136/2015 Ειρ. Άργους

ΔΙΑΔΙΚΑΣIΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ (ν.3869/2010)

Αριθμός 136/2015

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Δικαστή …………….., Ειρηνοδίκη, που ορίσθηκε σύμφωνα με το Νόμο, και από τη Γραμματέα …………….. .

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 10-03-2014, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

Tnς αιτούσας: …………….., κατοίκου Αργούς, …………, η οποία παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο Κωνσταντίνο Τσουκαλά.

Των πιστωτριών που μετέχουν στη δίκη, οι οποίες κατέστησαν διάδικοι μετά τη νόμιμη κλήτευση τους (αρθρ. 5 του ν. 3869/2010 και 748 παρ. 2 ΚΠολΔ) και παρίστανται ως εξής: 1) Η Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΆΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου 86, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο …………. . 2) Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «EFG EUROBANK ERGASIAS A.E», που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου ……………..

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή, η από 20-02-2013 και με αριθμ. εκθ. κατ. …………. αίτηση της που απευθύνεται προς το Δικαστήριο αυτό, για όσους λόγους επικαλείται σ' αυτή, δικάσιμος για την οποία ορίστηκε η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας.

Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το σχετικό πινάκιο στη σειρά της και κατά τη συζήτηση της στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις που κατέθεσαν.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση της, όπως αυτή παραδεκτά διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, η αιτούσα, επικαλούμενη έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών της προς τις πιστώτριες, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά, όπως σαφώς συνάγεται από το όλο περιεχόμενο της αίτησης, τη διευθέτηση τους από το δικαστήριο κατά το προτεινόμενο απ' αυτήν σχέδιο, υποβάλλοντας αίτημα εξαίρεσης της κύριας κατοικίας της, ώστε να επέλθει η μερική απαλλαγή της από κάθε τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο των χρεών της έναντι των πιστωτών της που περιλαμβάνονται στην υποβληθείσα απ' αυτήν κατάσταση. Με το παραπάνω [περιεχόμενο η αίτηση αρμόδια φέρεται για συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία της εκούσιας διαδικασίας των άρθρων 741 επ. ΚΠολΔ (άρθρο 3 ν. 3869/2010), εφόσον για το παραδεκτό της α) τηρήθηκε η προδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού με την διαμεσολάβηση προσώπου απ' αυτά που έχουν σχετική εξουσία από το νόμο (βλ. άρθρο 2 ν. 3869/2010), ο οποίος απέτυχε (βλ. την από 31-01-2013 βεβαίωση του διαμεσολαβητή δικηγόρου Κ.Τσουκαλά) β) κατατέθηκε μέσα στην εξάμηνη προθεσμία του άρθρου 2 παρ.1 ν. 3869/2010 από την αποτυχία του εξωδικαστικού συμβιβασμού και γ) δεν εκκρεμεί άλλη αίτηση της αιτούσας, για ρύθμιση των χρεών της το Δικαστήριο αυτό ή άλλο Ειρηνοδικείο της χώρας, ούτε έχει απορριφθεί προγενέστερη αίτηση της νια ουσιαστικούς λόγους, όπως διαπιστώθηκε μετά από αυτεπάγγελτο έλεγχο κατ' άρθρο 13 παρ.2 του ν. 3869/2010. Παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση μετά: α) την εμπρόθεσμη και νομότυπη κλήτευση ίων μετεχόντων πιστωτριών και β) την εμπρόθεσμη κατάθεση στη γραμματεία του δικαστηρίου αυτού των εγγράφων του άρθρου 4 παρ.2 και 4 ν. 3869/2010 (βεβαίωση αποτυχίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, υπεύθυνης δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα των καταστάσεων κλπ), πρέπει δε όλοι οι ισχυρισμοί της 1ης μετέχουσας πιστώτριας Τράπεζας περί αοριστίας του δικογράφου της, να απορριφθούν ως μη νόμιμοι, καθώς το επίδικο δικόγραφο της αίτησης περιέχει όλα τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ 1 του Ν 3869/10, ενώ δεν απαιτείται δε, κανένα άλλο στοιχείο για την πληρότητα και το ορισμένο αυτής. Ειδικότερα, η κρινόμενη αίτηση περιέχει: α) κατάσταση των εισοδημάτων και της περιουσίας της αιτούσας, β) κατάσταση των πιστωτών της και των απαιτήσεων τους κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα και γ) σχέδιο διευθέτησης των οφειλών της, στοιχεία που περιέχονται σ' αυτή (Κρητικός, ρύθμιση ν. 3869/2010 σελ.64 και Ε. Κιουπτσίδου Αρμεν./64-Ανάτυπο σελ. 1477) και ουδέν άλλο στοιχείο απαιτείται για την πληρότητα του ορισμένου της εν λόγω αίτησης. Συνεπώς τα αναφερόμενα ως ελλιπή στοιχεία από την 1η πιστώτρια , και ειδικότερα ο χρόνος ανάληψης των δανείων, τα εισοδήματα της αιτούσας κατά το παρελθόν, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτή περιήλθε σε αδυναμία πληρωμών, ως και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέλειπε ο αποβιώσας σύζυγος της αιτούσας (βλ δικόγραφο προτάσεων της 1πς πιστώτριας σελ 5-6), θα αποτελέσουν θέματα της αποδεικτικής διαδικασίας.

