132/2014 Ειρ. Πειραιά

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 132/ 2014

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Πειραιά Μαρία Ηλία και τη Γραμμα­τέα Αλεξάνδρα Μαρκοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του σήμερα στις 23 Απριλίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Του _____________, ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Χριστίνας Βαρβούνη.

ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΤΡΙΑΣ του αιτούντος εταιρείας, η οποία μετά τη νόμιμη κλήτευση της (άρθρο 748 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν. 3869/2010) κατέστη διάδικος και μετέχει στη δίκη, παριστάμενη ως εξής:

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Τ.Ε» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πεσματζόγλου, αρ. 2-6, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννη Μαραγκού.

Ο αιτών με την από 4 Οκτωβρίου 2011 αίτηση του, η οποία απευθύνε­ται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και καταχωρήθηκε στα οικεία βιβλία του με αύξοντα γενικό αριθμό κατάθεσης 5163/2011 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 449/2011, ζητεί, για τους λόγους που εκτίθενται σ' αυτήν, όσα αναφέρονται στο αιτητικό της.

Για την αίτηση αυτή ορίστηκε δικάσιμος για να συζητηθεί η 25-9-2012 και μετά από αναβολές η ημερομηνία που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης αποφάσεως, κατά την οποία και μετά την εκφώνηση της υποθέσεως από τη σειρά του οικείου πινακίου, το Δικαστήριο αφού:

Έλαβε υπόψη όσα περιέχονται στα πρακτικά.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινομένη αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι βρίσκεται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές του προς την αναφερόμενη στην ως άνω αίτηση πιστώτρια και επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας ζητεί: α) τη ρύθμιση των χρεών του, με την εξαίρεση της αναφερομένης στην ως άνω αίτηση κύριας κατοικίας του, σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψη η εκτιθέμενη εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση και β) να αναγνωριστεί ότι με την τήρηση της τετραετούς ρυθμίσεως των οφειλών του, θα απαλλαγεί ο αιτών από τα χρέη του προς την πιστώτρια του.

Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η κρινομένη αίτηση, όπως παραδεκτώς (άρθρο 224 Κ.Πολ.Δ το οποίο εφαρμόζεται και στην εκούσια δικαιοδοσία κατ' άρθρο 741 του ιδίου Κώδικα) διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του αιτούντος στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, καταχωρηθείσα στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, αλλά και με τις προτάσεις του αιτούντος, αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 3 του Ν. 3869/2010 και 741 επ. Κ.Πολ.Δ) και είναι επαρκώς ορισμένη (άρθρο 747 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ), καθό­σον περιέχει τα αναγκαία προς θεμελίωση του αξιουμένου δικαιώματος στοι­χεία (άρθρο 216 Κ.Πολ.Δ), απορριπτόμενου ως αβάσιμου του αντιθέτου ισχυ­ρισμού της καθής η αίτηση πιστώτριας, ενώ για το ορισμένο της κρινομένης αιτήσεως, πέραν των στοιχείων που αναφέρονται στη μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπροθέσμων χρηματικών οφειλών από τον οφειλέτη - φυσικό πρόσωπο, πρέπει να περιέχονται σ' αυτήν και εκείνα που απαιτούνται κατ' άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, ήτοι κατάσταση της περιουσίας του οφειλέτη και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, κατάσταση των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, και σχέδιο διευθέτησης οφειλών, στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο υπό κρίση δικόγραφο. Περαιτέρω, η κρινομένη αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατά­ξεις των άρθρων 1, 4, 5, 8 και 9 και του Ν. 3869/2010, όπως ο νόμος αυτός ισχύει κατά τον χρόνο συζητήσεως της κρινομένης αιτήσεως. Τυγχάνει όμως απορριπτέο ως μη νόμιμο και ως προώρως υποβαλλόμενο το ως άνω υπό στοιχείο β' αίτημα, καθόσον η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 3869/2010, όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής συμπληρώθηκε με το άρθρο 85 παρ. 6 του ιδίου ως άνω νόμου, προβλέπει ότι η απαλλαγή του οφειλέτη από τα υπόλοιπα των οφειλών του, μετά την κανονική εκτέλεση απ' αυτόν των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με την απόφαση της ρύθμισης, πιστοποιείται από το δικαστήριο, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του οφειλέτη, απαιτουμένης επομένως προς τούτο αποφάσεως του αρμοδίου δικαστηρίου, που θα πιστοποιεί την απαλλαγή. Πρέπει επομένως να εξετασθεί περαιτέρω η κρινομένη αίτηση και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, εφόσον δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός και δεδομένου ότι για το παραδεκτό αυτής προσκομίζονται νομίμως οι προβλεπόμενες από την παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010: α) από 12-7-2011 βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού του «ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ και β) με ημερομηνία βεβαίωσης γνησιότητας της υπογραφής του αιτούντος από το Κ.Ε.Π Κερατσινίου 4-10-2011 υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων της περιουσίας του και των εισοδημάτων του ιδίου και της συζύγου του, των πιστωτών του και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, καθώς και για τις μεταβιβάσεις εμπράγματων δικαιωμάτων επί ακινήτων του κατά την τελευταία τριετία. Εξ' άλλου, από την αυτεπάγγελτη έρευνα του παρόντος Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, στα τηρούμενα κατ' άρθρο 13 παρ. 1 του ως άνω νόμου αρχεία, προέκυψε ότι δεν εκκρεμεί άλλη όμοια αίτηση του αιτούντος, ούτε έχει εκδοθεί απόφαση για ρύθμιση και απαλλαγή από τις οφειλές του (βλ. το υπ. αριθμ. πρωτ. 583γ/7-5-2013 έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Εκούσιας Δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Αθηνών).

