143/2019 Ειρ. Αμαρουσίου

Αίτηση του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 περί ρύθμισης οφειλών φυσικών υπερχρεωμένων προσώπων. Συνδρομή των εξαιρετικών προϋποθέσεων του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010 περί πλήρους αδυναμίας καταβολών στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του Νόμου και συγκεκριμένα εξαιρετικά χαμηλών εισοδημάτων της αιτούσας χωρίς υπαιτιότητα αυτής, με αποτέλεσμα την κρίση περί ορισμού μηδενικών μηνιαίων καταβολών για το διάστημα της πρώτης τριετίας, καθώς μετά την αφαίρεση των δαπανών διαβίωσής της δεν απομένει ποσό προς διάθεση συμμέτρως προς τις καθ’ ων. Ορισμός μηνιαίων καταβολών στο πλαίσιο της ρύθμισης του άρθρου 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010 περί διάσωσης της πρώτης κατοικίας, ανερχόμενες σε ποσό μικρότερο του 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και συγκεκριμένα ανερχόμενες στο 28% της αντικειμενικής αξίας αυτού, αφαιρούμενου του ποσού που είχε καταβάλλει μέχρι τη συζήτηση της αίτησης στο πλαίσιο της προσωρινής διαταγής, καταβαλλόμενες μετά το πέρας της πρώτης ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2.Κούρεμα κατά 50% της συνολικής οφειλής.

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης 143 /2019

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη ………… με τη σύμπραξη της Γραμματέως

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20.11.2018, για να δικάσει την υπόθεση:

Της αιτούσας: ………………. του ………….., κατοίκου Πεύκης, ……………………., που παραστάθηκε μετά ….. .

Των μετεχόντων στη δίκη πιστωτών, οι οποίοι κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευσή τους (άρθρα 5 ν.3869/2010 και 748 παρ.2 ΚπολΔ): -1. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «……………….» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της …………………. -2. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «…………….» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε, -3. Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «………………..» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εμφανίστηκε, στη θέση της οποίας παραστάθηκε ως μη δικαιούχος διάδικος η Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις με την επωνυμία «…………………………………………..» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργούσα δυνάμει του από 4398/2-10-2018 ειδικού πληρεξουσίου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με επωνυμία «……………………» και το διακριτικό τίτλο «…………………..» και της από 30-4-2018 σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης, επ' ονόματι και για λογαριασμό αυτής (ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας), η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου …………………………..

Η αιτούσα με την από 22-12-15 αίτησή της, διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 845/2015, για τη συζήτηση της οποίας ορίστηκε δικάσιμος η 18-10-16 και κατόπιν αναβολής, η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας απόφασης, ζήτησε όσα αναφέρονται σ' αυτή.

Κατά την προκειμένη δικάσιμο, μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο κατά τη σειρά εγγραφής της σε αυτό, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των παρισταμένων διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν όσα αναφέρονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις τους.

Ακολούθησε η συζήτηση, όπως αναφέρεται στα σχετικά πρακτικά, το δε Δικαστήριο αφού:

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τη με αριθμό ……………../23-12-15 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών, …………………………., που προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, ακριβές αντίγραφο της αίτησής της και κλήση προς συζήτηση, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στη 2η των καθών πιστωτριών της, προκειμένου αυτή να εμφανισθεί κατά τη δικάσιμο της 18-10-16, ωστόσο αυτή δεν παραστάθηκε κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, που ορίστηκε μετά από αναβολή, και δεδομένου ότι η αναβολή και η εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο επέχει θέση κλήτευσης προς όλους τους διαδίκους (αρθ. 748 και 226 παρ. 4 ΚΠολΔ), η συζήτηση προχωρεί, σαν αυτή να είχε εμφανιστεί (α. 754 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της, ζητεί τη διευθέτησή τους από το δικαστήριο, κατά το προτεινόμενο από αυτήν σχέδιο με την εξαίρεση από τη ρευστοποίηση του ακινήτου που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία της.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, όπως παραδεκτά συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε κατ' άρθρα 236 και 745 Κ.Πολ.Δ με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της αιτούσας και με τις έγγραφες προτάσεις της, αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του δικαστηρίου (άρθρο 3 του Ν. 3869/2010) στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία της η ως άνω οφειλέτης και σύμφωνα με την ειδική διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας των άρθρων 741 έως 781 σε συνδ. με το άρθρο 3 του Ν. 3869/2010. Για το παραδεκτό της αιτήσεως προσκομίζονται τα απαιτούμενα έγγραφα του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 καθώς και αυτά για την επικαιροποίηση του φακέλου που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στη Γραμματεία του Δικαστηρίου. Επίσης, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του Δικαστηρίου στα τηρούμενα αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη σχετική αίτηση της αιτούσας, ούτε έχει εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (άρθρο 13 παρ.2 Ν.3869/2010). Περαιτέρω η αίτηση είναι επαρκώς ορισμένη, απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των παρισταμένων πιστωτών, καθόσον περιέχει τα απαραίτητα για τον έλεγχο της νομικής και ουσιαστικής της βασιμότητας στοιχεία κατά το άρθρο 1 ν. 3869/2010. Τα μη αναφερόμενα στοιχεία, είναι αντικείμενα απόδειξης και ανταπόδειξης κατά την έρευνα της ουσιαστικής της βασιμότητας και ειδικότερα της συνδρομής των όρων υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του ν.3869/2010, καθόσον, όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 744,745,751 Κ.Πολ.Δ, ο ιδιόρρυθμος χαρακτήρας της εκούσιας δικαιοδοσίας ως μέσου προστασίας, κυρίως δημοσίας εμβέλειας συμφερόντων, επιβάλλει την ενεργό συμμετοχή του δικαστή στη συλλογή, διερεύνηση και αξιολόγηση του πραγματικού υλικού της δίκης και επιτρέπει τη δυνατότητα συμπλήρωσης με τις προτάσεις, στο δε Ειρηνοδικείο και προφορικά κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο (άρθρο 115 παρ.3 Κ,Πολ.Δ), εκείνων των στοιχείων της αίτησης που αναφέρονται στο άρθρο 747 παρ.2 Κ.Πολ.Δ. Είναι δε νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,5,6 παρ.3, 8, 9 και 11 του ίδιου ως άνω νόμου, ως ισχύουν τροποποιημένες από τις αντίστοιχες των άρθρων 56-64 του ν. 4549/2018 που εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά το χρόνο δημοσίευσής του δίκες. Επομένως, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ της αιτούσας και των πιστωτών της, πρέπει η αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική βασιμότητάτης.

Οι παριστάμενες καθ' ων πιστώτριες της αιτούσας προέβαλαν την ένσταση δόλιας περιέλευσής της σε αδυναμία πληρωμής, όπως ειδικότερα τις ανέπτυξαν προφορικά στο ακροατήριο και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν. Οι ενστάσεις αυτές παραδεκτά προβάλλονται (αρθ. 262, 263 Κ.Πολ.Δ) και είναι νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 3869/2010 και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω αν είναι και κατ' ουσίαν βάσιμες.

Από την εκτίμηση του δικογράφου της αίτησης, των εγγράφων που νόμιμα και εμπρόθεσμα προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, όσων εξέθεσαν προφορικά και γραπτά οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους και των διδαγμάτων της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπάγγελτα, αποδείχθηκαν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα: Η αιτούσα, ηλικίας ……. ετών, είναι χήρα από το έτος 2000 και λαμβάνει σύνταξη χηρείας, ποσού 298,62 ευρώ. Εργάζεται με μερική απασχόληση ως λαντζέρα σε εστιατόριο και λαμβάνει μηνιαίο μισθό 224,62 ευρώ- Κατοικεί μαζί με τον ενήλικο γιο της, ηλικίας …. ετών, που είναι άνεργος, σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της, επιφάνειας 108,03 τ.μ., στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην Πεύκη, επί της οδού ……………………., αντικειμενικής αξίας σήμερα 90.000 ευρώ. Στην κυριότητά της έχει ένα αυτοκίνητο μάρκας ……………….. , έτους πρώτης κυκλοφορίας 2004, εκτιμώμενης εμπορικής αξίας 2.000 ευρώ, το οποίο θα πρέπει να εξαιρεθεί της εκποίησης, γιατί δεν αναμένεται να προσελκύσει αγοραστικό ενδιαφέρον, είναι δε απαραίτητο για τις ανάγκες της αιτούσας. Από την παράθεση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που προσκομίζονται προκύπτει ότι το εισόδημα της αιτούσας ανήλθε σε 14.636,23 € το οικονομικό έτος 2008, σε 15.061 € το έτος 2009, σε 12.735 € το έτος 2010, σε 13.882.91€το έτος 2011, σε 14.318€το έτος 2012, σε 9.437€το έτος 2013, σε 5.057€το έτος 2014, σε 8.217€το έτος 2015, σε 8.567€το έτος 2016 (χρήση 2015).

Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της αίτησης η αιτούσα είχε αναλάβει τα παρακάτω χρέη, τα οποία κατά πλάσμα του νόμου θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά το χρόνο κοινοποίησης αυτής. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της αιτούσας ανέρχονται, κατόπιν συνυπολογισμού των καταβολών στις οποίες προέβη, δυνάμει της από 17-6-16 προσωρινής διαταγής του παρόντος δικαστηρίου, σε (50.483 - (40X31 μήνες ως την έκδοση της απόφασης)= 49.243€, συγκεκριμένα αυτή οφείλει: 1) Στην Τράπεζα ……………..το ποσό των 29.994,12 ευρώ από την υπ'αρ. …………….. σύμβαση στεγαστικού δανείου, για το οποίο η τράπεζα έχει εξασφαλιστεί με εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, 2) Στην ………… Τράπεζα το ποσό των 6.638,80 ευρώ από την υπ'αρ. …………….. σύμβαση καταναλωτικής πίστης, 3) Στην ……………….. το ποσό των 13.850,46 ευρώ από την υπ'αρ. ………….. σύμβαση δανείου ρύθμισης οφειλών.

Το χρέος της αιτούσας προέρχεται εξ ολοκλήρου από τραπεζικά προϊόντα που έλαβε διαδοχικά μεταξύ των ετών 2001 και 2010. Η αιτούσα έχει πάψει να εξυπηρετείτο χρέος της από το τέλος-του έτους 2012, όταν περιήλθε σε γενική και μόνιμη αδυναμία πληρωμής εξαιτίας της συρρίκνωσης του μισθού της, ενώ μέχρι τότε ήταν συνεπής στην εξυπηρέτηση των δανειακών της υποχρεώσεων. Από το έτος 2012 και έπειτα το μηνιαίο εισόδημα της αιτούσας μειώθηκε σε ποσοστό άνω του 35% συγκριτικά με το αντίστοιχο προηγούμενων ετών και κυρίως των ετών δανεισμού και εξυπηρέτησης της οφειλής. Η μείωση του εισοδήματος της συνεχίστηκε τα επόμενα έτη. Τα παραπάνω απρόβλεπτα γεγονότα είχαν ως αποτέλεσμα την πλήρη ανατροπή των οικονομικών της δεδομένων, λόγω έλλειψης επαρκούς ρευστότητας για τη σύγχρονη κάλυψη των ενήμερων δόσεων των ανωτέρω δανείων και των βιοτικών της αναγκών, το κόστος των οποίων αυξήθηκε κατά τα προαναφερόμενα έτη, δεδομένης της υπέρ κοστολόγησης αγαθών πρώτης ανάγκης και της επιβολής πρόσθετων μέτρων φορολόγησης Από την προαναφερόμενη εισοδηματική κατάσταση της αιτούσας προέκυψε ότι η μείωση του εισοδήματος της ήταν ο κύριος λόγος που κατέστησε την κατά το έτος 2012 ταμειακή της δυσχέρεια μόνιμη και γενική αδυναμία πληρωμής. Επομένως, ούτε ο υπερδανεισμός ούτε η αδυναμία της να ανταποκριθεί έως και σήμερα στις δανειακές της υποχρεώσεις οφείλονται σε δόλο. Με βάση τα παραπάνω το ελάχιστο κόστος διαβίωσης της αιτούσας, ανέρχεται σήμερα κατά την εκτίμηση του Δικαστηρίου., στο ποσό των 1.000 ευρώ μηνιαίως γιατην κάλυψη των βιοτικών αναγκών της για διατροφή, θέρμανση, ΔΕΗ, ύδρευση, ανελαστικές δαπάνες προς Δ.Ο.Υ κλπ. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας εξαιρετικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα ανεπάρκεια εισοδήματος, αφού η σχέση μεταξύ του διαθέσιμου μηνιαίου εισοδήματος της και των βιοτικών της αναγκών είναι αρνητική. Επομένως κάθε σκέψη για προσδιορισμό μηνιαίων καταβολών δεν είναι εφικτή στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010, αφού, αν η αιτούσα υποχρεωθεί σε αυτές, θα οδηγηθεί σε επίπεδο προσωπικής και κοινωνικής εξαθλίωσης, ενώ δεν συντρέχει κανένας λόγος για επανεξέταση της υπόθεσης, αφού εκτιμήθηκε ότι η εισοδηματική της κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει στο μέλλον.

Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 9 παρ. 2 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 62 του ν. 4549/2018, για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της, θα πρέπει να γίνει ρύθμιση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των καθ' ών η οποία, θα ανέλθει σε συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του δικαιώματος της αιτούσας επ' αυτής. Η αξία του δικαιώματος της αιτούσας επί της παραπάνω κατοικίας, ανέρχεται σε 90.000 ευρώ και δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού, όπως απαιτείται για την εξαίρεσή της από την εκποίηση. Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 6 του ν. 3869/2010, όπως ισχύουν μετά την προσθήκη στο άρθρο 9 της παρ. 6 με το άρθρο 62 παρ. 6 του ν. 4549/2018 που εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς δίκες, το δικαστήριο μπορεί και στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών για τη διάσωση της κύριας κατοικίας να ορίσει μικρού ύψους καταβολές, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 3869/2010. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως παραπάνω αποδείχθηκε, συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας εξαιρετικές περιστάσεις και συγκεκριμένα ανεπάρκεια εισοδήματος για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών της αναγκών, αφού το μηνιαίο διαθέσιμο από τα εισοδήματά της υπόλοιπο, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών της, ποσό είναι μηδενικό. Έτσι θα πρέπει να οριστούν για τη διάσωση της κύριας κατοικίας της μηνιαίες καταβολές, καταβλητέες με προνομιακή ικανοποίηση της εμπραγμάτως εξασφαλισμένης πιστώτριας, ύψους 138 ευρώ για δέκα πέντε (15) έτη, ήτοι 180 μηνιαίες δόσεις, αφού συνεκτιμήθηκαν οι οικονομικές της δυνατότητες και οι προοπτικές βελτίωσής τους, η ηλικία της και η διάρκεια των συμβάσεων των προς ρύθμιση πιστώσεων. Στο τέλος της παρούσας ρύθμισης η αιτούσα θα έχει καταβάλλει από την ανωτέρω αιτία συνολικά ποσό 24.840 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι δε θίγει τα συμφέροντα των πιστωτών της, αφού αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της σημερινής της οφειλής που αντιστοιχεί στο ατομικό της χρέος, το οποίο θα εξοφληθεί ολοσχερώς. Η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νόμο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεδομένου του ότι το ποσό που μπορεί να καταβάλλει η αιτούσα για τη ρύθμιση των χρεών της, στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 3869/2010, είναι μηδενικό, ζήτημα κατανομής των μηνιαίων δόσεων της ρύθμισης του αρθ. 8 παρ. 2 και αστών του αρθ. 9 παρ, 2 κατά το χρονικό διάστημα των καταβολών τής πρώτης ρύθμισης (τριετία), δεν τίθεται. Επομένως, οι δύο ρυθμίσεις θα ισχύσουν διαδοχικά, οι δε μηνιαίες δόσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα αρχίσουν να καταβάλλονται τρία (3) χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, προκειμένου η αιτούσα, να μην επιβαρυνθεί με καταβολές ποσού μεγαλύτερου αυτού που ορίστηκε από το δικαστήριο με εισοδηματικά κριτήρια στα πλαίσια της ρύθμισης του αρθ. 8 παρ. 2. Μετά δε την εξάντληση του ποσού των 24.840 ευρώ η αιτούσα απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών της, καθώς δεν μπορεί από το νόμο να επιβληθεί άλλη υποχρέωση σε αυτήν.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι οφειλές της αιτούσας εξαιρούμενης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό της παρούσας. Η απαλλαγή από τα χρέη της έναντι των καθ'ών πιστωτών, τα οποία αναφέρονται στην παρούσα απόφαση θα επέλθει κατά νόμο (αρ. 11 παρ.1 του Ν.3869/2010) υπό τον όρο της κανονικής εκτέλεσης των υποχρεώσεών της. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται κατ' άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δικάζει ερήμην της δεύτερης των καθ'ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

-Δέχεται εν μέρει την αίτηση

-Ορίζει μηδενικές καταβολές στα πλαίσια της ρύθμισης του άρθρ. 8 παρ. 2 Ν. 3869/2010.

-Εξαιρεί από την εκποίηση την κύρια κατοικία της αϊτού σας ήτοι ένα διαμέρισμα, επιφάνειας 108,03 τ.μ. στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας στην Πεύκη, επί της οδού ………………..

-Επιβάλλει στην αιτούσα να καταβάλει γιατη διάσωση της άνω κατοικίας της το ποσό των 24.840 € που θα καταβληθεί, κατά τα αναφερόμενα στο σκεπτικό της παρούσας, σε 180 μηνιαίες δόσεις των εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ ( 138 €) η κάθε μία, με την προνομιακή ικανοποίηση της εμπραγμάτως εξασφαλισμένης πιστώτριας. Η καταβολή των δόσεων αυτών θα γίνεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα και ορίζεται να ξεκινήσει την 1η ημέρα του πρώτου μηνα μετά την πάροδο τριών (3) ετών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, θα γίνει δε χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει κατά τον χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο Μαρούσι στο ακροατήριο του, στις 20/2/2019.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.