Περαιτέρω η αίτηση είναι νόμιμη και στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 5, 6 παρ.3, 8 και 9παρ.2, 11 του ν. 3869/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Με βάση τα εκτιθέμενα σ' αυτή περιστατικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις υπαγωγής της αιτούσας στη ρύθμιση του νόμου, εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, το δε γεγονός της περιέλευσης σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της είναι ερευνητέο κατά την εξέταση της ουσιαστικής βασιμότητας της αίτησης. Επομένως πρέπει να εξεταστεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, μετά την καταβολή των νόμιμων τελών συζήτησης και δεδομένου ότι δεν επιτεύχθηκε δικαστικός συμβιβασμός, καθότι οι πιστώτριες δεν αποδέχτηκαν το σχέδιο διευθέτησης της αιτούσας (βλ. παρατηρήσεις τους). Η 2η παριστάμενη πιστώτρια περαιτέρω, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά, προβάλλει την ένσταση καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος της αιτούσας για το λόγο ότι, όπως εκτίθεται η ως άνω ένσταση στις προτάσεις της, η αιτούσα έχει επαρκή εισοδήματα και ακίνητη περιουσία με τα οποία και μπορεί να ζήσει και να καταβάλει επομένως τα επίδικα χρέη του και ως εκ τούτου κατά κατάχρηση του δικαιώματος της ζητεί να υπαχθεί στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής του νόμου, καθώς δεν μπορεί να θεωρηθεί πρόσωπο υπερχρεωμένο, ενώ παράλληλα ισχυρίζεται ότι η αιτούσα το άσκησε αποκλειστικά (το δικαίωμα), προκειμένου να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του ν. 3869/2010 και για να αποφύγει την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων, αφού έχει επαρκή εισοδήματα με τα οποία και μπορεί να ζήσει και να καταβάλει επομένως τα επίδικα χρέη. Η ως άνω ένσταση είναι απορριπτέα διότι τα άνω επικαλούμενα πραγματικά περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα, δεν μπορούν να υπαχθούν στη διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ.

Ωστόσο, οι ως άνω ισχυρισμοί, ως εισφέρονται, συνιστούν αιτιολογημένη άρνηση της αιτήσεως, ως προς το στοιχείο της αδυναμίας πληρωμών της αιτούσας, και θα συνεξεταστούν με το ουσιαστικό μέρος της αίτησης. Ακολούθως η 2η πιστώτρια προέβαλε την ένσταση της δόλιας περιέλευσης της αιτούσας σε αδυναμία πληρωμής λόγω του υπέρμετρου δανεισμού της, ενώ ήδη γνώριζε ότι βάσει των οικονομικών της δυνατοτήτων, δεν θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις. Ωστόσο η παραπάνω ένσταση ενόψει των πραγματικών περιστατικών που εισφέρονται, και ως αληθών υποτιθεμένων, τυγχάνει απορριπτέα προεχόντως ως απαράδεκτης λόγω της αοριστίας αυτής. Τούτο δε διότι, δε νοείται δολιότητα του δανειολήπτη με μόνη την ανάληψη της δανειακής υποχρέωσης της οποίας η εξυπηρέτηση είναι επισφαλής αλλά απαιτείται και να προκάλεσε στους δανειολήπτες την άγνοια της επισφάλειας. Εν προκειμένω δε, δεν εξειδικεύονται οι συγκεκριμένες ενέργειες, με τις οποίες ο αιτών απέκρυψε από τους πιστωτές του την οικονομική του κατάσταση και το σύνολο των δανειακών του υποχρεώσεων, προκειμένου να τύχει περαιτέρω δανεισμού, δεδομένου ότι οι πιστώτριες τράπεζες έχουν όχι μόνο την δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να διακριβώσουν την πιστοληπτική ικανότητα και τις δανειακές υποχρεώσεις του λήπτη και λαμβανομένου υπόψη ότι για πολλά χρόνια η προσφορά των δανειακών προϊόντων λάμβανε χώρα με πρωτοβουλία των πιστωτικών ιδρυμάτων ακόμα και τηλεφωνικά και αφορούσε σημαντικά χρηματικά ποσά, χωρίς καν να προηγείται έλεγχος της οικονομικής κατάστασης και της φερεγγυότητας των δανειοληπτών, (βλ. Παπαστάμου Χρυσάνθη, Νομικό Βήμα τ.59 τεύχος 6, Ειρ. Αθ 15/2011, Ειρ. Θεσ. 5074/2011 nomos, πάγια νομολογία).

