής , τύπου , 1.298 κυβικών εκατοστών, έτους πρώτης κυκλοφορίας 2006, το οποίο αποτελεί το μοναδικό μέσο των μετακινήσεων της αιτούσας, δεν κρίνεται δε σκόπιμη η εκποίηση του καθόσον, λόγω της παλαιότητας του δεν παρουσιάζει αγοραστικό ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι η αιτούσα προέβη στην αγορά του ως άνω αυτοκινήτου την 14.11,2016, αντί ποσού 1.850,00 ευρώ ( βλ. προσκομιζόμενη No 147/14.11.2016 απόδειξη -δελτίο αποστολής της Σαλβαράκης Εμμ. Και Στυλ. Ο.Ε.), μετά την κλοπή του με αριθμό κυκλοφορίας Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της ( βλ. με ημερομηνία 14.3.2016 βεβαίωση του Τμήματος Ασφαλείας Πατησίων). Πέραν των ανωτέρω δεν προέκυψε ότι η αιτούσα είναι εμπράγματη δικαιούχος άλλου ακινήτου ή αξιόλογου κινητού περιουσιακού στοιχείου. Μοναδική πιστώτρια της αιτούσας προς την οποία είχε κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης οφειλή είναι η Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « » και ειδικότερα από την υπ. αριθμ. 0010201500002153357 σύμβαση στεγαστικού δανείου, με υπόλοιπο οφειλής 70.622,75 ευρώ ( βλ. προσκομιζόμενη με ημερομηνία 23.2.2016 αναλυτική βεβαίωση οφειλών της εν λόγω πιστώτριας) . Η ως άνω απαίτηση της πιστώτριας της αιτούσας που αφορά στεγαστικό δάνειο είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένη, καθώς, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπό κρίση αίτηση καθόσον δεν προσκομίζεται οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο, έχει 0;γ.ράφεί προσημείωση υποθήκης κατά της αιτούσας και υπέρ της πιστώτριας επί του ως άνω ακινήτου - κύριας κατοικίας της αιτούσας, έτσι ώστε ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι τον χρόνο έκδοσης της απόφασης ( άρθρο 6 παρ.3 ν. 3869/2010). Η αιτούσα, λόγω της μείωσης του εισοδήματος της, το οποίο αποτελείται μόνο από τον μισθό της, αδυνατεί να εξυπηρετήσει την ως άνω δανειακή της υποχρέωση, καθώς το εισόδημα της δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση αυτής και για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της. Η αρνητική σχέση μεταξύ της ρευστότητας και της οφειλής της αιτούσας κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο δεν αναμένεται να βελτιωθεί στο εγγύς μέλλον λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας, καθώς και των συνεχώς αυξανόμενων δανειακών της υποχρεώσεων εξαιτίας της επιβάρυνσης αυτών με τόκους υπερημερίας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντεπεξέλθει στην πληρωμή της ληξιπρόθεσμης οφειλής της. Έτσι, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση μόνιμη και πραγματική αδυναμία της αιτούσας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς την πιστώτρια της, στην οποία περιήλθε χωρίς δική της υπαιτιότητα. Η αδυναμία αυτή της αιτούσας δεν οφείλεται σε δόλο, όπως προβάλλει η μετέχουσα πιστώτρια , σύμφωνα με την οποία η αιτούσα προέβη σε αλόγιστο και υπέρμετρο δανεισμό παρότι γνώριζε την αδυναμία της να εξοφλήσει το δάνειο με βάση την οικονομική της δυνατότητα και έτσι περιέφερε τον εαυτό της σε κατάσταση υπερχρέωσης στερείται βασιμότητας, καθόσον, όπως προαναφέρθηκε κατά τον χρόνο που η αιτούσα ανέλαβε την παραπάνω δανειακή υποχρέωση ( έτος 2006) που αφορούσε την από μέρους της αγορά κατοικίας προκειμένου να αποτελέσει αυτή την κύρια κατοικία της, το εισόδημα της ήταν υψηλότερο του σημερινού, η δε απρόβλεπτη γενικότερη οικονομική κρίση της χώρας, την οποία δεν μπορούσε να προβλέψει και η σημαντική μείωση των εισοδημάτων της από την εργασία της αποτέλεσαν τις αιτίες της αδυναμίας της να εξυπηρετήσουν τα χρέη της. Η περί καταχρηστικότητας της ένδικης αίτησης ένσταση