2995/2019 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών

Ανακοπή άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ περί διόρθωσης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου ως προς την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς του κατασχεθέντος ακινήτου. Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων. Προθεσμία άσκησης αυτής προ δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας πλειστηριασμού. Κρίθηκε ότι η εμπορική αξία του ακινήτου, βάσει έκθεσης εκτίμησης ορκωτού πολιτικού μηχανικού, ήταν καταφανώς μεγαλύτερη από την ορισθείσα ως τιμή πρώτης προσφοράς, βάσει της προσβαλλόμενης κατασχετήριας έκθεσης. Δεκτή η ανακοπή, κρίση περί διόρθωσης της έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ως προς τη τιμή πρώτης προσφοράς του ακινήτου ως προς το αληθές ποσό της εμπορικής του αξίας.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Απόφασης 2995/2019

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή , Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, κατόπιν νόμιμης κλήρωσης κατά τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 16 Μαΐου 2019, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Του ανακόπτοντος: ………………………. του ……………., κατοίκου …………. Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Τσουκαλά.

Των καθ’ ων η ανακοπή: 1) …………….. του …………., κατοίκου ………….Αττικής και 2) ………………. του ………….., κατοίκου Αθηνών, οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους ………………………...

Ο ανακόπτων ζητεί να γίνει δεκτή η από 03-05-2019 ανακοπή του, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, με ειδικό αριθμό κατάθεσης 5.107/2019 (Γ.Α.Κ. 41.309/2019), προσδιορίσθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της ανακοπής, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα σημειώματα που κατέθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση ανακοπή του, όπως παραδεκτά διορθώθηκε, ο ανακόπτων ζητεί, κατ’ εκτίμηση, με βάση τους περιεχόμενους σε αυτή λόγους και τα αιτήματα, αφενός να διορθωθεί η 843/24-10-2018 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών …………………, δυνάμει της οποίας εκτίθεται στις 05-06-2019, με επίσπευση των καθ’ ων, σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το περιγραφόμενο σε αυτήν ακίνητό του, ως προς την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς του κατασχεθέντος, αφετέρου να ακυρωθεί η παραπάνω έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στην ανακοπή, καθώς και να καταδικαστούν οι καθ' ων στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης.