Από τη εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης της αιτούσας στο ακροατήριο που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δίκης, από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, ως και από την εν γένει διαδικασία αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα ………… , ετών 52 στον χρόνο συζήτησης της αίτησης, είναι χήρα/ ο δε σύζυγος της απεβίωσε το 2001, και έχει ένα ενήλικο τέκνο, την …………. , ετών 31 στον χρόνο συζήτησης της αίτησης (βλ. προσκομιζόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου της). Είναι συνταξιούχος χηρείας του ΙΚΑ, με μέση καταβαλλόμενη μηνιαία σύνταξη ύψους 555,12 ευρώ (βλ. τρία τριμηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων περιόδου Απριλίου 2012 εώς Δεκεμβρίου 2013). Στο παρελθόν, και ειδικότερα κατά τα έτη 2009-2010, εργαζόταν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, ως μαγείρισσα, στην εταιρεία «………………..» , ελάμβανε δε από την εργασία της αυτή ως καθαρές αποδοχές μηνιαίως κατά μέσο όρο το ποσό των 780,00 - 840,00 ευρώ περίπου (βλ. πληθώρα αποδείξεων πληρωμής αποδοχών για τα έτη 2009 και έτη 2010 από την ως άνω ετερόρρυθμη εταιρεία). Από την εργασία της αυτή απολύθηκε την 15-09-2010 (βλ. προσκομιζόμενη από 15-09-2010 καταγγελία της σύμβασης). Έκτοτε, ήτοι από το 2010 που απολύθηκε, παραμένει άνεργη (βλ. προσκομιζόμενες βεβαιώσεις ΟΑΕΔ και αντίγραφα δελτίων ανεργίας) και τα μοναδικά της έσοδα προέρχονται από την προαναφερθείσα σύνταξη χηρείας. Η κόρη της αιτούσας , ετών 31, έχει χρόνια προβλήματα υγείας (καρδιολογικό νόσημα), και ειδικότερα έχει υποβληθεί σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σε ηλικία πέντε ετών στο Λονδίνο (κολποκοιλιακό κανάλι), και πάσχει από σοβαρού βαθμού ανεπάρκεια μιτροειδούς με συνοδό σημαντική διάταση της αριστερής κοιλίας (βλ. από 16-07-2007 γνωμάτευση της καρδιολόγου ……….., από 23-07-1997, από 9-04-1997 από 22-11-2007 ιατρικά πιστοποιητικά Ωνασείου καρδιοχειρουργικού κέντρου, και από 8/5/1989 δύο ιατρικά πιστοποιητικά νοσοκομείου Cromwell Μεγ.Βρετανίας), χρήζει δε τακτικής καρδιολογικής παρακολούθησης. Λόγω των ως άνω προβλημάτων υγείας και της αδυναμίας της να εργαστεί θεωρείται προστατευόμενο μέλος, καθώς περαιτέρω δεν μπορεί να βγάλει σύνταξη από το ΙΚΑ ελλείψει των απαιτούμενων ενσήμων. Περαιτέρω αμφότερες η αιτούσα και η κόρη της είναι στον χρόνο συζήτησης της αίτησης εγγεγραμμένες ως άνεργες στα μητρώα του ΟΑΕΔ (βλ,απο 10-03-2014 δυο βεβαιώσεις του ΟΑΕΔ ως και προσκομιζόμενα δελτία ανεργίας). Η αιτούσα διαμένει με την κόρη της στην κάτωθι περιγραφόμενη οικία στο Αργός, τα δε μηνιαία έξοδα τους κατά τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά μέσα (λογαριασμοί, κατάθεση αιτούσας κλπ) και κατά την εύλογη κρίση του Δικαστηρίου ανέρχονται στο ποσό περίπου των 500,00 ευρώ μηνιαίως.