της πιστώτριας, τέλος, η οποία στηρίζεται στο γεγονός ότι η πρόταση της αιτούσας για πολύ μικρές καταβολές στο σχέδιο διευθέτησης αντίκειται στη διάταξη του αρθ. 281 ΑΚ, είναι απορριπτέα καθόσον στερείται αυτή νομικής βασιμότητας, καθόσον το σχέδιο διευθέτησης οφειλών καθορίζεται κατά την ελεύθερη κρίση του οφειλέτη, χωρίς κάποιο περιορισμό, αρκεί να είναι επαρκώς προσδιορισμένο ώστε να μπορεί να προκαλέσει τη συναίνεση των πιστωτών και τη σύναψη δικαστικού' συμβιβασμού ( βλ. σχετ. και Ειρ. Πατρ. 266/2014 Νόμος). Κατόπιν των ανωτέρω, η αιτούσα συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την ένταξη της στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 και ειδικότερα σε αυτήν του άρθρου 8 παρ. 5 για την ρύθμιση των οφειλών της με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών προς την πιστώτρια της, ποσού 50,00 ευρώ μηνιαίως, αρχής γενομένης τον επόμενο μήνα της δημοσίευσης της παρούσας , ενώ ο συνολικός χρόνος των μηνιαίων καταβολών πρέπει να οριστεί σε τρία (3 ) έτη ( άρθρο 8 Ν. 3869/2010, όπως ισχύσει μετά τον νόμο 4336/2015). Έτσι, μετά την ολοκλήρωση των καταβολών αυτών, στο τέλος της τριετίας η εν λόγω πιστώτρια θα έχει λάβει από την αιτούσα το συνολικό ποσό των 1.800,00 ευρώ. Στην από 14.11.2016 απόφαση προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου αυτού περιελήφθη διάταξη με την οποία υποχρεώθηκε η αιτούσα σε προσωρινές καταβολές προς την μετέχουσα, από 1.12.2016 , ποσού 150,00 ευρώ το μήνα. Οι τυχόν γενόμενες προσωρινές αυτές μηνιαίες καταβολές, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρθ. 5 παρ. 2 και 9 παρ. 4 ν. 3869/10 πρέπει να συνυπολογιστούν τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως προς το ποσό τους σ’ αυτές της πιο πάνω οριστικής ρύθμισης και να συνυπολογιστούν ( αφαιρεθούν) τα ποσά των προσωρινών καταβολών με τα ποσά των τελευταίων ανωτέρω οριζομένων δόσεων στα πλαίσια της οριστικής ρύθμισης. Όσον αφορά δε το ποσό, αυτό των προσωρινών καταβολών είναι μεγαλύτερο αυτού της οριστικής ρύθμισης. Πλην όμως δεν τίθεται ζήτημα αναζήτησης και επιστροφής του επιπλέον καταβληθέντος κατά τη διάταξη του αρθ. 904 ΑΚ, καθόσον οι επιπλέον καταβολές που έγιναν δεν αποτελούν καταβολές ρύθμισης αφού δεν έγινε τέτοια, αλλά απλές καταβολές έναντι των χρεών κατά τη διάταξη του αρθ. 417 επ.ΑΚ., Ειρ. Πατρ. 266/2014 Νόμος,-Α. Κρητικός, Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, τέταρτη έκδοση, σελ. 347-348). Περαιτέρω, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010, ισχύει μετά την αντικατάσταση της με το άρθρο 14 παρ.1 του Ν.4346/2015 και την κατ' εξουσιοδότηση αυτής υπ' αριθμ. 54/15-12-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία ισχύει για τις αιτήσεις που κατατίθενται από 1-1-2016, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της αιτούσας, θα πρέπει να ορισθούν για την αιτούσα καταβολές μέχρι τη συμπλήρωση ποσού, το οποίο δεν μπορεί να είναι κατώτερο από αυτό που θα ελάμβανε η πιστώτρια της σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Ως προς την νομιμοποίηση της αιτούσας που υπέβαλε το σχετικό αίτημα πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή της ως άνω κύριας κατοικίας της σε καθεστώς διάσωσης αφού η αντικειμενική της αξία ανέρχεται, όπως προαναφέρθηκε στο ποσό των 88.343,64 ευρώ, δεν υπερβαίνει το όριο προστασίας που θέτει ο νόμος (180.000 ευρώ για άγαμο φορολογούμενο, προσαυξανόμενο κατά 40.000 ευρώ για έγγαμο και κατά 20.000 ευρώ για κάθε τέκνο μέχρι τρία κατ1 ανώτατο όριο), ενώ το ύψος του μηνιαίου διαθέσιμου της εισοδήματος δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης της προσαυξημένες κατά 