Στο υπό κρίση δικόγραφο, σωρεύονται η ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, καθόσον ζητείται η διόρθωση της 843/24-10-2018 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών …………………., ως προς την εκτίμηση και την τιμή πρώτης προσφοράς του κατασχεθέντος ακινήτου, και η ανακοπή του άρθρου 933 παρ. 1 ΚΠολΔ κατά της ιδίας, ως άνω, κατασχετήριας έκθεσης. Ωστόσο, η ανακοπή του άρθρου 933 παρ. 1 ΚΠολΔ απαραδέκτως σωρεύεται στο ίδιο δικόγραφο, χωρίς ρήτρα επικουρικότητας, καθώς υπάγεται σε άλλο είδος διαδικασίας, ήτοι στην ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 937 παρ. 3 ΚΠολΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 1 άρθρο όγδοο παρ. 2 ν. 4335/2015), είναι δε αντιφατική, κατ’ αίτημα, με την ασκηθείσα στο ίδιο δικόγραφο ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, αφού αίτημα της τελευταίας είναι η διόρθωση της ανακοπτόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου και αίτημα της ανακοπής του άρθρου 933 παρ. 1 ΚΠολΔ είναι η ακύρωση αυτής, οι δύο, δε, αυτές ανακοπές δεν μπορούν να σωρευθούν στο ίδιο δικόγραφο και να συζητηθούν συγχρόνως, αφού δεν συντρέχουν οι εκ του άρθρου 218 παρ.1 ΚΠολΔ προϋποθέσεις προς τούτο. Συνεπώς, κατά τη διάταξη της παρ. 2 της ως άνω διάταξης, η ακυρωτική ανακοπή του άρθρου 933 παρ. 1 ΚΠολΔ πρέπει να χωριστεί και να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο, αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπο, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για να δικαστεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ. Περαιτέρω, η ανακοπή του άρθρου 954 παρ, 4 ΚΠολΔ εισάγεται παραδεκτώς για να εκδικαστεί ενώπιον του παρόντος αρμοδίου Δικαστηρίου (άρθρο 933§1, 954§4 Κ.Πολ.Δ.) κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.Πολ.Δ), καθώς κατατέθηκε προ 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 993§2, 954§4 και 176 του Κ.Πολ.Δ. Πρέπει, επομένως, να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται, σε συνδυασμό με τα αυτεπαγγέλτως λαμβανόμενα υπόψη διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής, πιθανολογούνται τα ακόλουθα ουσιώδη πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει της ……/24-10-2018 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών ………………………….., και σε εκτέλεση της …./2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Πρακτικού Συμβιβαστικής Επίλυσης Διαφοράς), καθώς και της από 07-05-2018 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου εξ απογράφου αυτής επιβλήθηκε, με επίσπευση των καθ’ ων και προς ικανοποίηση απαίτησής τους σε βάρος του ανακόπτοντος, συνολικού ποσού 12.229,00 ευρώ, αναγκαστική κατάσχεση στο κάτωθι ακίνητο του τελευταίου, το οποίο εκτίθεται σε αναγκαστικό πλειστηριασμό στις 05-06- 2019, ήτοι σε ποσοστό 1/3 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού, άρτιου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στη θέση «……………….» ή «……………………..» κατά τον τίτλο κτήσης της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου …………… Αττικής, εκτός σχεδίου πόλης, έκτασης κατά τον τίτλο κτήσης 4.056 τ.μ. και κατά νεότερη και επακριβή καταμέτρηση 4.058,52 τ.μ., μαζί με όλα τα παραρτήματα και παρακολουθήματα, τιμή δε πρώτης προσφοράς ορίστηκε, αφού ελήφθη υπόψη η από 02-10-2018 έκθεση εκτίμησης, που συνέταξε ο …………………., πολιτικός μηχανικός, εγγεγραμμένος στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, το ποσό των 46.200 ευρώ. Περαιτέρω, το εν λόγω ακίνητο απέχει από τη θάλασσα 200- 250 μ. περίπου, ενώ έχει πρόσβαση σε αυτή και στην παραλία της …………….. μέσω της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου. Το σημείο με το τοπωνύμιο «…………….» βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4-5 χιλιομέτρων από τη Βάρκιζα και περίπου 6-7 χιλιομέτρων από το Λαγονήσι. Περιλαμβάνονται στην περιοχή κάποιες εμπορικές χρήσεις επί της λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου και επί της λεωφόρου Αγίας Μαρίνας, αλλά και αρκετές μονοκατοικίες πολύ καλής έως πολυτελούς κατασκευής. Κατόπιν τούτων, πιθανολογείται ότι η εμπορική αξία του ποσοστού 1/3 εξ αδιαιρέτου του επίδικου ακινήτου ανέρχεται στο ποσό των 65.000 ευρώ, στο ίδιο δε ποσό πρέπει να οριστεί η τιμή πρώτης προσφοράς αυτού. Εξάλλου, πιθανολογείται ότι θα επέλθει βλάβη στον ανακόπτοντα από τη διαφορά της τιμής πρώτης προσφοράς σε σχέση με την εκτίμηση που έλαβε χώρα στην ως άνω κατασχετήρια έκθεση. Επομένως, πρέπει η ένδικη ανακοπή να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να διαταχθεί η ανωτέρω διόρθωση της προσβαλλόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης, καθώς και να καταδικαστούν οι καθ’ ων στην καταβολή μέρους της δικαστικής δαπάνης του ανακόπτοντος, λόγω της μερικής νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρο 178§1 ΚΠολΔ), σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικότερα στο διατακτικό. Τέλος, πρέπει, με επιμέλεια της γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, να αναρτηθεί η παρούσα απόφαση αυθημερόν με τη δημοσίευσή της στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλει- στηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (άρθρο 954 παρ. 4 εδ. γ' ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ως άνω ανακοπή.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της 843/24-10-2018 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου της δικαστικής επιμελήτριας στο Εφετείο Αθηνών …………………., ως προς την αξία του κατασχεθέντος ακινήτου και την τιμή πρώτης προσφοράς αυτού.

ΟΡΙΖΕΙ την αξία του κατασχεθέντος ως άνω ακινήτου στο ποσό των εξήντα πέντε χιλιάδων (65.000) ευρώ και την τιμή της πρώτης προσφοράς στο ίδιο ποσό.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την ανάρτηση της παρούσας απόφασης, με επιμέλεια της γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου, αυθημερόν με τη δημοσίευσή της, στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

ΧΩΡΙΖΕΙ τη σωρευόμενη στο ίδιο δικόγραφο ανακοπή του άρθρου 933 παρ. 1 ΚΠολΔ.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την ανακοπή του άρθρου 933 παρ. 1 ΚΠολΔ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για να δικαστεί κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. ΚΠολΔ.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους καθ' ων στην καταβολή μέρους της δικαστικής δαπάνης του ανακόπτοντος, την οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 21 Μαΐου 2019, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους.

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.