Η αιτούσα έχει στην πλήρη κυριότητα της (βλ.προσκομιζόμενα φύλλα Ε9 ετών 2006 και 2014),σε ποσοστό 100%, δυνάμει του υπ'αριθμ 7997/4-11-2005 συμβολαίου αγοραπωλησίας της συμβολαιογράφου Αργούς …………….., νομίμως μεταγεγραμμένου στα οικεία βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αργούς στον τόμο .... και αρ. 58 ένα διαμέρισμα - οριζόντια ιδιοκτησία, με τα στοιχεία 1 1, στο ισόγειο οικοδομής επί της οδού ...... στο Αργός, έκτασης 87,00 τμ, με ΚΑΕΚ 020090407009/0/1 το οποίο έχει κτιστεί επί οικοπέδου, έκτασης 139,20 τμ . Η αντικειμενική αξία της ως άνω κατοικίας (οριζόντια ιδιοκτησία -διαμέρισμα), η οποία και ενδιαφέρει εν προκειμένω, καθώς η κρινόμενη αίτηση εκδικάζεται υπό την ισχύ του Ν.4161/2013 (βλ.αρ. 19 Ν.4161/2013), ο οποίος εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς αιτήσεις , που εκδικάζονται μετά την έναρξη ισχύος του, (βλ. αναλυτικά Βενιέρης - Κατσάς «Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα» εκδ. 2013), είναι, βάσει των προσκομιζόμενων φύλλων ΕΤΑΚ ετών 2008 και 2010, 69.426,00 ευρώ, και συνεπώς δεν υπερβαίνει το όριο του αφορολογήτου ποσού για φορολογούμενη τελούσα εν χηρεία, όπως η αιτούσα, προσαυξημένο κατά 50%,όπως απαιτεί ο νόμος για την εξαίρεση του από την εκποίηση, η δε αιτούσα υποβάλλει αίτημα εξαίρεσης της, ζητώντας την υπαγωγή της ως άνω κατοικίας στην προβλεπόμενη από τη διάταξη του αρθρ.9 παρ. 2 ν. 3869/10 ρύθμιση. Εκτός από τα άνω, δεν διαθέτει η αιτούσα κανένα άλλο περιουσιακό στοιχείο στο όνομα της, ήτοι κανένα κινητό ή ακίνητο, αυτοκίνητο ή χρηματικές καταθέσεις σε πιστωτικό ίδρυμα. Σε χρόνο προγενέστερο του έτους από την κατάθεση της ένδικης αίτησης η αιτούσα είχε λάβει από τις μετέχουσες στη δίκη πιστώτριες τα παρακάτω δάνεια (οι πιστώτριες δεν ισχυρίζονται και δεν αποδεικνύουν ότι τα δάνεια ελήφθησαν εντός του τελευταίου πριν την κατάθεση της αίτησης έτους, ενώ περαιτέρω η αιτούσα προσκομίζει όλες τις δανειακές της συμβάσεις ); τα οποία κατά πλάσμα του νόμου, θεωρούνται με την κοινοποίηση της αίτησης ληξιπρόθεσμα και υπολογίζονται με την τρέχουσα αξία τους κατά ίο χρόνο κοινοποίησης της αίτησης (βλ. σε Κρητικό «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» σελ. 99), με εξαίρεση τα παρακάτω εμπραγμάτως ασφαλισμένα στεγαστικά δάνεια, του οποίου ο εκτοκισμός συνεχίζεται με το επιτόκιο ενήμερης οφειλής μέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης (αρθ. 6 παρ. 3 ν.3869/10), και οφείλει τα αναλυτικά αναφερόμενα παρακάτω ποσά: -Στην ln πιστώτρια «Εθνική Τράπεζα» η αιτούσα οφείλει :Για την υπ' αριθμ. ………. σύμβαση στεγαστικού δανείου για την οποία ενέχεται ως οφειλέτρια, το ποσό των 12.489,20 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων, σύμφωνα με την από 30-10-2012 αναλυτική κατάσταση οφειλών της καθ’ ης. - Για την υπ’ αριθμ. 4…… σύμβαση στεγαστικού δανείου για την οποία ενέχεται ως οφειλέτρια, το ποσό των 44.117,61 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων, σύμφωνα με την από 30-10-2012 αναλυτική κατάσταση οφειλών της καθ’ ης. Οι ως άνω απαιτήσεις είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια (και ειδικότερα με προσημείωση υποθήκης Α' σειράς, δυνάμει της υπ'αριθμ 2198/2005 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου, ύψους 84.000,00 ευρώ, νόμιμα μεταγεγραμμένη ς στα βιβλία του Υποθηκοφυλακείου Αργούς στον τόμο 384 και αριθμ 112, επί της κύριας κατοικίας της αιτούσας, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω, πλην όμως δεν προσκομίστηκαν από την πιστώτρια στοιχεία για το επιτόκιο ενήμερης οφειλής ώστε να υπολογιστεί η τρέχουσα αξία της κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης, αφού μέχρι τότε συνεχίζει να εκτοκίζεται (αρθ. 6 παρ. 3 Ν. 3869/10).