70%. Όπως δε προαναφέρθηκε, η εμπορική αξία του ακινήτου της αιτούσας που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία της εκτιμάται στο ποσό των 95.000,00 ευρώ. Το ποσό δε του πλειστηριάσματος, που θα επιτυγχάνονταν σε περίπτωση που εκπλειστηριάζονταν η κύρια κατοικία της αιτούσας, αφαιρουμένου του ποσοστού απομείωσης αυτής λόγω της αναγκαστικής της εκποίησης σε πλειστηριασμό και των εξόδων που συνδέονται με αυτόν εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 90.000,00 ευρώ. Επομένως, εφόσον το ανωτέρω ποσό είναι μεγαλύτερο του ποσού των 68.822,50 ευρώ στο οποίο θα ανέλθει η οφειλή της αιτούσας, μετά τις καταβολές της προηγούμενης ρύθμισης, η αιτούσα θα πρέπει να καταβάλει για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της μέχρι του ποσού της οφειλής της. Η αποπληρωμή του ποσού των 68.822,50 ευρώ θα γίνει, σύμφωνα με το νόμο, εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά -το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά τον τελευταίο μήνα για τον ο-ποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ανωτέρω ποσού πρέπει να οριστεί σε 25 έτη ( 300 μηνιαίες δόσεις). Το ποσό που θα καταβάλλει η αιτούσα στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής θα ανέρχεται στο ύψος των 229,40 ευρώ μηνιαίως, οι δε μηνιαίες δόσεις θα αρχίσουν να καταβάλλονται μετά την παρέλευση τριών ετών που ορίζονταν με την προηγούμενη ρύθμιση, καθώς κρίνεται ότι κατ' αναλογική εφαρμογή της παλαιάς διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010, όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση του με το Ν.4336/2015, πρέπει να παρασχεθεί στην αιτούσα η ως άνω περίοδος χάριτος, για να προετοιμαστεί για την καταβολή των οριζόμενων γι’ αυτήν στο πλαίσιο της παρούσας ρύθμισης δόσεων. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας, σύμφωνα ρε όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή της αιτούσας από τα χρέη της έναντι της καθ ης - μετέχουσας στη δίκη πιστώτριας της θα επέλθει κατά νόμο (άρθρο 11 παρ. 1 του Ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεων της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του Ν.3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τις οφειλές της αιτούσας με τον ορισμό μηνιαίων καταβολών προς την πιστώτρια της επί μια τριετία , ήτοι 36 μήνες, ποσού πενήντα (50,00) ευρώ εκάστη, που θα καταβάλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα μετά τη δημοσίευση της απόφασης. Συνυπολογίζει κατά χρόνο και ποσό τις καταβολές που έγιναν από την αιτούσα προς την πιστώτρια της στα πλαίσια της από 14.11.2016 απόφασης προσωρινής διαταγής του Δικαστηρίου αυτού, σύμφωνα με όσα λεπτομερώς αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα , που στον τρίτο όροφο ( Γ-1 ιδιοκτησία) της επί της οδού αρ. , στην Αθήνα ( περιοχή ) οικοδομής,επιφάνειας 77,80 τ.μ. , έτους κατασκευής 2005, πλέον των βοηθητικών χώρων επιφανείας 11,25 τ.μ. ( Ρ- 5 ανοικτή θέση στάθμευσης στο ισόγειο -πυλωτή ) και 4,50 τ.μ. ( ΑΠ - 3 αποθήκη υπογείου )και ανήκει κατά πλήρη κυριότητα σε ποσοστό 100% εξ αδιαιρέτου στην αιτούσα. Επιβάλλει στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει για τη διάσωση της ως άνω κατοικίας της στην καθ ης - πιστώτρια το ποσό των 68.822,75 ευρώ, η αποπληρωμή του οποίου θα γίνει με 300 ισόποσες μηνιαίες καταβολές των 229,40 ευρώ η κάθε μία. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει την 1η ημέρα του επόμενου μήνα μετά τη λήξη των καταβολών επί τριετία της προηγούμενης ρύθμισης, και θα γίνει χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 , απόντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.