Από την ενώπιον του ακροατηρίου του παρόντος Δικαστηρίου ανωμοτί εξέταση του αιτούντος, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι, όσα από τα οποία δεν παρέχουν άμεση απόδειξη λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, από τους ισχυρισμούς των διαδίκων που περιέχονται στις προτάσεις τους, από τους οποίους συνάγονται και ομολογίες (άρθρα 261 και 352 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ. τα οποία εφαρμόζονται και στην εκούσια δικαιοδοσία κατ' άρθρο 741 του ιδίου Κώδικα) και απ' όλη εν γένει τη διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά. Ο αιτών είναι ηλικίας 59 ετών, έγγαμος και έχει ένα ενήλι­κο άρρεν τέκνο, ηλικίας 35 ετών που δεν εργάζεται και διαβιεί μαζί του. Από τις 10-6-2008 ο αιτών εργαζόταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου ως αποθηκάριος στην εταιρεία με την επωνυμία «_________», λαμβάνοντας μηνιαίο μισθό ανερχόμενο στο ποσό των 2.142,88 ευρώ, όμως η ως άνω εταιρεία άρχισε από τον Σεπτέμβριο του έτους 2009 να μην καταβάλλει τις νόμιμες αποδοχές του αιτούντος, με αποτέλεσμα αυτές να μην έχουν πληρωθεί μέχρι και τον Αύγουστο του έτους 2010, οπότε στις 9-9-2010 ο αιτών άσκησε το δικαίωμα επισχέσεως της εργασίας του, ενώ στις 28-7-2011 κατέθεσε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά αγωγή κατά της εταιρείας, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ. αριθμ. 5393/2012 απόφαση, η οποία αναγνώρισε ότι η ως άνω εταιρία υποχρεούται να καταβάλλει στον αιτούντα το ποσό των 35.000,38 ευρώ και την υποχρέωσε να του καταβάλλει το ποσό των 26.000,32 ευρώ για τις αναφερόμενες στην εν λόγω απόφαση αιτίες, πλην όμως μέχρι και τον χρόνο συζητήσεως της κρινομένης αιτήσεως δεν έχει καταβληθεί στον αιτούντα κανένα ποσό. Από την 1-10-2010 ο αιτών άρχισε να επιδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ, στον οποίο ενεγράφη, εφοδιαζόμενος με τη σχετική κάρτα ανεργίας, έχοντας μηνιαίο εισόδημα λόγω επιδόματος ανεργίας, ανερχόμενο στο ποσό των 499,75 ευρώ, το οποίο ελάμβανε έως τις 30-9-2011. Κατά τον χρόνο συζητήσεως της κρινομένης αιτήσεως ο αιτών λαμβάνει επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας εκ ποσού 200 ευρώ μηνιαίως, με διάρκεια από 1-1-2013 έως 31-12-2013, ενώ η σύζυγος του δεν έχει εισοδήματα από κάποια πηγή. Ο αιτών διαθέτει τα κάτωθι περιουσιακά στοιχεία: α) είναι κύριος ενός διαμερίσματος του πέμπτου ορόφου, μιας πολυκατοικίας κειμένης στο Κερατσίνι Αττικής, επί της οδού ______, επιφανείας 62,46 τ.μ και της υπόγειας αποθήκης αυτού, επι­φανείας 7,84 τ.μ και β) είναι κύριος ενός Ι.Χ.Ε αυτοκινήτου, εργοστασίου κα­τασκευής RENAULT, τύπου MEGANE, κυλινδρισμού 1400 κυβικών εκατο­στών, μοντέλου 1998. Ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δική του υπαιτιότητα σε μόνιμη και διαρκή αδυναμία πληρωμής των ληξιπροθέσμων χρηματικών οφει­λών του προς την κάτωθι αναφερόμενη πιστώτρια του, ιδίως λόγω μειώσεως, όπως προεκτέθη, των εισοδημάτων του. Η καθής τραπεζική εταιρεία ισχυρίζεται ότι ο αιτών κατά τον χρόνο κατάθεσης της υπό κρίση αιτήσεως εξυπηρετούσε τις οφειλές του και επομένως δεν συντρέχει η προϋπόθεση της ύπαρξης ληξιπρόθεσμης απαίτησης, προκειμένου να ενταχθεί ο τελευταίος στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010. Ο ισχυρισμός αυτός είναι απορριπτέος ως κατ' ουσίαν αβάσιμος, καθόσον, όταν ο οφειλέτης αδυνατεί να ικανοποιήσει κάποιες από τις σε βάρος του απαιτήσεις, μπορεί να αξιώσει την προστασία του Ν. 3869/2010 για όλα τα χρέη του προς όλους τους πιστωτές, ανεξαρτήτως αν έχουν το στοιχείο του ληξιπροθέσμου όλα τα χρέη του, στην δε προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη νομίμως προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως από τον αιτούντα από 25-8-2011 εξώδικη γνωστοποίηση της καθής η αίτηση προς αυτόν, η οφειλή του τελευταίου που προέρχεται από την υπ. αριθμ. 07004597 σύμβαση στεγαστικού επιδοτούμενου δανείου Ο.Ε.Κ που συνήψε με την καθής η αίτηση έχει καταστεί ήδη κατά τον χρόνο αυτό, ήτοι πριν την κατάθεση της κρινομένης αιτήσεως (4-10-2011) ληξιπρόθεσμη. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς την κάτωθι αναφερόμενη πιστώτρια αυτού τραπεζική εταιρεία ανέρχονται, σύμφωνα με την προσκομιζόμενη μετ' επικλήσεως απ' αυτόν κατάσταση οφειλών, που χορηγήθηκε στον ίδιο από την εν λόγω πιστώτρια, στα κάτωθι χρηματικά ποσά μετά των τόκων και των εξόδων: στο «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε» ως διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟ­ΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε»: α) στο ποσό των 35.915,44 ευρώ (κεφάλαιο 35.499,48 ευρώ και τόκοι 415,96 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση στεγαστικού δανείου δανείου, β) στο ποσό των 11.848,74 ευρώ (κεφάλαιο 11.736,88 ευρώ και τόκοι 111,86 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση στεγαστικού δανείου δανείου και γ) στο ποσό των 51.099,55 ευρώ (κεφάλαιο 51.002,77 ευρώ και τόκοι 96,78 ευρώ), προερχόμενη από σύμβαση στεγαστικού δανείου δανείου, ήτοι στο συνολικό ποσό των (35.915,44 + 11.848,74 + 51.099,55 =) 98.863,73 ευρώ. Οι ως άνω οφειλές του αιτούντος έχουν αναληφθεί σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την υποβολή της υπό κρίση αιτήσεως, καθόσον η καθής πιστώτρια δεν πρόβαλε ισχυρισμό ότι η ανάληψη των οφειλών αυτής έγινε εντός του τελευταίου έτους, ενώ αυτές δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρούμενες, κατ' άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, της ρύθμισης. Περαιτέρω, περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να εκποιηθεί και να από φέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα, αποτελεί το προαναφερόμενο διαμέρισμα, η εμπορική αξία του οποίου εκτιμάται στο ποσό των 75.000 ευρώ, λαμβανομένων υπόψη της παλαιότητας του, της περιοχής στην οποία βρίσκεται, του ορόφου, του εμβαδού του και των πτωτικών τάσεων που επικρατούν σήμερα στον τομέα αγοράς ακινήτων λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας. Το εν λόγω διαμέρισμα αποτελεί την κύρια κατοικία του αιτούντος και της οικογενείας του, η δε εμπορική αξία του δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο του αφορολόγητου ποσού απόκτησης πρώτης κατοικίας για έγγαμο φορολογούμενο, προσαυξημένο κατά 50%, όπως απαιτεί ο νόμος (άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010) για την εξαίρεση του από την εκποίηση. Όσον αφορά το προαναφερόμενο Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο, κυριότητας του αιτούντος, ενόψει της κατά το χρόνο συζητήσεως της υπό κρίση αιτήσεως εμπορικής του αξίας, η οποία δεν υπερβαίνει κατά την κρίση του Δικαστηρίου, λαμβανομένων υπόψη του τύπου, της παλαιότητας του, των λοιπών χαρακτηριστικών του, αλλά και κυρίως της επικρατούσης δυσχερούς οικονομικής καταστάσεως και της εξ αυτής δημιουργίας κρίσης στην αγορά των Ι.Χ.Ε αυτοκινήτων, το ποσό των 2.000 ευρώ, δεν κρίνεται πρόσφορο προς εκποίηση, διότι δεν πρόκειται να προκαλέσει αγοραστικό ενδιαφέρον, αλλά και ούτε να αποφέρει κάποιο αξιόλογο τίμημα προς αισθητή ικανοποίηση της πιστώτριας του αιτούντος, λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της διαδικασίας εκποί­ησης (αμοιβή εκκαθαριστή, έξοδα δημοσιεύσεων κ.λ.π). Συνεπώς, κρίνεται ότι δεν πρέπει να διαταχθεί η κατ' άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3869/2010 εκποίηση του ως άνω αναφερομένου υπό στοιχείο β' περιουσιακού στοιχείου του αιτούντος. Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010 και ειδικότερα σ' αυτή των άρθρων 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του ως άνω νόμου, δηλαδή θα πρέπει να γίνει συνδυασμός των δύο ρυθμίσεων του ως άνω νόμου και συγκεκριμένα αυτής του άρθρου 8 παρ. 2 για μηνιαίες καταβολές επί τετραετία και αυτής του άρθρου 9 παρ. 2 για σταδιακές καταβολές προκειμένου να εξαιρεθεί από την εκποίηση η προαναφερόμενη κύρια κατοικία του. Έτσι, η ρύθμιση των χρεών του αιτούντος θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές, εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, απευθείας στην πιο πάνω πιστώτρια του, από τα εισοδήματα του, επί τετραετία, η οποία θα αρχίζει μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως, προς μερική εξόφληση των οφειλών του (άρθρο 8 παρ 2 του ως άνω νόμου). Οι μηνιαίες οικογενειακές δαπάνες του αιτούντος περιορίζονται σ' αυτές που απαιτούνται προς ικανοποίηση των βασικών βιοτικών αναγκών του ιδίου και της οικογενείας του. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το προς διάθεση στην ως άνω πιστώτρια του αιτούντος ποσό ανέρχεται, λαμβανομένων υπόψη των εισοδημάτων του τελευταίου, καθώς επίσης και των βασικών προσωπικών και οικογενειακών αναγκών του, στο ποσό των 40 ευρώ μηνιαίως. Ειδικότερα, ο αιτών θα καταβάλλει στην πιστώτρια του «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε» ως διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε» το ποσό των 40 μηνιαίως και συνολικά επί τετραετία (48 μηνιαίες δόσεις) το ποσό των (40 / μήνα Χ 48 μήνες =) 1.920 ευρώ, καλύ­πτοντας μερικώς, κατά το ποσό αυτό, τη συνολική οφειλή του εκ ποσού 98.863,73 ευρώ, με υπόλοιπο απαίτησης το ποσό των (98.863,73 - 1.920 =) 96.943,73 ευρώ. Περαιτέρω, η παραπάνω πρώτη ρύθμιση θα συνδυαστεί με την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 του Ν. 3869/2010, εφόσον με τις καταβολές επί τετραετία της πρώτης ρύθμισης δεν επέρχεται πλήρης εξόφληση της απαιτήσεως της ανωτέρω πιστώτριας του αιτούντος και προβάλλεται από τον αιτούντα αίτημα εξαίρεσης από την εκποίηση της κύριας κατοικίας του, μετά το οποίο η εν λόγω εξαίρεση είναι υποχρεωτική για το Δι­καστήριο. Έτσι, θα πρέπει να οριστούν μηνιαίες καταβολές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας του αιτούντος, για την οποία ο τελευταίος θα πρέπει να καταβάλλει το 85% της εμπορικής αξίας της, δηλαδή το ποσό των (75.000 Χ 85% =) 63.750 ευρώ, αφού το υπόλοιπο του χρέους του μετά τις καταβολές της ρύθμισης του άρθρου 8 παρ. 2 του ιδίου ως άνω νόμου υπερβαίνει το 85% της εμπορικής αξίας του πιο πάνω ακινήτου του αιτούντος. Η αποπλη­ρωμή του ποσού αυτού θα αρχίσει μετά παρέλευση τεσσάρων ετών, ως πε­ριόδου χάριτος κατ' άρθρο 9 παρ. 2 εδ. γ' του Ν. 3869/2010, από τη δημοσί­ευση της παρούσης αποφάσεως και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το νό­μο εντόκως, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα, για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο χρόνος δε τοκοχρεωλυτικής εξόφλησης του ποσού αυ­τού πρέπει να οριστεί σε 18 έτη, λαμβανομένων υπόψη των χρεών του αιτού­ντος, της οικονομικής του δυνατότητας και της ηλικίας του. Η μηνιαία δόση που θα καταβάλλει ο αιτών στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής, ανέρχεται στο ποσό των (63.750 : 216 μήνες της δεκαοκταετίας =) 295,14 ευρώ. Η μηνιαία αυτή καταβολή θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός και επί 18 έτη, ήτοι 216 μήνες, που θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, δηλαδή μετά την παρέλευση τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως. Η καθής η αίτηση πιστώτρια ισχυρίζεται ότι η πρόταση του αιτούντος για ρύθμιση των αναφερομένων στην κρινομένη αίτηση οφειλών του προς αυτήν είναι καταχρηστική, διότι ο αιτών, ισχυριζόμενος ότι έχει περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής, θέλει στην πραγματικότητα να διαγράψει το σύνολο σχεδόν των οφειλών του προς αυτήν. Ο ισχυρισμός αυτός, προβαλ­λόμενος ως ένσταση εκ της διατάξεως του άρθρου 281 Α.Κ, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, διότι τα επικαλούμενα από την ανωτέρω πιστώτρια πραγματικά περιστατικά δεν πληρούν τα απαιτούμενα κατά τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ στοιχεία για την καταχρηστική άσκηση του ασκουμένου δικαιώματος, μη υπαγόμενα επομένως αντικειμενικώς στη διάταξη αυτή, καθόσον δεν οδηγούν σε προφανή υπέρβαση της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του κοινω­νικού και οικονομικού σκοπού του αναγνωριζομένου από την έννομη τάξη δι­καιώματος του αιτούντος για ρύθμιση των οφειλών του.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει η ένδικη αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή ως βάσιμη και κατ' ουσίαν και να ρυθμιστούν οι αναφερόμενες σ' αυτήν οφειλές του αιτούντος προς την εν λόγω πιστώτρια, εξαιρουμένης της εκποίησης της ως άνω κύριας κατοικίας του αιτούντος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 εδ. β' του άρθρου 8 του ως άνω νόμου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