-Για την υπ'αριθμ. ……… σύμβαση καταναλωτικού δανείου για την οποία ενέχεται ως οφειλέτρια, το ποσό των 5.863,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων, σύμφωνα με την από 30-10-2012 αναλυτική κατάσταση οφειλών της καθ'ης. Στην 2η πιστώτρια «Eurobank Ergasias» η αιτούσα οφείλει (βλ. αναλυτική κατάσταση οφειλών προσκομιζόμενη από την καθ'ης ως προς τον χρόνο κοινοποίησης της αίτησης): -Για την υπ' αριθμ. ………… σύμβαση καταναλωτικού δανείου για την οποία ενέχεται ως οφειλέτρια, το ποσό των 2.760,13 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων. - Για την υπ' αριθμ. ……. σύμβαση πιστωτικής κάρτας για την οποία ενέχεται ως οφειλέτρια, το ποσό των.5.111,47 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων και εξόδων. Ήτοι η αιτούσα οφείλει στις πιστώτριες της καθ'ων η αίτηση, το συνολικό ποσό των 70.431,83 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 56.606,81 ευρώ είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένο.

Η αιτούσα έχει περιέλθει σε πραγματική μόνιμη αδυναμία, ήδη από το 2012, να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές οφειλές της από τις ως άνω συμβάσεις, δεδομένου ότι από το έτος 2010 είναι άνεργη, μη δυνάμενη να εξεύρει εργασία λόγω της ηλικίας της και της δυσχερούς παρούσας οικονομικής συγκυρίας, η οποία έπληξε το χώρο της απασχόλησης. Περαιτέρω και η κόρη της ……….. καταβάλλει προσπάθειες προς τούτο (βλ.προσκομιζόμευη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και βεβαίωση περί συμμετοχής της αιτούσας στο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας «Η Πελοπόννησος συνεργάζεται» για το χρονικό διάστημα 5-11-2012 εώς 4-04-2013) Η κρίση αυτή, περί μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών της, συνάγεται από την σχέση της ρευστότητας της προς τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Δηλαδή η σχέση αυτή είναι αρνητική υπό την έννοια ότι, μετά από την αφαίρεση των δαπανών για την κάλυψη των βιοτικών αναγκών της ίδιας και του προστατευόμενου τεκνού της ,η υπολειπόμενη ρευστότητα της δεν της επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών της, καθώς το προς κάλυψη των μηνιαίων δαπανών διαβίωσης τους διατιθέμενο ποσό, κατά τα προαναφερόμενα είναι περί τα 500,00 ευρώ,, ενώ το συνολικό ύψος των δόσεων που καλείται να καταβάλει, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 700,00 ευρώ μηνιαίως.

Συνεπώς από τα ανωτέρω στοιχεία αποδείχθηκε ότι η αιτούσα έχει περιέλθει, χωρίς δόλο σε πραγματική αδυναμία καταβολής των κανονικών χρηματικών ποσών, που αντιστοιχούν στις ληξιπρόθεσμες δόσεις των πιστωτικών καρτών και των δανείων της, η οποία δεν οφείλεται σε δόλο, αλλά στην επελθούσα ανεργία της και στην σημαντική πτώση των εισοδημάτων της ιδίας και της κόρης της. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι η αιτούσα στο παρελθόν είχε πολύ υψηλότερο μέσο μηνιαίο εισόδημα , το οποίο κατά τα τελευταία χρόνια βαίνει μειούμενο, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα εκκαθαριστικά σημειώματα (βλ. εκκαθαριστικά σημειώματα οικονομικών ετών 2003-2005 που αφορούν σε εισοδήματα των ετών 2002-2004, με συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα περί τις 14.000,00 ευρώ, εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2007, που αφορά σε εισοδήματα του έτους 2006, με συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 19.543,24 ευρώ, εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2008, που αφορά σε εισοδήματα του έτους 2007, με συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 17.496,25 ευρώ, εκκαθαριστικό' σημείωμα του οικονομικού έτους 2009, που αφορά σε εισοδήματα του έτους 2008, με συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 14.676,31 ευρώ, εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2010, που αφορά σε εισοδήματα του έτους 2009, με συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 15.221,80 ευρώ, εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2011, που αφορά σε εισοδήματα του έτους 2010, με συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 15.637,88 ευρώ, εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2012, που αφορά σε εισοδήματα του έτους 2011, με συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 7.715,09 ευρώ, εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2013, που αφορά σε εισοδήματα του έτους 2012, με. συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 7.722,43 ευρώ). Τα παραπάνω προκύπτουν άλλωστε και από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών/συντάξεων ετών 2007, 2010 και 2011. Κατά την ίδια περίοδο δε, το οικογενειακό εισόδημα της αιτούσας και της κόρης της προσαυξανόταν και από τις αποδοχές της κόρης της …………… , η οποία εργαζόταν (εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2010, που αφορά σε εισοδήματα του έτους 2009, με συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 3.017,80 ευρώ, εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2011, που αφορά σε εισοδήματα του έτους 2010, με συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 7.223,34 ευρώ, εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2012, που αφορά σε εισοδήματα του έτους 2011, με συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα μηδενικό, πλην του τεκμαρτού, εκκαθαριστικό σημείωμα του οικονομικού έτους 2013, που αφορά σε εισοδήματα του έτους 2012, με συνολικό ετήσιο δηλωθέν εισόδημα 1.125,00 ευρώ, πλην του τεκμαρτού). Με βάση τα αναφερόμενα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά συντρέχουν στο πρόσωπο της αιτούσας οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 ,και ειδικότερα αυτή των αρθ. 8 παρ. 2 και 9 παρ. 2 του Ν.3869/2010.Έτσι η ρύθμιση των χρεών της θα γίνει κατά πρώτο λόγο με μηνιαίες καταβολές απευθείας στις πιο πάνω πιστώτριες της από τα εισοδήματα της επί πενταετία, που θα αρχίζουν αμέσως με την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης. Όσον αφορά το ειδικότερο περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής, το ποσό που θα διατεθεί για τις μηνιαίες καταβολές, ανέρχεται σε 100,00 ευρω το μήνα, το οποίο βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες, και ήδη .καταβάλλεται δυνάμει προσωρινής διαταγής, το οποίο άλλωστε προτείνει και η αιτούσα στο σχέδιο διευθέτησης οφειλών.