-Δέχεται εν μέρει την αίτηση.

-Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος με μηνιαίες καταβολές ποσού σαράντα (40) ευρώ εκάστης εξ αυτών προς την καθής η αίτηση ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε» ως διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε», επί μία τετραετία, οι οποίες (καταβολές) θα πραγματοποιούνται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, αρχής γε­νομένης μετά την πάροδο ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσης α­ποφάσεως.

-Εξαιρεί της εκποίησης την κύρια κατοικία του αιτούντος, ήτοι ένα δια­μέρισμα του πέμπτου ορόφου, μιας πολυκατοικίας κειμένης στο Κερατσίνι Αττικής, επί της οδού _______, επιφανείας 62,46 τ.μ και την υπό­γεια αποθήκη αυτού, επιφανείας 7,84 τ.μ.

-Επιβάλλει στον αιτούντα την υποχρέωση να καταβάλλει για τη διάσω­ση της ως άνω κύριας κατοικίας του στην καθής η αίτηση ανώνυμη τραπεζική εταιρεία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε» ως διαδό­χου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε», το ποσό των διακοσίων ενενήντα πέντε και 14/100 (295,14) ευρώ μηνιαίως και για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) ετών. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων θα ξεκινήσει μετά την παρέ­λευση τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσης αποφάσεως και θα γίνεται εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, χωρίς ανατοκισμό, με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που θα ισχύει, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος κατά τον τελευ­ταίο μήνα, για τον οποίο θα υφίσταται μέτρηση κατά τον χρόνο της καταβολής, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Ανα­χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

-Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του, σε δη­μόσια και έκτακτη συνεδρίαση στις 21 Μαρτίου 2014, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.