Ρυθμίζονται επομένως τα χρέη της αιτούσας ως εξής: Η αιτούσα θα καταβάλλει επί μια πενταετία επί του συνόλου των οφειλών της, το μηνιαίο ποσό των 100,00 ευρω. Το πόσο αυτό θα διανεμηθεί συμμέτρως στις δανείστριες Τράπεζες, ως εξής: -Στην 1η πιστώτρια «Εθνική Τράπεζα» :Για την υπ' αριθμ. ….. σύμβαση στεγαστικού δανείου, το ποσό των 17,76 ευρω, και συνολικά στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλει το ποσό των 1.065,30 ευρω. απομένοντας ανεξόφλητου υπολοίπου 11.423,90 ευρω. Για την υπ'αριθμ. …… σύμβαση στεγαστικού δανείου , το ποσό των 62,72 ευρω και συνολικά στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλει το ποσό των 3.763,13 ευρω, απομένοντας ανεξόφλητου υπολοίπου 40.354.48 ευρω. Για την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 8,34 ευρώ και συνολικά στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλει το ποσό των 500,14 ευρω. απομένοντας ανεξόφλητου υπολοίπου 5.363, 28 ευρω. Στην 2η πιστώτρια «Eurobank Ergasias»: Για την υπ' αριθμ. …… σύμβαση καταναλωτικού δανείου για την οποία ενέχεται ως οφειλέτρια, το ποσό των 3,92 ευρω, και συνολικά στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλει το ποσό των 235.43 ευρώ, απομένοντας ανεξόφλητου υπολοίπου 2,524,70 ευρω. Για την υπ' αριθμ. ………… σύμβαση πιστωτικής κάρτας για την οποία ενέχεται ως οφειλέτρια, το ποσό των 7,27 ευρω, και συνολικά στο τέλος της πενταετίας θα έχει καταβάλει το ποσό των 436,00 ευρω, απομένοντας ανεξόφλητου υπολοίπου 4,675,47 ευρω. Η ικανοποίηση των υπολοίπων απαιτήσεων των πιστωτριών της Θα γίνει με περαιτέρω καταβολές προς διάσωση της πρώτης κατοικίας της, δεκτού γενομένου του σχετικού αιτήματος της ,για τη προστασία της πρώτης και μοναδικής κατοικίας της με την εξαίρεση της από την εκποίηση, που σύμφωνα με τον Ν. 3869/2010 όπως ισχύει μετά τον Ν.4161/2013 μπορεί να ανέλθει μέχρι το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου της, δηλαδή μέχρι του ποσού των (69.426,00 x 80 % = ) 55.540,08 ευρώ.

Συνεπώς στα πλαίσια της ρύθμισης αυτής και ενόψει του υποχρεωτικού ορισμού καταβολών για τη διάσωση της κατοικίας του ποσού μέχρι το 80% της αντικειμενικής της αξίας, (για την υποχρέωση δε εξάντλησης του ως άνω ποσοστού εφ'οσον το υπόλοιπο των χρεών του οφειλέτη υπερβαίνει το ποσό αυτό : βλ. ενδ. ΜΠρΘ 17753/2012 nomos υπό το προϊσχύσαν καθστώς και σε αναλογία με τον νυν ισχύον, σε αντίθεση με τα υποστηριζόμενα από την αιτούσα), οι καταβολές πρέπει να οριστούν στο ποσό των 257,13 ευρώ το μήνα, επί δεκαοκτώ έτη ήτοι επί 216 μήνες (257,13 χ 216 = 55.540,08 €), αφού έχουν ληφθεί υπόψη η ηλικία της, η τωρινή της οικονομική κατάσταση, το σύνολο των χρεών της και η διάρκεια των αρχικών δανειακών της συμβάσεων. Η αποπληρωμή του ποσού συνεπώς βρίσκεται μέσα στις οικονομικές της δυνατότητες. Ειδικότερα η αποπληρωμή του ποσού αυτού θα γίνει εντόκως, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με το κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, θα ξεκινήσει δε πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Από τις καταβολές αυτές για τη διάσωση της κύριας κατοικίας θα ικανοποιηθεί προνομιακά οι απαιτήσεις της 1ης πιστώτριας από τις υπ'αριθμ. …… και …….. συμβάσεις στεγαστικού δανείου, που έχουν εξασφαλισθεί για τη. χορήγηση του δανείου, με την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, στην άνω κατοικία της αιτούσας, όπως προαναφέρθηκε. ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ, το υπόλοιπο των ως άνω απαιτήσεων της 1ης πιστώτριας, που είναι ασφαλισμένη με εμπράγματη ασφάλεια στην κατοικία της αιτούσας, ανέρχεται σε (11.423,90 + 40.354,48 = ) 51.778,38 ευρώ, συνεπώς η αιτούσα θα αποπληρώσει πλήρως την οφειλή της. Οι μηνιαίες καταβολές για την διάσωση της κύριας κατοικίας θα αρχίσουν μετά τη λήξη της περιόδου χάριτος, δηλαδή πέντε ετών, από τη δημοσίευση της απόφασης , μηνιαίως ποσού 257,13 € το μήνα, επί δεκαοκτώ έτη, ήτοι επί 216 μήνες. Τέλος, παρότι με την παρούσα καθορίζονται μηνιαίες καταβολές μικρού ύψους του αρ. 8 παρ.2, επειδή η παρούσα δυσμενής οικονομική κατάσταση της αιτούσας προφανώς θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, λαμβανομένων υπόψη της ηλικίας της (52 ετών), της δυσκολίας ανεύρεσης εργασίας λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας, αφού κατά τα επίσημα στατιστικά δελτία η ανεργία πλησίασε το 20% και τέλος και σε περίπτωση που συνταξιοδοτηθεί και με ατομική σύνταξη, πέραν της προαναφερόμενης σύνταξης χηρείας, αυτή θα χορηγηθεί μετά τη πάροδο περίπου δεκαετίας και η σύνταξη που θα λαμβάνει προφανώς θα είναι μειωμένη λόγω της ηλικίας της με αποτέλεσμα να μη δύναται με αυτή να εξυπηρετήσει ούτε τις βιοτικές της ανάγκες, το Δικαστήριο κρίνει ότι στερείται νοήματος ο ορισμός νέας δικάσιμου για επαναπροσδιορισμό των μηνιαίων καταβολών κατά το αρ. 8 παρ. 5 Ν.3869/2010, ενόψει ιδίως του ποσοστού αποπληρωμής των χρεών της αιτούσας όπως παραπάνω περιγράφηκε.

Κατά συνέπεια των παραπάνω πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αίτηση ως ουσιαστικά βάσιμη και να ρυθμιστούν τα χρέη της αιτούσας, εξαιρούμενης της εκποίησης της κύριας κατοικίας της, σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό. Δικαστική δαπάνη δεν επιδικάζεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 3869/2010.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΡΥΘΜΙΖΕΙ τα χρέη της αιτούσας με μηνιαίες καταβολές προς τους πιστωτές της, επί μία πενταετία, οι οποίες θα καταβάλλονται εντός του πρώτου τριημέρου κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα μετά την κοινοποίηση προς αυτήν της απόφασης, συνολικού ποσού εκατό -100- ευρώ, επιμεριζόμενο συμμέτρως ως εξής: -Στην 1η πιστώτρια «Εθνική Τράπεζα». Για την υπ’ αριθμ. …… σύμβαση στεγαστικού δανείου, το ποσό των 17,76 ευρώ - Για την υπ’ αριθμ. ……… σύμβαση στεγαστικού δανείου , το ποσό των-62,72 ευρώ - Για την υπ’ αριθμ. 4217381565 σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 8,34 ευρω . Στην 2η πιστώτρια «Eurobank Ergasias»: Για την υπ' αριθμ. ….. σύμβαση καταναλωτικού δανείου το ποσό των 3,92 ευρώ - Για την υπ' αριθμ. ……. σύμβαση πιστωτικής κάρτας το ποσό των 7,27 ευρώ. ΕΞΑΙΡΕΙ της εκποίησης την κύρια κατοικία της αιτούσας και συγκεκριμένα ένα διαμέρισμα - οριζόντια ιδιοκτησία, με τα στοιχεία 1 1, στο ισόγειο οικοδομής επί της οδού ……… στο Αργός, έκτασης 87,00 τμ, με ΚΑΕΚ ………… , το οποίο έχει κτιστεί επί οικοπέδου, έκτασης 139,20 τμ .

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στην αιτούσα την υποχρέωση να καταβάλει, για την διάσωση της ως άνω κατοικίας της, στην ως άνω 1η πιστώτρια το συνολικό ποσό των 51.778,38 ευρώ, με μηνιαίες καταβολές ποσού 257,13 ευρώ και επί 216 μήνες, από τις οποίες θα ικανοποιηθούν προνομιακά οι απαιτήσεις της πιστώτριας από τις υπ’ αριθμ. …… και ………. συμβάσεις στεγαστικού δανείου, που έχουν εξασφαλισθεί για τη χορήγηση του δανείου, με την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης. Η καταβολή των μηνιαίων αυτών δόσεων, θα ξεκινήσει την πρώτη (1η) ημέρα του πρώτου (1ου ) μήνα, πέντε χρόνια μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης και θα γίνεται εντός του πρώτου πενταημέρου εκάστου μηνός, χωρίς ανατοκισμό με το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, που θα ισχύει κατά το χρόνο της αποπληρωμής, σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο αναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, στο Αργός την 3/8 / 2015,σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Επικοινωνία

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

Ομήρου 6, 105 64

Κολωνάκι, Αθήνα

+30 211 18 21 018

+30 210 36 36 710

+30 210 36 36 711

+30 210 36 36 770

Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.